รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,686 4,130 31 330.21 2 5,566 1.09 107.42 1.93 8.00 1,188.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,047 3,380 36 529.89 6 5,676 8.35 365.91 6.45 10.51 1,681.54
เขื่อนแม่งัด      265 98 48 18 35.52 13 308 0.13 6.53 2.12 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 56 49 46 45.43 43 555 0.03 75.03 13.52 0.12 82.27
เขื่อนแม่กวง      263 58 63 24 48.84 19 186 0.24 14.74 7.92 0.04 20.27
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 71 45 26 38.67 23 236 0 1.78 0.76 0.06 47.53
เขื่อนแควน้อย      939 185 219 23 175.65 19 1,402 0.32 37.93 2.71 2.59 238.18
เขื่อนแม่มอก      110 36 25 22 8.82 8 244 0.02 9.69 3.97 0.02 15.21
รวมภาคเหนือ      24,825 10,237 7,958 32 1,213.03 5 14,173 10.18 619.03 4.37 21.34 3,289.02
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 578 656 33 555.86 28 2,276 0 89.95 3.95 1.08 618.65
เขื่อนลำตะคอง      314 170 90 29 67.24 21 263 0.02 6.39 2.43 0.09 42.51
เขื่อนลำพระเพลิง      155 22 13 9 12.02 8 165 0.12 4.30 2.60 0.13 8.67
เขื่อนน้ำอูน      520 249 190 37 145.46 28 454 0 20.76 4.57 0.24 88.84
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 603 325 13 -256.48 -11 2,493 0.12 68.13 2.73 0.30 67.70
เขื่อนสิรินธร      1,966 870 1,002 51 171.08 9 1,677 0 117.20 6.99 1.50 360.28
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 81 42 26 5.27 3 160 0.08 7.83 4.90 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 31 27 20 20.87 15 163 0.11 4.57 2.81 0.11 22.82
เขื่อนลำนางรอง      121 38 18 15 14.79 12 49 0.03 2.93 5.98 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 43 25 18 18.11 13 94 0 2.92 3.10 0.04 15.14
เขื่อนน้ำพุง      165 57 38 23 30.06 18 135 0 12.68 9.39 0.41 40.79
เขื่อนลำแซะ      275 100 39 14 32.05 12 197 0 7.83 3.98 0.05 35.67
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,841 2,467 29 1,072.81 13 8,126 0.48 345.49 4.25 3.95 1,308.91
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 98 112 12 108.93 11 2,322 0.20 29.23 1.26 0.43 86.64
เขื่อนกระเสียว      299 70 53 18 13.12 4 331 0.05 2.72 0.82 0.04 4.64
เขื่อนทับเสลา      160 39 32 20 14.69 9 133 0 0.24 0.18 0.07 5.23
เขื่อนเจ้าพระยา      13.3/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 206 197 14 136.74 10 2,786 0.25 32.19 1.16 0.54 96.51
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,827 12,255 69 1,990.27 11 4,651 3.32 382.29 8.22 12.01 2,578.73
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,497 3,996 45 984.39 11 5,500 0.60 109.97 2.00 12.04 2,784.81
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,324 16,252 61 2,974.66 11 10,151 3.92 492.26 4.85 24.05 5,363.54
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 46 18 15 5.77 5 50 0.02 15.35 30.70 0.28 45.93
เขื่อนหนองปลาไหล      164 90 44 27 30.31 19 211 1.00 46.04 21.82 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 63 50 12 19.92 5 289 0 4.05 1.40 0.13 53.04
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 28 27 12 22.30 10 310 0.33 10.39 3.35 0 138.75
เขื่อนประแสร์      295 124 24 8 4.01 1 276 0.41 4.95 1.79 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 57 67 23 47.18 16 355 0.07 12.18 3.43 0 151.28
รวมภาคตะวันออก      1,515 409 229 15 129.49 9 1,491 1.83 92.96 6.23 0.41 521.08
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 281 212 30 147.41 21 901 0.14 131.09 14.55 1.38 333.78
เขื่อนปราณบุรี      391 189 105 27 87.40 22 458 0 23.17 5.06 0.19 159.90
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,671 2,800 50 1,448.48 26 2,662 3.19 448.60 16.85 5.26 1,319.33
เขื่อนบางลาง      1,454 970 982 68 705.64 49 1,575 4.57 413.54 26.26 3.99 475.58
รวมภาคใต้      8,194 5,111 4,099 50 2,388.93 29 5,596 7.90 1,016.40 18.16 10.82 2,288.59
รวมทั้งประเทศ 70,926 37,128 31,202 44 7,915.66 11 42,323 24.56 2,598.33 6.14 61.11 12,867.65
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ