รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,137 4,286 32 486.34 4 5,566 0.33 78.19 1.40 8.50 1,042.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,371 3,527 37 676.80 7 5,676 1.28 297.85 5.25 10.62 1,481.12
เขื่อนแม่งัด      265 107 49 18 36.76 14 308 0.02 5.40 1.75 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 50 48 45 44.52 42 555 0.39 72.02 12.98 0.12 80.09
เขื่อนแม่กวง      263 56 62 24 48.16 18 186 0.07 12.54 6.74 0.04 19.49
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 73 46 27 39.66 23 236 0 1.29 0.54 0.06 46.47
เขื่อนแควน้อย      939 205 255 27 211.80 23 1,402 1.04 31.17 2.22 2.59 196.96
เขื่อนแม่มอก      110 35 25 23 9.27 8 244 0.02 9.29 3.81 0.02 14.78
รวมภาคเหนือ      24,825 11,034 8,298 33 1,553.31 6 14,173 3.15 507.75 3.58 21.95 2,896.93
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 473 651 33 550.97 28 2,276 0 47.09 2.07 1.06 597.53
เขื่อนลำตะคอง      314 174 92 29 69.79 22 263 0.12 5.58 2.12 0.09 40.97
เขื่อนลำพระเพลิง      155 28 13 9 11.96 8 165 0.01 3.03 1.83 0 7.56
เขื่อนน้ำอูน      520 242 189 36 144.15 28 454 0 14.32 3.15 0.49 84.75
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 573 333 14 -248.15 -10 2,493 0.13 49.29 1.98 0.30 56.70
เขื่อนสิรินธร      1,966 860 1,047 53 215.37 11 1,677 0 98.14 5.85 1.48 333.05
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 41 25 3.83 2 160 0.14 6.20 3.88 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 29 28 21 21.42 16 163 0.09 2.07 1.27 0.11 20.84
เขื่อนลำนางรอง      121 37 18 15 15.00 12 49 0.04 2.55 5.21 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 44 27 19 19.66 14 94 0 2.68 2.85 0.04 14.43
เขื่อนน้ำพุง      165 63 46 28 37.92 23 135 0.59 8.36 6.19 0.63 32.58
เขื่อนลำแซะ      275 106 40 14 32.59 12 197 0.02 6.35 3.22 0.05 34.03
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,707 2,525 30 1,122.66 13 8,126 1.14 245.66 3.02 4.25 1,230.28
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 133 118 12 114.95 12 2,322 0 18.15 0.78 1.05 75.49
เขื่อนกระเสียว      299 65 53 18 13.36 4 331 0 1.58 0.48 0.02 4.00
เขื่อนทับเสลา      160 38 32 20 15.15 9 133 0 0.08 0.06 0 4.61
เขื่อนเจ้าพระยา      13.43/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 235 203 14 143.46 10 2,786 0.00 19.81 0.71 1.07 84.10
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,000 12,549 71 2,284.04 13 4,651 2.09 349.30 7.51 17.07 2,305.60
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,712 4,258 48 1,246.35 14 5,500 0 90.35 1.64 16.01 2,530.02
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,712 16,807 63 3,530.39 13 10,151 2.09 439.65 4.33 33.08 4,835.62
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 48 20 17 8.14 7 50 0.01 12.96 25.92 0.27 40.99
เขื่อนหนองปลาไหล      164 87 30 18 16.78 10 211 0.30 29.01 13.75 0.24 32.10
เขื่อนคลองสียัด      420 90 51 12 20.79 5 289 0 1.71 0.59 0.13 50.74
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 31 30 13 25.30 11 310 0.13 6.56 2.12 0.40 132.40
เขื่อนประแสร์      295 121 22 7 1.90 1 276 0 1.99 0.72 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 83 77 26 57.53 20 355 0.16 8.23 2.32 1.24 137.81
รวมภาคตะวันออก      1,515 460 230 15 130.44 9 1,491 0.60 60.46 4.05 2.28 493.16
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 299 242 34 176.59 25 901 0.97 116.41 12.92 2.76 293.35
เขื่อนปราณบุรี      391 198 123 31 105.07 27 458 0 16.66 3.64 1.32 139.96
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,789 2,877 51 1,525.74 27 2,662 4.29 390.13 14.66 8.78 1,189.88
เขื่อนบางลาง      1,454 949 984 68 707.84 49 1,575 3.66 336.96 21.39 3.96 399.28
รวมภาคใต้      8,194 5,235 4,226 52 2,515.24 31 5,596 8.92 860.16 15.37 16.82 2,022.47
รวมทั้งประเทศ 70,926 38,383 32,290 46 8,995.50 13 42,323 15.90 2,133.49 5.04 79.45 11,562.56
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ