รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,130 3,991 30 191.35 1 5,566 0.81 133.26 2.39 5.00 1,332.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,668 3,351 35 500.70 5 5,676 7.96 599.55 10.56 11.49 1,929.95
เขื่อนแม่งัด      265 87 52 20 39.96 15 308 0.30 11.98 3.89 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 50 53 50 49.23 46 555 0.32 82.46 14.86 0.95 85.88
เขื่อนแม่กวง      263 60 68 26 53.83 20 186 0.20 21.80 11.72 0.49 21.79
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 67 45 26 38.48 23 236 0 4.41 1.87 0.25 50.00
เขื่อนแควน้อย      939 160 175 19 132.40 14 1,402 0.66 54.72 3.90 3.02 296.87
เขื่อนแม่มอก      110 37 24 22 8.10 7 244 0.02 10.08 4.13 0.02 15.76
รวมภาคเหนือ      24,825 9,260 7,759 31 1,014.05 4 14,173 10.27 918.26 6.48 21.22 3,748.27
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 590 633 32 533.20 27 2,276 12.26 112.08 4.92 1.22 640.40
เขื่อนลำตะคอง      314 164 89 28 66.36 21 263 0.09 9.67 3.68 0.09 44.64
เขื่อนลำพระเพลิง      155 21 20 13 18.23 12 165 0 13.63 8.26 0.69 11.47
เขื่อนน้ำอูน      520 252 192 37 146.76 28 454 0.62 28.46 6.27 0.19 93.91
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 591 317 13 -263.65 -11 2,493 4.19 87.44 3.51 0.30 74.60
เขื่อนสิรินธร      1,966 858 989 50 157.85 8 1,677 0.67 134.43 8.02 0 362.24
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 63 47 28 9.73 6 160 0.44 12.55 7.85 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 32 25 18 18.19 13 163 0.24 5.77 3.54 0.11 25.35
เขื่อนลำนางรอง      121 31 18 15 14.44 12 49 0 3.32 6.78 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 42 23 17 16.34 12 94 0 3.50 3.73 0.04 16.04
เขื่อนน้ำพุง      165 44 36 22 27.75 17 135 0.29 17.03 12.61 0 45.84
เขื่อนลำแซะ      275 92 37 13 30.01 11 197 0.15 10.18 5.17 0.09 38.09
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,780 2,426 29 1,038.86 12 8,126 18.95 438.06 5.39 2.73 1,360.42
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 69 106 11 102.91 11 2,322 0.19 37.53 1.62 0.43 96.59
เขื่อนกระเสียว      299 70 52 17 11.80 4 331 0 3.14 0.95 0.04 5.46
เขื่อนทับเสลา      160 39 32 20 15.08 9 133 0 0.71 0.53 0 5.31
เขื่อนเจ้าพระยา      13.27/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 178 190 13 129.79 9 2,786 0.19 41.38 1.49 0.47 107.36
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,603 12,051 68 1,786.03 10 4,651 0 450.59 9.69 11.05 2,802.38
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,344 3,826 43 814.15 9 5,500 4.53 181.45 3.30 10.98 3,012.88
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,946 15,877 60 2,600.18 10 10,151 4.53 632.04 6.23 22.03 5,815.26
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 42 16 14 4.20 4 50 0.26 20.07 40.13 0.26 52.21
เขื่อนหนองปลาไหล      164 92 74 45 60.54 37 211 3.22 78.29 37.10 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 56 44 10 13.91 3 289 0 7.15 2.47 0.13 60.98
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 25 38 17 33.14 15 310 1.61 25.59 8.26 0.12 143.57
เขื่อนประแสร์      295 122 37 13 17.01 6 276 1.14 17.78 6.44 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 59 72 24 52.20 18 355 0.19 18.16 5.12 0 151.28
รวมภาคตะวันออก      1,515 396 281 19 181.00 12 1,491 6.42 167.04 11.20 0.51 540.12
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 316 199 28 134.41 19 901 1.68 151.80 16.85 1.38 363.14
เขื่อนปราณบุรี      391 176 103 26 85.14 22 458 0.09 26.31 5.74 0.19 164.20
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,587 2,738 49 1,386.47 25 2,662 1.94 519.77 19.53 3.98 1,444.99
เขื่อนบางลาง      1,454 926 966 66 689.91 47 1,575 3.27 492.75 31.29 4.01 567.54
รวมภาคใต้      8,194 5,005 4,006 49 2,295.93 28 5,596 6.98 1,190.63 21.28 9.56 2,539.87
รวมทั้งประเทศ 70,926 35,565 30,538 43 7,259.81 10 42,323 47.34 3,387.41 8.00 56.52 14,111.30
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ