รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,862 4,201 31 401.41 3 5,566 0 105.31 1.89 8.00 1,132.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,169 3,419 36 569.22 6 5,676 2.06 326.68 5.76 12.54 1,607.40
เขื่อนแม่งัด      265 97 48 18 35.78 14 308 0.11 5.65 1.84 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 57 49 46 45.29 43 555 0.12 74.04 13.34 0.12 81.42
เขื่อนแม่กวง      263 57 62 24 48.06 18 186 0.25 13.43 7.22 0.04 19.99
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 71 45 27 38.97 23 236 0.01 1.50 0.64 0.06 47.12
เขื่อนแควน้อย      939 189 232 25 189.31 20 1,402 0.26 33.16 2.37 1.51 220.05
เขื่อนแม่มอก      110 35 25 23 9.18 8 244 0 9.59 3.93 0.02 15.05
รวมภาคเหนือ      24,825 10,538 8,082 33 1,337.22 5 14,173 2.81 569.36 4.02 22.29 3,139.05
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 542 662 33 562.40 28 2,276 1.91 81.46 3.58 1.26 611.09
เขื่อนลำตะคอง      314 171 90 29 67.56 21 263 0.10 6.01 2.28 0.09 41.91
เขื่อนลำพระเพลิง      155 21 13 8 11.37 7 165 0.13 3.51 2.13 0 8.54
เขื่อนน้ำอูน      520 246 191 37 146.33 28 454 0.67 19.45 4.29 0.20 87.34
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 594 330 14 -251.29 -10 2,493 0.53 63.81 2.56 0.70 64.20
เขื่อนสิรินธร      1,966 863 1,016 52 184.42 9 1,677 2.34 108.75 6.48 1.52 349.74
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 81 41 25 4.24 3 160 0.07 6.71 4.20 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 29 28 21 21.42 16 163 0.22 3.94 2.42 0.11 22.05
เขื่อนลำนางรอง      121 38 18 15 14.86 12 49 0.03 2.78 5.67 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 43 26 18 18.58 13 94 0 2.75 2.93 0.04 14.87
เขื่อนน้ำพุง      165 60 41 25 33.02 20 135 0.81 11.97 8.87 0.40 37.95
เขื่อนลำแซะ      275 102 39 14 32.18 12 197 0 7.05 3.58 0.13 35.32
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,789 2,496 30 1,096.38 13 8,126 6.81 318.19 3.92 4.45 1,280.85
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 112 115 12 111.51 12 2,322 0 26.24 1.13 0.86 82.75
เขื่อนกระเสียว      299 67 53 18 13.48 5 331 0 2.54 0.77 0.04 4.39
เขื่อนทับเสลา      160 39 32 20 15.23 10 133 0 0.24 0.18 0.08 4.69
เขื่อนเจ้าพระยา      13.1/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 217 200 14 140.22 10 2,786 0.00 29.02 1.04 0.98 91.83
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,888 12,352 70 2,086.58 12 4,651 0.56 366.38 7.88 15.98 2,482.59
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,575 4,083 46 1,071.33 12 5,500 0.30 98.31 1.79 14.11 2,695.96
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,463 16,435 62 3,157.91 12 10,151 0.86 464.69 4.58 30.09 5,178.55
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 46 19 16 6.68 6 50 0.21 14.53 29.05 0.29 44.02
เขื่อนหนองปลาไหล      164 86 37 23 23.43 14 211 1.62 38.53 18.26 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 74 50 12 20.17 5 289 0.25 3.05 1.06 0.13 52.14
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 29 27 12 22.34 10 310 0.22 8.25 2.66 0.40 136.79
เขื่อนประแสร์      295 122 23 8 2.81 1 276 0.11 3.40 1.23 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 63 65 22 45.63 15 355 0.01 9.91 2.79 1.15 150.84
รวมภาคตะวันออก      1,515 420 221 15 121.06 8 1,491 2.42 77.67 5.21 1.97 515.87
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 285 223 31 157.95 22 901 0.92 127.87 14.19 2.42 321.68
เขื่อนปราณบุรี      391 193 112 29 93.92 24 458 0.25 18.81 4.11 1.41 153.06
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,713 2,820 50 1,468.90 26 2,662 2.34 422.93 15.89 5.59 1,275.52
เขื่อนบางลาง      1,454 948 981 67 705.20 48 1,575 5.10 380.00 24.13 4.09 443.40
รวมภาคใต้      8,194 5,140 4,136 50 2,425.97 30 5,596 8.61 949.61 16.97 13.51 2,193.66
รวมทั้งประเทศ 70,926 37,567 31,570 45 8,278.76 12 42,323 21.51 2,408.54 5.69 73.29 12,399.81
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ