รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,577 3,913 29 112.64 1 5,566 8.07 174.95 3.14 4.00 1,441.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,305 3,254 34 403.95 4 5,676 12.53 844.74 14.88 12.03 2,260.64
เขื่อนแม่งัด      265 75 54 21 42.20 16 308 0.31 17.54 5.69 0.13 17.16
เขื่อนกิ่วลม      106 37 31 29 27.21 26 555 0.51 99.70 17.96 1.71 125.16
เขื่อนแม่กวง      263 44 74 28 59.50 23 186 0.44 36.66 19.71 0.99 30.32
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 45 35 21 28.93 17 236 0.01 8.50 3.60 0.58 63.28
เขื่อนแควน้อย      939 134 141 15 97.71 10 1,402 1.22 79.07 5.64 1.73 355.33
เขื่อนแม่มอก      110 33 24 22 7.80 7 244 0.02 10.50 4.30 0.02 16.29
รวมภาคเหนือ      24,825 8,252 7,525 30 779.94 3 14,173 23.11 1,271.66 8.97 21.19 4,309.76
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 484 595 30 495.16 25 2,276 0 161.94 7.12 4.28 710.41
เขื่อนลำตะคอง      314 153 92 29 69.15 22 263 0.80 17.37 6.60 0 49.10
เขื่อนลำพระเพลิง      155 23 34 22 32.81 21 165 1.68 30.71 18.61 0 13.32
เขื่อนน้ำอูน      520 227 202 39 156.75 30 454 0.28 49.95 11.00 1.78 103.67
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 565 309 13 -271.70 -11 2,493 1.12 106.79 4.28 0.30 81.20
เขื่อนสิรินธร      1,966 865 1,059 54 227.13 12 1,677 22.19 235.61 14.05 0 364.35
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 43 50 30 12.91 8 160 0.58 21.20 13.25 0 12.31
เขื่อนห้วยหลวง      136 29 25 19 18.74 14 163 0.22 9.88 6.06 0.11 27.77
เขื่อนลำนางรอง      121 27 19 16 15.71 13 49 0.03 5.13 10.47 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 40 25 18 18.19 13 94 0.08 6.01 6.39 0.04 16.89
เขื่อนน้ำพุง      165 32 33 20 25.03 15 135 0.06 21.50 15.93 0.32 51.06
เขื่อนลำแซะ      275 83 37 14 30.28 11 197 0.02 12.05 6.12 0.09 40.09
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,572 2,481 30 1,101.86 13 8,126 27.06 678.14 8.35 6.92 1,470.79
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 43 92 10 89.15 9 2,322 1.02 43.34 1.87 0.43 112.17
เขื่อนกระเสียว      299 69 55 18 14.98 5 331 2.09 8.37 2.53 0.04 6.72
เขื่อนทับเสลา      160 38 32 20 14.53 9 133 0 0.93 0.70 0 5.99
เขื่อนเจ้าพระยา      14.48/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 150 179 13 118.66 8 2,786 3.11 52.64 1.89 0.47 124.88
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,543 11,895 67 1,629.46 9 4,651 10.59 566.30 12.18 7.99 3,026.24
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,502 3,638 41 626.18 7 5,500 1.20 271.32 4.93 12.02 3,280.26
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,045 15,533 58 2,255.64 8 10,151 11.79 837.62 8.25 20.01 6,306.50
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 42 15 13 3.00 3 50 0.78 24.39 48.78 0.23 57.73
เขื่อนหนองปลาไหล      164 96 98 60 84.79 52 211 2.75 111.31 52.75 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 55 48 11 17.81 4 289 0.05 14.02 4.85 0.18 63.54
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 35 53 24 48.53 22 310 0.42 45.92 14.81 0.12 147.97
เขื่อนประแสร์      295 118 52 18 32.04 11 276 1.76 32.76 11.87 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 65 81 27 61.46 21 355 0.05 28.75 8.10 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 412 347 23 247.63 16 1,491 5.81 257.15 17.25 0.53 552.64
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 369 197 28 131.87 19 901 1.21 183.51 20.37 1.55 395.95
เขื่อนปราณบุรี      391 196 103 26 85.14 22 458 2.48 33.24 7.26 0.19 170.06
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,434 2,717 48 1,365.16 24 2,662 5.52 573.19 21.53 2.84 1,512.75
เขื่อนบางลาง      1,454 829 988 68 711.80 49 1,575 6.81 606.93 38.54 4.04 657.02
รวมภาคใต้      8,194 4,828 4,004 49 2,293.97 28 5,596 16.02 1,396.87 24.96 8.62 2,735.78
รวมทั้งประเทศ 70,926 34,258 30,068 42 6,797.70 10 42,323 86.90 4,494.08 10.62 57.74 15,500.35
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ