รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,517 4,065 30 264.78 2 5,566 0 113.58 2.04 8.00 1,252.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,929 3,333 35 482.75 5 5,676 7.35 415.83 7.33 10.86 1,773.59
เขื่อนแม่งัด      265 97 48 18 35.80 14 308 0.04 7.00 2.27 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 57 49 46 45.84 43 555 0.44 76.42 13.77 0.12 83.24
เขื่อนแม่กวง      263 59 63 24 49.30 19 186 0.36 16.16 8.69 0.04 20.56
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 71 45 26 38.33 23 236 0.05 2.05 0.87 0.05 47.96
เขื่อนแควน้อย      939 180 203 22 159.60 17 1,402 0.22 38.94 2.78 2.59 254.30
เขื่อนแม่มอก      110 37 24 22 8.46 8 244 0 9.79 4.01 0.02 15.40
รวมภาคเหนือ      24,825 9,947 7,830 32 1,084.86 4 14,173 8.46 679.77 4.80 21.68 3,463.07
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 590 649 33 549.34 28 2,276 1.43 96.49 4.24 0.79 625.93
เขื่อนลำตะคอง      314 168 90 28 66.90 21 263 0.23 7.28 2.77 0.09 43.20
เขื่อนลำพระเพลิง      155 22 14 9 12.12 8 165 0.49 5.05 3.06 0 9.26
เขื่อนน้ำอูน      520 251 193 37 147.63 28 454 1.07 25.27 5.56 0.20 90.54
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 602 322 13 -258.54 -11 2,493 1.15 75.29 3.02 0.30 70.10
เขื่อนสิรินธร      1,966 865 995 51 163.50 8 1,677 0 121.76 7.26 0 360.94
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 76 43 26 6.40 4 160 0.38 9.03 5.65 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 31 26 19 19.84 15 163 0.04 4.93 3.02 0.11 23.70
เขื่อนลำนางรอง      121 36 18 15 14.51 12 49 0 3.02 6.16 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 43 24 17 17.34 12 94 0 2.99 3.19 0.04 15.45
เขื่อนน้ำพุง      165 52 37 22 28.97 18 135 0.70 15.58 11.54 0.32 43.96
เขื่อนลำแซะ      275 96 38 14 30.82 11 197 0 8.37 4.25 0.13 36.32
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,832 2,449 29 1,057.37 13 8,126 5.49 375.06 4.62 1.98 1,327.24
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 88 109 11 105.92 11 2,322 0.19 31.23 1.34 0.43 90.10
เขื่อนกระเสียว      299 70 52 18 12.48 4 331 0 2.72 0.82 0.04 4.93
เขื่อนทับเสลา      160 39 32 20 14.61 9 133 0 0.24 0.18 0 5.31
เขื่อนเจ้าพระยา      13.29/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 196 193 14 133.01 9 2,786 0.19 34.19 1.23 0.47 100.34
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,745 12,173 69 1,907.64 11 4,651 2.65 403.31 8.67 10.93 2,664.91
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,430 3,925 44 912.87 10 5,500 4.46 129.65 2.36 11.02 2,871.55
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,175 16,097 61 2,820.51 11 10,151 7.11 532.96 5.25 21.95 5,536.46
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 44 17 15 4.95 4 50 0.41 16.81 33.63 0.33 48.21
เขื่อนหนองปลาไหล      164 93 47 29 33.97 21 211 0.88 50.51 23.94 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 59 47 11 16.68 4 289 0 4.05 1.40 0.70 56.44
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 26 27 12 22.32 10 310 0.47 13.08 4.22 0 141.22
เขื่อนประแสร์      295 124 24 8 4.43 2 276 0.05 5.77 2.09 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 57 67 23 47.70 16 355 0.32 13.03 3.67 0 151.28
รวมภาคตะวันออก      1,515 403 230 15 130.05 9 1,491 2.13 103.25 6.92 1.03 529.23
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 287 201 28 136.33 19 901 0.07 132.45 14.70 1.04 343.80
เขื่อนปราณบุรี      391 179 104 27 86.35 22 458 0.23 24.14 5.27 0.19 161.40
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,651 2,769 49 1,417.39 25 2,662 4.14 477.55 17.94 5.00 1,376.74
เขื่อนบางลาง      1,454 957 972 67 696.01 48 1,575 2.33 436.99 27.75 3.96 507.64
รวมภาคใต้      8,194 5,073 4,046 49 2,336.08 29 5,596 6.77 1,071.13 19.14 10.19 2,389.58
รวมทั้งประเทศ 70,926 36,626 30,846 43 7,561.88 11 42,323 30.15 2,796.36 6.61 57.30 13,345.92
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ