รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,946 3,962 29 161.72 1 5,566 1.53 142.80 2.57 5.00 1,367.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,546 3,323 35 473.14 5 5,676 13.74 673.52 11.87 20.09 2,027.87
เขื่อนแม่งัด      265 83 52 20 40.14 15 308 0.13 13.02 4.23 0.13 15.84
เขื่อนกิ่วลม      106 40 42 40 38.84 37 555 1.30 85.46 15.40 2.00 99.28
เขื่อนแม่กวง      263 56 69 26 55.31 21 186 0.41 23.84 12.82 0.05 21.66
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 65 41 24 35.12 21 236 0.11 4.53 1.92 0.70 53.31
เขื่อนแควน้อย      939 159 159 17 116.05 12 1,402 1.49 60.39 4.31 3.89 318.68
เขื่อนแม่มอก      110 37 24 22 8.04 7 244 0.02 10.22 4.19 0.02 15.93
รวมภาคเหนือ      24,825 8,932 7,673 31 928.36 4 14,173 18.73 1,013.78 7.15 31.88 3,920.15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 573 653 33 552.60 28 2,276 3.13 151.33 6.65 2.39 655.87
เขื่อนลำตะคอง      314 165 88 28 65.49 21 263 0.45 10.83 4.12 0.43 45.76
เขื่อนลำพระเพลิง      155 23 18 12 16.96 11 165 0.13 14.06 8.52 0 12.54
เขื่อนน้ำอูน      520 253 207 40 162.25 31 454 1.23 46.32 10.20 0.23 95.28
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 585 319 13 -261.61 -11 2,493 1.13 97.38 3.91 0.30 76.70
เขื่อนสิรินธร      1,966 858 1,031 52 199.82 10 1,677 0.67 187.07 11.16 0 363.46
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 56 47 29 10.31 6 160 0.16 13.21 8.26 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 32 25 19 18.50 14 163 0.10 7.19 4.41 0.11 26.12
เขื่อนลำนางรอง      121 29 18 15 14.93 12 49 0.09 3.92 8.00 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 43 23 16 15.80 11 94 0 3.50 3.73 0.04 16.31
เขื่อนน้ำพุง      165 39 39 23 30.57 19 135 0.10 20.71 15.34 0.30 46.35
เขื่อนลำแซะ      275 92 37 14 30.14 11 197 0.09 10.33 5.24 0.09 38.73
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,748 2,506 30 1,117.37 13 8,126 7.28 565.85 6.96 3.89 1,384.96
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 61 101 10 97.75 10 2,322 0 38.21 1.65 0.43 100.48
เขื่อนกระเสียว      299 69 52 17 11.82 4 331 0.12 3.65 1.10 0.04 5.70
เขื่อนทับเสลา      160 38 32 20 14.92 9 133 0 0.71 0.53 0.08 5.39
เขื่อนเจ้าพระยา      12.81/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 168 184 13 124.49 9 2,786 0.12 42.57 1.53 0.55 111.57
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,603 11,992 68 1,727.16 10 4,651 23.11 487.67 10.49 10.93 2,881.43
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,438 3,782 43 770.03 9 5,500 9.21 224.83 4.09 11.04 3,097.01
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,041 15,774 59 2,497.19 9 10,151 32.32 712.50 7.02 21.97 5,978.44
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 42 16 14 4.05 3 50 0.55 21.79 43.57 0.27 54.08
เขื่อนหนองปลาไหล      164 95 79 48 65.70 40 211 0.99 85.92 40.72 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 57 45 11 15.33 4 289 0.89 9.29 3.21 0.13 61.88
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 33 46 21 41.62 19 310 1.09 35.84 11.56 0.38 145.17
เขื่อนประแสร์      295 125 43 15 22.79 8 276 0.31 23.48 8.51 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 65 79 27 59.76 20 355 0.20 26.03 7.33 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 417 309 20 209.25 14 1,491 4.03 202.35 13.57 0.78 544.53
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 358 201 28 135.69 19 901 1.68 163.31 18.13 1.38 372.81
เขื่อนปราณบุรี      391 193 102 26 84.39 22 458 0.23 27.16 5.93 0.19 165.51
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,542 2,731 48 1,379.35 24 2,662 1.44 535.93 20.13 3.49 1,466.03
เขื่อนบางลาง      1,454 899 970 67 693.82 48 1,575 8.51 526.06 33.40 4.03 596.02
รวมภาคใต้      8,194 4,992 4,004 49 2,293.25 28 5,596 11.86 1,252.46 22.38 9.09 2,600.37
รวมทั้งประเทศ 70,926 35,297 30,451 43 7,169.91 10 42,323 74.34 3,789.51 8.95 68.16 14,540.02
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ