รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,192 4,304 32 504.49 4 5,566 0 77.63 1.39 8.50 1,025.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,413 3,547 37 697.24 7 5,676 5.50 295.29 5.20 10.50 1,459.84
เขื่อนแม่งัด      265 109 49 18 36.76 14 308 0.03 5.35 1.74 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 49 48 45 44.17 42 555 0.12 71.42 12.87 0.12 79.85
เขื่อนแม่กวง      263 56 62 24 48.24 18 186 0.07 12.45 6.69 0.04 19.41
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 73 46 27 39.87 23 236 0 1.23 0.52 0.06 46.35
เขื่อนแควน้อย      939 210 256 27 213.00 23 1,402 0.59 27.08 1.93 2.59 191.78
เขื่อนแม่มอก      110 35 25 23 9.27 8 244 0.02 9.24 3.79 0.02 14.73
รวมภาคเหนือ      24,825 11,138 8,338 34 1,593.04 6 14,173 6.33 499.69 3.53 21.83 2,852.98
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 474 657 33 557.49 28 2,276 1.61 47.09 2.07 0.87 595.40
เขื่อนลำตะคอง      314 174 93 30 70.06 22 263 0.08 5.39 2.05 0.09 40.79
เขื่อนลำพระเพลิง      155 28 13 9 11.94 8 165 0.01 2.99 1.81 0 7.56
เขื่อนน้ำอูน      520 242 190 36 144.59 28 454 0.48 13.89 3.06 0.48 83.83
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 574 334 14 -247.10 -10 2,493 2.23 47.98 1.92 0.30 56.10
เขื่อนสิรินธร      1,966 863 1,055 54 223.20 11 1,677 0 98.14 5.85 1.51 330.07
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 40 25 3.29 2 160 0.04 5.64 3.53 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 29 28 21 21.54 16 163 0 1.89 1.16 0.11 20.62
เขื่อนลำนางรอง      121 37 19 15 15.07 12 49 0 2.51 5.12 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 45 27 19 19.97 14 94 0 2.68 2.85 0.04 14.35
เขื่อนน้ำพุง      165 64 46 28 38.01 23 135 0 7.08 5.24 0.64 31.32
เขื่อนลำแซะ      275 107 40 14 32.86 12 197 0 6.33 3.21 0.05 33.93
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,717 2,541 30 1,138.02 14 8,126 4.45 241.61 2.97 4.09 1,221.81
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 138 121 13 117.53 12 2,322 0 18.15 0.78 0.88 73.39
เขื่อนกระเสียว      299 65 53 18 13.48 5 331 0 1.58 0.48 0 3.97
เขื่อนทับเสลา      160 38 32 20 15.15 9 133 0 0.08 0.06 0 4.61
เขื่อนเจ้าพระยา      13.41/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 241 206 15 146.16 10 2,786 0.00 19.81 0.71 0.88 81.97
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,029 12,583 71 2,317.71 13 4,651 4.19 344.52 7.41 16.96 2,271.53
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,744 4,296 48 1,283.92 14 5,500 0 90.35 1.64 16.01 2,497.97
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,773 16,879 63 3,601.63 14 10,151 4.19 434.87 4.28 32.97 4,769.50
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 48 21 18 8.69 7 50 0.13 12.94 25.88 0.29 40.42
เขื่อนหนองปลาไหล      164 87 30 19 16.86 10 211 0.96 28.27 13.40 0.24 31.61
เขื่อนคลองสียัด      420 92 51 12 21.15 5 289 0 1.71 0.59 0.13 50.48
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 32 30 14 25.88 12 310 0.13 6.28 2.03 0.40 131.60
เขื่อนประแสร์      295 123 22 7 1.94 1 276 0.35 1.99 0.72 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 87 80 27 60.09 20 355 0.01 8.06 2.27 1.40 135.17
รวมภาคตะวันออก      1,515 470 234 15 134.61 9 1,491 1.58 59.25 3.97 2.46 488.40
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 303 245 35 180.19 25 901 1.19 114.24 12.68 2.76 287.82
เขื่อนปราณบุรี      391 200 128 33 110.10 28 458 0 16.62 3.63 1.32 137.32
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,809 2,889 51 1,537.90 27 2,662 4.69 383.25 14.40 9.21 1,171.58
เขื่อนบางลาง      1,454 951 986 68 710.04 49 1,575 2.79 330.86 21.01 3.97 391.26
รวมภาคใต้      8,194 5,263 4,249 52 2,538.23 31 5,596 8.67 844.97 15.10 17.26 1,987.98
รวมทั้งประเทศ 70,926 38,601 32,447 46 9,151.69 13 42,323 25.22 2,100.20 4.96 79.49 11,402.64
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ