รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 17 มิถุนายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,496 4,056 30 256.02 2 5,566 0 113.58 2.04 8.00 1,260.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,908 3,336 35 485.51 5 5,676 13.84 429.67 7.57 10.46 1,784.05
เขื่อนแม่งัด      265 97 48 18 35.95 14 308 0.09 7.09 2.30 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 58 50 47 45.97 43 555 0.26 76.67 13.82 0.12 83.36
เขื่อนแม่กวง      263 59 64 24 49.59 19 186 0.10 16.26 8.74 0.05 20.61
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 70 44 26 38.28 23 236 0.01 2.06 0.87 0.05 48.02
เขื่อนแควน้อย      939 179 200 21 157.20 17 1,402 0.22 39.16 2.79 2.59 256.89
เขื่อนแม่มอก      110 37 24 22 8.46 8 244 0.02 9.81 4.02 0.02 15.43
รวมภาคเหนือ      24,825 9,903 7,822 32 1,076.98 4 14,173 14.54 694.30 4.90 21.29 3,484.38
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 592 649 33 549.34 28 2,276 1.37 97.86 4.30 0.79 626.72
เขื่อนลำตะคอง      314 167 89 28 66.72 21 263 0 7.28 2.77 0.09 43.29
เขื่อนลำพระเพลิง      155 22 14 9 12.71 8 165 0.59 5.64 3.42 0 9.26
เขื่อนน้ำอูน      520 251 193 37 148.07 28 454 0.62 25.89 5.70 0.18 90.72
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 603 321 13 -259.57 -11 2,493 0.13 75.42 3.03 0.30 70.40
เขื่อนสิรินธร      1,966 865 995 51 163.50 8 1,677 0.67 122.43 7.30 0 360.94
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 76 44 27 6.73 4 160 0.35 9.38 5.86 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 32 27 20 19.96 15 163 0.28 5.20 3.19 0.11 23.81
เขื่อนลำนางรอง      121 36 18 15 14.51 12 49 0.02 3.03 6.19 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 43 24 17 17.26 12 94 0 2.99 3.19 0.04 15.49
เขื่อนน้ำพุง      165 52 37 22 28.89 18 135 0.27 15.85 11.74 0.30 44.26
เขื่อนลำแซะ      275 95 38 14 30.55 11 197 0 8.37 4.25 0.13 36.45
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,835 2,449 29 1,058.24 13 8,126 4.30 379.34 4.67 1.94 1,329.18
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 87 110 11 106.70 11 2,322 1.48 32.71 1.41 0.43 90.53
เขื่อนกระเสียว      299 69 52 18 12.48 4 331 0.07 2.79 0.84 0.04 4.96
เขื่อนทับเสลา      160 39 32 20 14.76 9 133 0.15 0.39 0.29 0 5.31
เขื่อนเจ้าพระยา      13.29/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 195 194 14 133.94 9 2,786 1.70 35.89 1.29 0.47 100.80
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,738 12,166 69 1,901.05 11 4,651 3.38 406.69 8.74 9.04 2,673.95
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,425 3,923 44 910.50 10 5,500 7.21 136.86 2.49 9.02 2,880.57
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,163 16,089 60 2,811.55 11 10,151 10.59 543.55 5.35 18.06 5,554.52
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 44 17 14 4.67 4 50 0.04 16.85 33.71 0.32 48.52
เขื่อนหนองปลาไหล      164 93 48 29 34.54 21 211 0.71 51.21 24.27 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 59 46 11 16.22 4 289 0.85 4.90 1.70 0.50 56.94
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 27 27 12 22.69 10 310 0.06 13.14 4.24 0 141.80
เขื่อนประแสร์      295 124 25 8 4.55 2 276 0.17 5.94 2.15 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 57 68 23 48.67 17 355 1.01 14.04 3.95 0 151.28
รวมภาคตะวันออก      1,515 404 231 15 131.34 9 1,491 2.84 106.08 7.11 0.82 530.62
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 287 200 28 135.05 19 901 0 132.45 14.70 1.04 344.84
เขื่อนปราณบุรี      391 178 104 27 86.20 22 458 0.08 24.22 5.29 0.19 161.59
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,646 2,770 49 1,418.58 25 2,662 6.68 484.23 18.19 5.16 1,381.90
เขื่อนบางลาง      1,454 956 971 67 694.26 48 1,575 2.34 439.33 27.89 3.96 511.60
รวมภาคใต้      8,194 5,067 4,045 49 2,334.09 28 5,596 9.10 1,080.23 19.30 10.35 2,399.93
รวมทั้งประเทศ 70,926 36,568 30,829 43 7,546.14 11 42,323 43.07 2,839.39 6.71 52.93 13,399.43
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ