รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 4 มิถุนายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,783 4,167 31 366.98 3 5,566 0 105.31 1.89 8.00 1,156.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,116 3,400 36 549.50 6 5,676 7.25 340.75 6.00 10.83 1,639.30
เขื่อนแม่งัด      265 98 48 18 36.00 14 308 0.09 5.93 1.93 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 57 49 46 45.43 43 555 0.17 74.54 13.43 0.12 81.79
เขื่อนแม่กวง      263 57 62 24 48.15 18 186 0.05 13.74 7.39 0.04 20.11
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 71 45 27 38.97 23 236 0.21 1.71 0.73 0.06 47.30
เขื่อนแควน้อย      939 187 227 24 184.13 20 1,402 0.79 35.89 2.56 2.59 227.82
เขื่อนแม่มอก      110 36 25 23 9.18 8 244 0.02 9.67 3.96 0.02 15.12
รวมภาคเหนือ      24,825 10,405 8,023 32 1,278.34 5 14,173 8.58 587.54 4.15 21.66 3,203.46
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 561 664 34 564.04 28 2,276 0.10 88.16 3.87 1.08 614.33
เขื่อนลำตะคอง      314 170 91 29 67.84 22 263 0.02 6.28 2.39 0.09 42.17
เขื่อนลำพระเพลิง      155 21 13 8 11.66 8 165 0.11 3.81 2.31 0 8.54
เขื่อนน้ำอูน      520 247 191 37 145.86 28 454 0 19.87 4.38 0.21 87.97
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 600 329 14 -252.34 -10 2,493 0.52 67.45 2.71 0.70 66.30
เขื่อนสิรินธร      1,966 860 1,014 52 182.51 9 1,677 6.00 115.02 6.86 1.50 354.26
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 81 42 25 4.53 3 160 0.14 7.03 4.40 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 31 28 20 21.12 16 163 0 4.14 2.54 0.11 22.38
เขื่อนลำนางรอง      121 38 18 15 14.86 12 49 0.02 2.84 5.79 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 43 26 18 18.50 13 94 0.07 2.89 3.08 0.04 14.99
เขื่อนน้ำพุง      165 57 40 24 31.95 19 135 0 12.63 9.36 0.40 39.16
เขื่อนลำแซะ      275 101 40 14 32.59 12 197 0.28 7.57 3.84 0.05 35.47
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,809 2,494 30 1,095.46 13 8,126 7.26 337.69 4.16 4.18 1,293.41
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 105 114 12 110.65 12 2,322 1.13 28.43 1.22 0.43 84.91
เขื่อนกระเสียว      299 68 53 18 13.24 4 331 0 2.54 0.77 0.04 4.50
เขื่อนทับเสลา      160 39 32 20 15.00 9 133 0 0.24 0.18 0.08 4.92
เขื่อนเจ้าพระยา      13.29/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 213 199 14 138.89 10 2,786 1.13 31.21 1.12 0.55 94.33
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,852 12,305 69 2,040.02 12 4,651 2.11 374.01 8.04 15.00 2,527.79
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,539 4,047 46 1,034.95 12 5,500 6.36 104.67 1.90 13.04 2,734.95
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,391 16,352 61 3,074.97 12 10,151 8.47 478.68 4.72 28.04 5,262.74
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 45 18 16 6.32 5 50 0.20 14.98 29.97 0.28 44.83
เขื่อนหนองปลาไหล      164 86 41 25 27.51 17 211 1.33 42.97 20.36 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 68 50 12 20.28 5 289 0.36 3.69 1.28 0.13 52.53
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 28 27 12 22.24 10 310 0.46 8.93 2.88 0 137.44
เขื่อนประแสร์      295 121 23 8 3.47 1 276 0.17 4.21 1.53 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 59 66 22 46.04 16 355 0.17 10.87 3.06 0 151.28
รวมภาคตะวันออก      1,515 408 225 15 125.86 8 1,491 2.69 85.65 5.74 0.41 518.16
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 282 218 31 152.75 22 901 0.59 129.86 14.41 2.07 328.25
เขื่อนปราณบุรี      391 193 108 28 90.30 23 458 0.66 21.72 4.74 1.28 156.93
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,695 2,812 50 1,460.48 26 2,662 3.46 436.06 16.38 5.54 1,296.09
เขื่อนบางลาง      1,454 950 980 67 703.88 48 1,575 6.29 395.23 25.09 3.97 459.55
รวมภาคใต้      8,194 5,121 4,118 50 2,407.41 29 5,596 11.00 982.87 17.56 12.86 2,240.82
รวมทั้งประเทศ 70,926 37,347 31,411 44 8,120.93 11 42,323 39.13 2,503.64 5.92 67.70 12,612.92
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ