รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,542 4,075 30 274.80 2 5,566 0.93 113.58 2.04 8.00 1,244.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,948 3,337 35 486.89 5 5,676 8.02 408.48 7.20 11.53 1,762.73
เขื่อนแม่งัด      265 97 48 18 35.82 14 308 0.03 6.96 2.26 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 57 49 46 45.52 43 555 0.67 75.98 13.69 0.12 83.12
เขื่อนแม่กวง      263 59 63 24 49.30 19 186 0.21 15.81 8.50 0.04 20.53
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 71 45 26 38.33 23 236 0.20 2.00 0.85 0.05 47.91
เขื่อนแควน้อย      939 181 205 22 162.00 17 1,402 0.01 38.72 2.76 2.59 251.71
เขื่อนแม่มอก      110 37 24 22 8.55 8 244 0.02 9.79 4.01 0.02 15.38
รวมภาคเหนือ      24,825 9,991 7,846 32 1,101.21 4 14,173 10.09 671.32 4.74 22.35 3,441.40
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 587 649 33 549.34 28 2,276 1.39 95.06 4.18 0.79 625.14
เขื่อนลำตะคอง      314 168 90 28 66.80 21 263 0.57 7.05 2.68 0.09 43.12
เขื่อนลำพระเพลิง      155 22 13 8 11.64 8 165 0.06 4.56 2.76 0 9.26
เขื่อนน้ำอูน      520 249 192 37 146.76 28 454 0.63 24.19 5.33 0.20 90.34
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 603 322 13 -258.54 -11 2,493 5.24 74.14 2.97 0.30 69.80
เขื่อนสิรินธร      1,966 865 997 51 165.39 8 1,677 2.84 121.76 7.26 0.28 360.94
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 77 43 26 6.03 4 160 0.04 8.65 5.41 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 31 27 20 19.96 15 163 0.27 4.89 3.00 0.11 23.59
เขื่อนลำนางรอง      121 37 18 15 14.58 12 49 0.02 3.02 6.16 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 43 24 17 17.42 12 94 0 2.99 3.19 0.04 15.41
เขื่อนน้ำพุง      165 52 37 22 28.64 17 135 2.06 14.88 11.02 0.40 43.64
เขื่อนลำแซะ      275 97 38 14 31.09 11 197 0.53 8.37 4.25 0.13 36.19
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,831 2,450 29 1,057.65 13 8,126 13.65 369.56 4.55 2.34 1,325.27
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 90 109 11 106.35 11 2,322 0.62 31.04 1.34 0.43 89.67
เขื่อนกระเสียว      299 70 53 18 12.56 4 331 0 2.72 0.82 0.04 4.89
เขื่อนทับเสลา      160 39 32 20 14.61 9 133 0 0.24 0.18 0 5.31
เขื่อนเจ้าพระยา      13.36/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 198 194 14 133.52 9 2,786 0.62 34.00 1.22 0.47 99.87
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,752 12,186 69 1,920.84 11 4,651 3.65 400.66 8.61 9.99 2,653.98
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,436 3,932 44 919.98 10 5,500 3.48 125.19 2.28 10.04 2,860.53
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,188 16,118 61 2,840.82 11 10,151 7.13 525.85 5.18 20.03 5,514.51
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 44 17 14 4.87 4 50 0.48 16.41 32.81 0.32 47.88
เขื่อนหนองปลาไหล      164 94 47 29 33.21 20 211 0.70 49.63 23.52 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 59 47 11 16.68 4 289 0 4.05 1.40 0.70 55.73
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 26 27 12 22.07 10 310 0.48 12.61 4.07 0 141.02
เขื่อนประแสร์      295 124 24 8 4.43 2 276 0.11 5.72 2.07 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 57 67 23 47.43 16 355 0.25 12.71 3.58 0 151.28
รวมภาคตะวันออก      1,515 405 228 15 128.69 8 1,491 2.02 101.13 6.78 1.02 527.99
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 286 203 29 137.61 19 901 0.07 132.38 14.69 1.21 342.76
เขื่อนปราณบุรี      391 180 104 27 86.35 22 458 0.09 23.92 5.22 0.19 161.21
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,655 2,770 49 1,418.58 25 2,662 2.45 473.41 17.78 4.51 1,371.74
เขื่อนบางลาง      1,454 958 974 67 697.75 48 1,575 1.95 434.66 27.60 4.01 503.68
รวมภาคใต้      8,194 5,080 4,051 49 2,340.29 29 5,596 4.56 1,064.37 19.02 9.92 2,379.39
รวมทั้งประเทศ 70,926 36,692 30,886 44 7,602.18 11 42,323 38.07 2,766.23 6.54 56.13 13,288.43
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ