รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,047 4,276 32 475.98 4 5,566 9.36 105.31 1.89 8.50 1,076.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,291 3,491 37 640.58 7 5,676 2.79 307.28 5.41 10.60 1,523.35
เขื่อนแม่งัด      265 102 49 18 36.74 14 308 0.01 5.47 1.78 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 52 48 45 44.75 42 555 0.17 72.73 13.10 0.12 80.58
เขื่อนแม่กวง      263 56 62 24 48.04 18 186 0.06 12.76 6.86 0.04 19.65
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 72 46 27 39.32 23 236 0 1.35 0.57 0.06 46.71
เขื่อนแควน้อย      939 197 244 26 201.20 21 1,402 0.05 31.71 2.26 2.59 207.32
เขื่อนแม่มอก      110 35 25 23 9.36 9 244 0.02 9.48 3.88 0.02 14.88
รวมภาคเหนือ      24,825 10,853 8,241 33 1,495.97 6 14,173 12.46 546.09 3.85 21.93 2,984.51
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 516 654 33 554.23 28 2,276 1.18 60.03 2.64 1.25 602.32
เขื่อนลำตะคอง      314 173 91 29 68.68 22 263 0 5.58 2.12 0.09 41.31
เขื่อนลำพระเพลิง      155 26 12 8 10.95 7 165 0 3.07 1.86 0.26 8.46
เขื่อนน้ำอูน      520 244 189 36 144.15 28 454 0.22 15.63 3.44 0.22 85.92
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 582 334 14 -247.10 -10 2,493 1.58 56.45 2.26 0.70 59.30
เขื่อนสิรินธร      1,966 857 1,027 52 195.95 10 1,677 2.33 100.86 6.01 1.51 339.06
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 80 41 25 4.02 2 160 0.07 6.42 4.01 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 28 28 21 21.29 16 163 0 2.60 1.60 0.11 21.28
เขื่อนลำนางรอง      121 38 18 15 14.86 12 49 0 2.60 5.31 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 44 26 19 19.35 14 94 0.02 2.73 2.91 0.04 14.59
เขื่อนน้ำพุง      165 63 42 26 34.20 21 135 1.06 9.85 7.30 0.63 35.06
เขื่อนลำแซะ      275 105 39 14 32.32 12 197 0 6.51 3.31 0.13 34.39
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,754 2,503 30 1,100.00 13 8,126 6.46 272.33 3.35 4.94 1,249.53
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 125 113 12 109.79 11 2,322 0 18.15 0.78 0.43 78.43
เขื่อนกระเสียว      299 65 54 18 13.60 5 331 0.47 2.12 0.64 0.04 4.15
เขื่อนทับเสลา      160 38 32 20 15.15 9 133 0 0.08 0.06 0 4.61
เขื่อนเจ้าพระยา      13.31/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 229 199 14 138.54 10 2,786 0.47 20.35 0.73 0.47 87.19
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,949 12,472 70 2,206.82 12 4,651 0 353.11 7.59 17.07 2,373.48
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,644 4,189 47 1,176.76 13 5,500 0 90.35 1.64 16.05 2,594.53
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,593 16,661 63 3,383.58 13 10,151 0.00 443.46 4.37 33.12 4,968.01
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 47 20 17 7.68 7 50 0.60 13.59 27.17 0.28 42.08
เขื่อนหนองปลาไหล      164 86 30 18 16.47 10 211 0.60 30.23 14.33 0.17 32.77
เขื่อนคลองสียัด      420 87 50 12 20.28 5 289 0.10 1.91 0.66 0.13 51.25
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 31 29 13 24.07 11 310 0.09 7.02 2.27 0.40 134.00
เขื่อนประแสร์      295 124 22 7 2.03 1 276 0.05 2.27 0.82 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 75 72 25 52.99 18 355 0.02 8.35 2.35 1.32 142.27
รวมภาคตะวันออก      1,515 449 223 15 123.52 8 1,491 1.46 63.37 4.25 2.30 501.49
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 293 235 33 169.96 24 901 1.23 121.29 13.46 2.76 304.41
เขื่อนปราณบุรี      391 194 118 30 100.31 26 458 0 16.98 3.71 0.32 144.32
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,760 2,857 51 1,505.11 27 2,662 5.25 404.17 15.18 4.88 1,223.08
เขื่อนบางลาง      1,454 945 978 67 701.25 48 1,575 1.53 346.83 22.02 4.02 415.17
รวมภาคใต้      8,194 5,192 4,187 51 2,476.63 30 5,596 8.01 889.27 15.89 11.98 2,086.98
รวมทั้งประเทศ 70,926 38,069 32,013 45 8,718.24 12 42,323 28.86 2,234.87 5.28 74.74 11,877.71
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ