รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 มิถุนายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,412 4,037 30 237.30 2 5,566 0.53 119.02 2.14 5.00 1,282.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,835 3,348 35 497.93 5 5,676 20.03 486.94 8.58 9.73 1,826.38
เขื่อนแม่งัด      265 96 48 18 35.69 13 308 0.06 7.41 2.41 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 59 50 47 46.33 44 555 0.26 77.52 13.97 0.12 83.84
เขื่อนแม่กวง      263 60 64 24 49.94 19 186 0.31 16.96 9.12 0.05 20.81
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 70 44 26 38.18 22 236 0 2.22 0.94 0.05 48.23
เขื่อนแควน้อย      939 178 195 21 151.60 16 1,402 1.39 45.12 3.22 2.16 268.39
เขื่อนแม่มอก      110 37 24 22 8.37 8 244 0.02 9.91 4.06 0.02 15.52
รวมภาคเหนือ      24,825 9,747 7,810 31 1,065.34 4 14,173 22.60 765.10 5.40 17.13 3,561.19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 598 644 33 544.48 28 2,276 0 99.25 4.36 0.79 629.88
เขื่อนลำตะคอง      314 167 89 28 66.33 21 263 0.14 7.80 2.97 0.16 43.78
เขื่อนลำพระเพลิง      155 22 15 10 13.54 9 165 0.12 6.50 3.94 0 9.26
เขื่อนน้ำอูน      520 253 193 37 147.63 28 454 0 26.41 5.82 0.17 91.42
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 602 319 13 -261.61 -11 2,493 1.15 77.98 3.13 0.30 71.60
เขื่อนสิรินธร      1,966 865 999 51 167.28 9 1,677 0.96 130.41 7.78 0.29 361.23
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 74 44 27 7.21 4 160 0.22 9.91 6.20 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 33 26 19 19.34 14 163 0 5.24 3.22 0.11 24.25
เขื่อนลำนางรอง      121 35 18 15 14.37 12 49 0 3.08 6.28 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 42 24 17 16.96 12 94 0 3.00 3.19 0.04 15.65
เขื่อนน้ำพุง      165 49 36 22 27.67 17 135 0.04 16.10 11.93 0.31 45.53
เขื่อนลำแซะ      275 94 36 13 29.46 11 197 0 8.37 4.25 0.13 36.98
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,833 2,443 29 1,054.27 13 8,126 2.63 394.05 4.85 2.30 1,337.42
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 82 110 11 106.78 11 2,322 0.19 35.20 1.52 0.43 92.26
เขื่อนกระเสียว      299 69 52 17 12.22 4 331 0 2.84 0.86 0.04 5.10
เขื่อนทับเสลา      160 39 32 20 14.84 9 133 0.08 0.47 0.35 0 5.31
เขื่อนเจ้าพระยา      13.8/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 190 194 14 133.84 9 2,786 0.27 38.51 1.38 0.47 102.67
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,695 12,136 68 1,871.40 11 4,651 2.20 423.73 9.11 8.02 2,708.07
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,412 3,911 44 898.66 10 5,500 3.84 161.19 2.93 8.03 2,914.52
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,107 16,047 60 2,770.06 10 10,151 6.04 584.92 5.76 16.05 5,622.59
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 43 18 15 5.93 5 50 0.02 19.16 38.32 0.25 49.57
เขื่อนหนองปลาไหล      164 93 52 32 38.70 24 211 0.60 55.87 26.48 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 58 45 11 15.35 4 289 0 6.24 2.16 0.50 58.95
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 28 31 14 26.40 12 310 0.58 17.42 5.62 0.12 142.39
เขื่อนประแสร์      295 123 26 9 6.16 2 276 0.97 7.47 2.71 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 59 69 24 49.86 17 355 0.04 15.39 4.34 0 151.28
รวมภาคตะวันออก      1,515 403 242 16 142.40 9 1,491 2.21 121.55 8.15 0.87 534.27
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 291 196 28 131.45 19 901 1.78 134.23 14.90 1.21 349.33
เขื่อนปราณบุรี      391 174 103 26 85.90 22 458 0.23 24.80 5.42 0.19 162.33
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,631 2,764 49 1,412.62 25 2,662 3.13 498.23 18.72 6.39 1,400.56
เขื่อนบางลาง      1,454 953 964 66 688.17 47 1,575 2.95 449.97 28.57 4.12 527.80
รวมภาคใต้      8,194 5,048 4,029 49 2,318.14 28 5,596 8.09 1,107.23 19.79 11.91 2,440.02
รวมทั้งประเทศ 70,926 36,328 30,765 43 7,484.05 11 42,323 41.84 3,011.36 7.12 48.73 13,598.16
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ