รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,263 4,355 32 555.32 4 5,566 0 77.43 1.39 8.50 991.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,497 3,580 38 729.58 8 5,676 4.01 281.81 4.96 10.53 1,417.48
เขื่อนแม่งัด      265 109 49 18 36.71 14 308 0.04 5.21 1.69 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 48 47 44 43.62 41 555 0.30 70.39 12.68 0.12 79.37
เขื่อนแม่กวง      263 58 62 24 48.36 18 186 0.06 12.26 6.59 0.04 19.26
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 74 46 27 40.19 24 236 0.01 1.22 0.52 0.01 46.12
เขื่อนแควน้อย      939 218 264 28 221.15 24 1,402 0.77 24.67 1.76 2.59 181.42
เขื่อนแม่มอก      110 35 25 23 9.45 9 244 0.12 9.16 3.76 0.12 14.54
รวมภาคเหนือ      24,825 11,302 8,429 34 1,684.38 7 14,173 5.31 482.15 3.40 21.91 2,765.21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 465 664 34 564.04 28 2,276 0 43.85 1.93 0.83 592.05
เขื่อนลำตะคอง      314 175 93 30 70.61 22 263 0 5.19 1.98 0.09 40.45
เขื่อนลำพระเพลิง      155 28 13 8 11.71 8 165 0.02 2.72 1.65 0 7.56
เขื่อนน้ำอูน      520 243 191 37 145.86 28 454 0 13.41 2.95 0.44 82.02
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 576 336 14 -244.99 -10 2,493 0.12 45.38 1.82 0.30 54.90
เขื่อนสิรินธร      1,966 870 1,057 54 225.17 11 1,677 0.38 89.15 5.32 1.50 324.06
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 40 24 3.10 2 160 0.10 5.42 3.39 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 29 29 21 22.43 17 163 0 1.89 1.16 0.20 20.18
เขื่อนลำนางรอง      121 37 19 15 15.15 12 49 0 2.46 5.03 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 46 27 19 20.35 14 94 0 2.66 2.83 0.02 14.19
เขื่อนน้ำพุง      165 65 49 30 41.32 25 135 0.02 7.08 5.24 0.59 28.91
เขื่อนลำแซะ      275 108 40 15 33.40 12 197 0 6.33 3.21 0.05 33.73
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,721 2,559 31 1,153.14 14 8,126 0.64 225.54 2.78 4.02 1,205.89
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 150 123 13 119.68 12 2,322 0.51 17.56 0.76 0.28 71.69
เขื่อนกระเสียว      299 65 54 18 13.68 5 331 0 1.58 0.48 0 3.94
เขื่อนทับเสลา      160 38 32 20 15.15 9 133 0 0.08 0.06 0 4.61
เขื่อนเจ้าพระยา      13.51/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 253 209 15 148.51 10 2,786 0.51 19.22 0.69 0.28 80.24
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,087 12,657 71 2,392.00 13 4,651 5.05 334.25 7.19 17.96 2,200.52
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,814 4,372 49 1,359.72 15 5,500 0.12 90.15 1.64 17.08 2,430.75
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,901 17,029 64 3,751.72 14 10,151 5.17 424.40 4.18 35.04 4,631.27
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 49 22 19 9.61 8 50 0.03 12.75 25.50 0.25 39.32
เขื่อนหนองปลาไหล      164 88 27 17 13.91 8 211 0.82 23.80 11.28 0.16 30.72
เขื่อนคลองสียัด      420 95 52 12 21.86 5 289 0 1.71 0.59 0.13 49.97
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 33 31 14 26.88 12 310 0.22 5.59 1.80 0.40 130.01
เขื่อนประแสร์      295 126 22 7 1.85 1 276 0 1.19 0.43 0.26 98.61
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 93 85 29 65.58 22 355 0.02 7.66 2.16 1.31 129.50
รวมภาคตะวันออก      1,515 486 239 16 139.69 9 1,491 1.09 52.70 3.53 2.51 478.13
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 310 247 35 182.12 26 901 0.70 104.65 11.61 2.76 276.76
เขื่อนปราณบุรี      391 204 131 34 113.67 29 458 0 16.05 3.50 0.19 132.04
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,836 2,903 51 1,551.31 28 2,662 3.27 362.19 13.61 7.80 1,138.55
เขื่อนบางลาง      1,454 956 989 68 713.12 49 1,575 4.18 317.42 20.15 4.03 375.29
รวมภาคใต้      8,194 5,306 4,271 52 2,560.22 31 5,596 8.15 800.31 14.30 14.78 1,922.64
รวมทั้งประเทศ 70,926 38,969 32,735 46 9,437.66 13 42,323 20.87 2,004.32 4.74 78.54 11,083.38
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ