รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,604 4,100 30 299.93 2 5,566 0 111.60 2.01 8.00 1,220.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,991 3,353 35 503.46 5 5,676 3.84 388.15 6.84 11.54 1,727.71
เขื่อนแม่งัด      265 97 48 18 35.79 14 308 0.06 6.85 2.22 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 57 49 46 45.16 43 555 0.08 75.25 13.56 0.12 82.76
เขื่อนแม่กวง      263 59 63 24 49.08 19 186 0.11 15.28 8.22 0.04 20.42
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 71 45 26 38.33 23 236 0 1.79 0.76 0.05 47.75
เขื่อนแควน้อย      939 185 212 23 168.83 18 1,402 0 38.39 2.74 1.67 244.86
เขื่อนแม่มอก      110 37 25 22 8.64 8 244 0.02 9.74 3.99 0.02 15.31
รวมภาคเหนือ      24,825 10,101 7,894 32 1,149.22 5 14,173 4.11 647.05 4.57 21.44 3,374.83
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 581 649 33 549.34 28 2,276 0.04 90.48 3.98 0.90 622.77
เขื่อนลำตะคอง      314 169 89 28 66.14 21 263 0 6.39 2.43 0.09 42.86
เขื่อนลำพระเพลิง      155 23 13 8 11.56 7 165 0.07 4.46 2.70 0 9.26
เขื่อนน้ำอูน      520 247 190 37 145.46 28 454 1.50 22.26 4.90 0.19 89.71
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 606 320 13 -260.59 -11 2,493 0.13 68.64 2.75 0.30 68.90
เขื่อนสิรินธร      1,966 870 997 51 165.39 8 1,677 0 117.87 7.03 0 360.28
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 77 42 26 5.40 3 160 0.04 7.99 5.00 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 31 27 20 20.20 15 163 0 4.62 2.83 0.11 23.26
เขื่อนลำนางรอง      121 37 18 15 14.65 12 49 0.02 2.99 6.10 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 43 25 17 17.57 12 94 0 2.92 3.10 0.04 15.30
เขื่อนน้ำพุง      165 54 36 22 27.83 17 135 0 12.68 9.39 0.40 42.42
เขื่อนลำแซะ      275 98 38 14 31.37 11 197 0 7.84 3.98 0.05 35.87
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,838 2,445 29 1,054.91 13 8,126 1.80 349.14 4.30 2.08 1,318.47
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 93 110 11 107.21 11 2,322 0.20 30.03 1.29 0.43 88.37
เขื่อนกระเสียว      299 70 53 18 12.80 4 331 0 2.72 0.82 0.04 4.78
เขื่อนทับเสลา      160 39 32 20 14.61 9 133 0 0.24 0.18 0 5.31
เขื่อนเจ้าพระยา      13.43/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 202 195 14 134.62 9 2,786 0.20 32.99 1.18 0.47 98.46
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,788 12,212 69 1,947.26 11 4,651 7.39 393.54 8.46 11.05 2,623.94
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,456 3,958 45 946.14 11 5,500 4.54 119.49 2.17 11.14 2,830.34
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,244 16,170 61 2,893.40 11 10,151 11.93 513.03 5.05 22.19 5,454.28
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 44 17 15 5.22 4 50 0.05 15.92 31.83 0.28 47.04
เขื่อนหนองปลาไหล      164 94 46 28 32.24 20 211 0.59 48.28 22.88 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 61 49 12 18.94 5 289 0 4.05 1.40 0.40 53.82
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 26 27 12 22.11 10 310 0.29 11.60 3.74 0 140.05
เขื่อนประแสร์      295 124 24 8 4.37 1 276 0.05 5.51 2.00 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 57 67 23 47.22 16 355 0.04 12.39 3.49 0 151.28
รวมภาคตะวันออก      1,515 406 230 15 130.10 9 1,491 1.02 97.75 6.56 0.68 524.27
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 285 207 29 141.50 20 901 0.01 131.27 14.57 1.21 339.13
เขื่อนปราณบุรี      391 184 104 27 86.50 22 458 0.23 23.41 5.11 0.19 160.65
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,678 2,783 49 1,431.72 25 2,662 5.12 466.10 17.51 10.78 1,352.28
เขื่อนบางลาง      1,454 963 978 67 702.13 48 1,575 3.17 426.60 27.09 3.92 491.64
รวมภาคใต้      8,194 5,110 4,072 50 2,361.85 29 5,596 8.53 1,047.38 18.72 16.10 2,343.70
รวมทั้งประเทศ 70,926 36,901 31,006 44 7,724.10 11 42,323 27.59 2,687.34 6.35 62.96 13,114.01
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ