รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,961 4,245 32 445.02 3 5,566 0 105.31 1.89 8.00 1,100.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,236 3,465 36 614.72 6 5,676 3.39 318.14 5.61 12.58 1,557.52
เขื่อนแม่งัด      265 98 49 18 36.70 14 308 0.01 5.50 1.79 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 54 48 45 44.61 42 555 0 72.97 13.15 0.12 80.94
เขื่อนแม่กวง      263 56 62 24 47.91 18 186 0.03 12.88 6.93 0.04 19.77
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 72 45 27 39.07 23 236 0 1.36 0.58 0.06 46.88
เขื่อนแควน้อย      939 194 237 25 194.30 21 1,402 0 31.96 2.28 1.51 214.01
เขื่อนแม่มอก      110 35 25 23 9.27 8 244 0.02 9.52 3.90 0.02 14.95
รวมภาคเหนือ      24,825 10,707 8,176 33 1,431.60 6 14,173 3.45 557.64 3.93 22.33 3,050.09
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 522 654 33 554.23 28 2,276 0.31 65.55 2.88 1.25 606.07
เขื่อนลำตะคอง      314 172 91 29 68.00 22 263 0.03 5.67 2.16 0.09 41.57
เขื่อนลำพระเพลิง      155 23 13 8 11.14 7 165 0.03 3.25 1.97 0.03 8.54
เขื่อนน้ำอูน      520 244 189 36 144.15 28 454 0 16.48 3.63 0.21 86.56
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 588 330 14 -251.29 -10 2,493 0.53 57.51 2.31 0.70 61.40
เขื่อนสิรินธร      1,966 860 1,022 52 190.18 10 1,677 0.40 103.60 6.18 1.50 343.57
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 80 41 25 4.02 2 160 0.01 6.45 4.03 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 28 27 20 20.75 15 163 0 2.60 1.60 0.11 21.61
เขื่อนลำนางรอง      121 38 18 15 14.86 12 49 0 2.64 5.39 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 44 26 18 18.96 13 94 0 2.75 2.92 0.04 14.71
เขื่อนน้ำพุง      165 62 41 25 33.02 20 135 0.03 10.14 7.51 0.42 36.35
เขื่อนลำแซะ      275 104 39 14 31.64 12 197 0 6.51 3.31 0.13 34.79
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,764 2,490 30 1,090.95 13 8,126 1.34 283.15 3.48 4.48 1,263.01
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 120 112 12 109.36 11 2,322 1.94 20.09 0.87 0.43 79.73
เขื่อนกระเสียว      299 66 54 18 13.72 5 331 0.17 2.46 0.74 0.04 4.25
เขื่อนทับเสลา      160 38 32 20 15.31 10 133 0.16 0.24 0.18 0 4.61
เขื่อนเจ้าพระยา      13.16/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 224 198 14 138.39 10 2,786 2.27 22.79 0.82 0.47 88.59
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,913 12,412 70 2,146.60 12 4,651 1.52 356.53 7.67 16.04 2,421.59
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,602 4,144 47 1,132.41 13 5,500 0 92.92 1.69 14.14 2,636.75
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,515 16,556 62 3,279.01 12 10,151 1.52 449.45 4.43 30.18 5,058.34
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 46 19 16 7.16 6 50 0.04 13.90 27.81 0.28 42.91
เขื่อนหนองปลาไหล      164 85 31 19 17.42 11 211 0.39 31.99 15.16 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 83 50 12 19.82 5 289 0 1.98 0.69 0.12 51.63
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 30 28 12 23.23 10 310 0.16 7.45 2.40 0.40 135.20
เขื่อนประแสร์      295 123 22 8 2.45 1 276 0.11 2.84 1.03 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 70 69 24 49.86 17 355 0.18 9.21 2.60 1.26 146.10
รวมภาคตะวันออก      1,515 436 220 14 119.94 8 1,491 0.88 67.37 4.52 2.06 507.92
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 289 230 32 164.82 23 901 1.13 124.66 13.84 2.42 312.01
เขื่อนปราณบุรี      391 194 116 30 98.22 25 458 0.28 18.05 3.94 1.41 147.44
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,740 2,840 50 1,488.18 26 2,662 1.85 410.83 15.43 6.32 1,245.59
เขื่อนบางลาง      1,454 950 978 67 701.69 48 1,575 4.17 359.77 22.84 4.03 427.24
รวมภาคใต้      8,194 5,172 4,163 51 2,452.91 30 5,596 7.43 913.31 16.32 14.18 2,132.28
รวมทั้งประเทศ 70,926 37,818 31,804 45 8,512.80 12 42,323 16.89 2,293.71 5.42 73.70 12,100.23
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ