รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,765 3,932 29 132.22 1 5,566 0.42 157.15 2.82 5.00 1,407.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,421 3,282 35 432.25 5 5,676 17.20 773.55 13.63 13.98 2,164.70
เขื่อนแม่งัด      265 78 53 20 40.55 15 308 0.30 14.85 4.82 0.13 16.68
เขื่อนกิ่วลม      106 31 37 34 33.05 31 555 1.22 94.44 17.02 1.65 114.06
เขื่อนแม่กวง      263 47 74 28 59.87 23 186 0.51 29.94 16.10 0.91 22.90
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 60 40 23 33.30 20 236 0.14 8.15 3.45 0.68 58.74
เขื่อนแควน้อย      939 152 142 15 98.55 11 1,402 0.19 65.79 4.69 2.59 341.38
เขื่อนแม่มอก      110 34 24 22 7.92 7 244 0.02 10.40 4.26 0.02 16.12
รวมภาคเหนือ      24,825 8,587 7,583 31 837.71 3 14,173 20.00 1,154.27 8.14 24.96 4,142.16
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 527 621 31 521.49 26 2,276 0.33 153.88 6.76 3.86 682.36
เขื่อนลำตะคอง      314 160 87 28 64.44 20 263 0.64 13.22 5.03 0.18 48.97
เขื่อนลำพระเพลิง      155 23 26 17 25.08 16 165 4.29 22.55 13.67 0.26 12.93
เขื่อนน้ำอูน      520 240 206 40 161.25 31 454 0.20 47.66 10.50 0.20 97.11
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 573 312 13 -268.70 -11 2,493 1.12 101.07 4.05 0.30 79.10
เขื่อนสิรินธร      1,966 867 1,033 53 201.75 10 1,677 6.47 203.94 12.16 0 363.74
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 46 48 29 10.74 7 160 1.88 17.46 10.91 0.11 10.81
เขื่อนห้วยหลวง      136 31 24 18 17.76 13 163 0 7.78 4.77 0.11 27.00
เขื่อนลำนางรอง      121 28 19 16 15.50 13 49 0 4.63 9.46 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 42 25 18 17.88 13 94 0.38 5.28 5.61 0.04 16.62
เขื่อนน้ำพุง      165 33 36 22 27.59 17 135 0.04 21.02 15.57 0.32 48.85
เขื่อนลำแซะ      275 89 37 14 30.28 11 197 0.36 11.43 5.80 0.09 39.46
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,659 2,476 30 1,093.76 13 8,126 15.71 609.92 7.51 5.47 1,427.57
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 51 98 10 94.74 10 2,322 0 41.57 1.79 1.30 107.41
เขื่อนกระเสียว      299 69 51 17 11.27 4 331 0.09 4.16 1.26 0.03 6.47
เขื่อนทับเสลา      160 38 31 20 14.38 9 133 0.07 0.78 0.59 0.07 5.99
เขื่อนเจ้าพระยา      13.77/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 157 180 13 120.39 8 2,786 0.16 46.51 1.67 1.40 119.87
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,592 11,927 67 1,661.97 9 4,651 5.51 523.45 11.25 8.96 2,964.38
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,497 3,713 42 701.07 8 5,500 2.20 252.82 4.60 13.16 3,190.14
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,089 15,640 59 2,363.04 9 10,151 7.71 776.27 7.65 22.12 6,154.52
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 42 15 13 3.00 3 50 0.07 22.72 45.43 0.22 56.06
เขื่อนหนองปลาไหล      164 96 89 54 75.22 46 211 1.41 98.70 46.78 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 55 46 11 16.38 4 289 0 11.64 4.03 0.05 62.83
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 35 50 22 45.43 20 310 1.03 41.30 13.32 0.12 146.63
เขื่อนประแสร์      295 120 48 16 28.20 10 276 0.31 28.79 10.43 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 66 80 27 60.83 21 355 0.05 27.48 7.74 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 413 329 22 229.06 15 1,491 2.87 230.63 15.47 0.39 548.92
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 366 200 28 134.83 19 901 1.38 175.71 19.50 1.72 385.76
เขื่อนปราณบุรี      391 196 101 26 83.04 21 458 0.31 29.56 6.45 0.41 168.75
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,425 2,724 48 1,372.25 24 2,662 0.89 556.49 20.90 2.95 1,491.17
เขื่อนบางลาง      1,454 865 974 67 698.19 48 1,575 2.70 564.27 35.83 4.32 628.87
รวมภาคใต้      8,194 4,852 3,999 49 2,288.31 28 5,596 5.28 1,326.03 23.70 9.40 2,674.55
รวมทั้งประเทศ 70,926 34,758 30,206 43 6,932.27 10 42,323 51.73 4,143.63 9.79 63.74 15,067.59
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ