รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,250 4,346 32 546.17 4 5,566 0.20 77.63 1.39 8.50 1,000.08
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,476 3,572 38 722.20 8 5,676 4.35 286.16 5.04 10.86 1,428.34
เขื่อนแม่งัด      265 109 49 18 36.73 14 308 0.04 5.25 1.71 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 49 47 45 43.89 41 555 0.39 70.78 12.75 0.12 79.49
เขื่อนแม่กวง      263 58 62 24 48.33 18 186 0.05 12.31 6.62 0.04 19.30
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 74 46 27 40.14 24 236 0 1.22 0.52 0.05 46.18
เขื่อนแควน้อย      939 217 262 28 219.26 23 1,402 0.76 25.44 1.81 2.59 184.01
เขื่อนแม่มอก      110 35 25 23 9.36 9 244 0.03 9.19 3.77 0.12 14.66
รวมภาคเหนือ      24,825 11,267 8,411 34 1,666.08 7 14,173 5.82 487.98 3.44 22.28 2,787.50
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 471 661 33 560.76 28 2,276 0 43.85 1.93 0.83 592.88
เขื่อนลำตะคอง      314 175 93 30 70.49 22 263 0.12 5.31 2.02 0.09 40.54
เขื่อนลำพระเพลิง      155 28 13 8 11.75 8 165 0.05 2.77 1.68 0 7.56
เขื่อนน้ำอูน      520 243 190 37 145.46 28 454 0 13.41 2.95 0.44 82.46
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 577 335 14 -246.05 -10 2,493 0.12 45.50 1.83 0.30 55.20
เขื่อนสิรินธร      1,966 869 1,059 54 227.13 12 1,677 4.31 93.46 5.57 1.50 325.56
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 40 24 3.17 2 160 0.07 5.49 3.43 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 29 29 21 22.19 16 163 0 1.89 1.16 0.11 20.29
เขื่อนลำนางรอง      121 37 19 15 15.15 12 49 0.01 2.47 5.04 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 46 27 19 20.27 14 94 0 2.66 2.83 0.04 14.23
เขื่อนน้ำพุง      165 65 49 29 40.50 25 135 0 7.08 5.24 0.51 29.42
เขื่อนลำแซะ      275 107 40 15 33.27 12 197 0 6.33 3.21 0.05 33.78
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,726 2,555 31 1,150.14 14 8,126 4.68 230.22 2.83 3.87 1,209.76
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 148 123 13 119.68 12 2,322 0.51 18.07 0.78 0.28 71.97
เขื่อนกระเสียว      299 65 54 18 13.62 5 331 0 1.58 0.48 0.02 3.95
เขื่อนทับเสลา      160 38 32 20 15.15 9 133 0 0.08 0.06 0 4.61
เขื่อนเจ้าพระยา      13.46/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 251 208 15 148.45 10 2,786 0.51 19.73 0.71 0.30 80.53
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,076 12,640 71 2,375.09 13 4,651 3.49 337.74 7.26 17.98 2,218.50
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,795 4,351 49 1,339.42 15 5,500 0 90.15 1.64 17.09 2,447.84
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,871 16,992 64 3,714.51 14 10,151 3.49 427.89 4.22 35.07 4,666.34
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 49 21 18 9.34 8 50 0 12.75 25.51 0.27 39.59
เขื่อนหนองปลาไหล      164 88 28 17 14.91 9 211 1.22 25.02 11.86 0.17 30.89
เขื่อนคลองสียัด      420 95 52 12 21.68 5 289 0 1.71 0.59 0.13 50.10
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 33 31 14 26.68 12 310 0.22 5.81 1.87 0.40 130.41
เขื่อนประแสร์      295 126 22 7 1.84 1 276 0.30 1.49 0.54 0.26 98.87
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 92 84 28 64.37 22 355 0.29 7.95 2.24 1.44 130.94
รวมภาคตะวันออก      1,515 482 238 16 138.82 9 1,491 2.03 54.73 3.67 2.67 480.80
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 309 247 35 181.87 26 901 2.64 107.29 11.91 2.76 279.53
เขื่อนปราณบุรี      391 203 130 33 112.48 29 458 0.18 16.23 3.54 1.32 133.36
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,831 2,898 51 1,546.43 27 2,662 4.06 366.25 13.76 8.58 1,147.13
เขื่อนบางลาง      1,454 955 989 68 712.68 49 1,575 3.69 321.11 20.39 3.99 379.28
รวมภาคใต้      8,194 5,298 4,264 52 2,553.46 31 5,596 10.57 810.88 14.49 16.65 1,939.30
รวมทั้งประเทศ 70,926 38,895 32,668 46 9,371.46 13 42,323 27.10 2,031.43 4.80 80.84 11,164.23
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ