รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,277 4,366 32 565.80 4 5,566 1.38 77.43 1.39 8.50 983.08
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,520 3,587 38 736.96 8 5,676 2.47 277.80 4.89 10.49 1,406.95
เขื่อนแม่งัด      265 110 49 18 36.69 14 308 0.07 5.16 1.68 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 48 47 44 43.43 41 555 0.67 70.08 12.63 0.15 79.25
เขื่อนแม่กวง      263 58 62 24 48.38 18 186 0.07 12.20 6.56 0.04 19.22
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 74 46 27 40.19 24 236 0 1.21 0.51 0.08 46.11
เขื่อนแควน้อย      939 221 266 28 223.04 24 1,402 0.56 23.90 1.70 2.59 178.83
เขื่อนแม่มอก      110 35 25 23 9.45 9 244 0.12 9.04 3.71 0.12 14.42
รวมภาคเหนือ      24,825 11,342 8,449 34 1,703.94 7 14,173 5.34 476.82 3.36 21.97 2,743.30
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 465 667 34 567.33 29 2,276 0 43.85 1.93 0.83 591.22
เขื่อนลำตะคอง      314 175 94 30 70.82 23 263 0.43 5.19 1.98 0.09 40.36
เขื่อนลำพระเพลิง      155 28 13 8 11.62 8 165 0.01 2.70 1.64 0 7.56
เขื่อนน้ำอูน      520 242 191 37 146.33 28 454 0 13.41 2.95 0.40 81.58
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 573 337 14 -243.94 -10 2,493 0.12 45.26 1.82 0.30 54.60
เขื่อนสิรินธร      1,966 872 1,059 54 227.13 12 1,677 2.34 88.77 5.29 1.50 322.56
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 78 40 24 3.01 2 160 0.07 5.32 3.33 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 29 29 22 22.75 17 163 0 1.89 1.16 0.27 19.98
เขื่อนลำนางรอง      121 37 19 15 15.15 12 49 0 2.46 5.03 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 46 27 19 20.43 14 94 0 2.66 2.83 0 14.16
เขื่อนน้ำพุง      165 65 50 30 41.93 25 135 0 7.06 5.23 0.47 28.32
เขื่อนลำแซะ      275 108 41 15 33.54 12 197 0 6.33 3.21 0.05 33.68
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,720 2,567 31 1,160.04 14 8,126 2.97 224.90 2.77 3.91 1,201.86
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 153 123 13 119.68 12 2,322 0 12.88 0.55 0.28 71.42
เขื่อนกระเสียว      299 65 54 18 13.72 5 331 0 1.58 0.48 0.02 3.94
เขื่อนทับเสลา      160 38 32 20 15.15 9 133 0 0.08 0.06 0 4.61
เขื่อนเจ้าพระยา      13.6/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 256 209 15 148.55 10 2,786 0.00 14.54 0.52 0.30 79.97
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,101 12,674 71 2,408.92 14 4,651 4.28 329.20 7.08 16.92 2,182.56
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,833 4,390 50 1,377.52 16 5,500 0 90.03 1.64 16.01 2,413.67
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,934 17,063 64 3,786.44 14 10,151 4.28 419.23 4.13 32.93 4,596.23
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 49 22 19 9.83 8 50 0 12.72 25.45 0.27 39.06
เขื่อนหนองปลาไหล      164 88 27 16 13.31 8 211 1.98 22.98 10.89 0.16 30.56
เขื่อนคลองสียัด      420 96 52 12 22.03 5 289 0.36 1.71 0.59 0.13 49.84
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 33 32 14 27.08 12 310 0.26 5.37 1.73 0.40 129.61
เขื่อนประแสร์      295 127 22 8 2.15 1 276 0 1.19 0.43 0.25 98.35
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 95 86 29 66.92 23 355 0.02 7.64 2.15 1.28 128.19
รวมภาคตะวันออก      1,515 488 241 16 141.32 9 1,491 2.62 51.61 3.46 2.49 475.61
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 312 249 35 184.30 26 901 1.18 103.95 11.54 2.76 274.00
เขื่อนปราณบุรี      391 206 132 34 114.02 29 458 0.08 16.05 3.50 0.19 131.86
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,841 2,908 52 1,556.20 28 2,662 4.38 358.92 13.48 10.12 1,130.75
เขื่อนบางลาง      1,454 958 989 68 713.12 49 1,575 4.20 313.24 19.89 4.06 371.26
รวมภาคใต้      8,194 5,317 4,278 52 2,567.64 31 5,596 9.84 792.16 14.16 17.13 1,907.87
รวมทั้งประเทศ 70,926 39,057 32,806 46 9,507.93 13 42,323 25.05 1,979.26 4.68 78.73 11,004.84
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ