รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,469 4,467 33 667.45 5 5,566 0 72.01 1.29 11.00 897.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,733 3,671 39 820.66 9 5,676 4.38 254.86 4.49 12.57 1,308.14
เขื่อนแม่งัด      265 121 48 18 35.87 14 308 0.28 4.16 1.35 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 50 48 45 44.15 42 555 0.44 66.27 11.94 0.64 74.70
เขื่อนแม่กวง      263 67 62 24 48.34 18 186 0.11 11.43 6.15 0.04 18.89
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 76 48 28 41.40 24 236 0.02 1.11 0.47 0.08 45.24
เขื่อนแควน้อย      939 245 277 30 234.17 25 1,402 0 20.93 1.49 0.97 165.24
เขื่อนแม่มอก      110 35 26 23 9.72 9 244 0.07 8.77 3.59 0.07 13.90
รวมภาคเหนือ      24,825 11,797 8,647 35 1,901.76 8 14,173 5.30 439.54 3.10 25.37 2,539.13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 455 681 34 580.56 29 2,276 1.15 41.69 1.83 0.36 587.53
เขื่อนลำตะคอง      314 178 95 30 72.39 23 263 0 4.56 1.73 0.34 39.13
เขื่อนลำพระเพลิง      155 29 13 9 11.91 8 165 0.23 2.08 1.26 0.26 6.71
เขื่อนน้ำอูน      520 234 192 37 147.20 28 454 0.19 11.27 2.48 0.19 79.45
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 577 345 14 -236.47 -10 2,493 1.19 42.09 1.69 0.30 51.90
เขื่อนสิรินธร      1,966 865 1,072 55 240.97 12 1,677 0.36 79.72 4.75 1.50 308.85
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 78 38 23 1.46 1 160 0.13 3.69 2.31 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 30 32 23 25.01 18 163 0 1.89 1.16 0.11 18.83
เขื่อนลำนางรอง      121 37 19 16 15.57 13 49 0.03 2.41 4.91 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 47 27 19 20.27 14 94 0.02 2.03 2.16 0.13 13.92
เขื่อนน้ำพุง      165 69 57 34 48.63 29 135 0 6.56 4.86 0.62 22.81
เขื่อนลำแซะ      275 111 41 15 33.81 12 197 0 5.24 2.66 0.18 32.47
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,709 2,612 31 1,197.78 14 8,126 3.30 203.23 2.50 3.99 1,169.44
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 178 125 13 122.26 13 2,322 0 12.88 0.55 0.62 66.95
เขื่อนกระเสียว      299 61 54 18 14.00 5 331 0 1.09 0.33 0 3.51
เขื่อนทับเสลา      160 38 32 20 15.47 10 133 0 0 0 0.07 4.21
เขื่อนเจ้าพระยา      13.42/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 278 212 15 151.73 11 2,786 0.00 13.97 0.50 0.69 74.67
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,243 12,813 72 2,548.25 14 4,651 0.85 288.08 6.19 18.03 2,028.58
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,013 4,552 51 1,539.84 17 5,500 2.29 82.44 1.50 17.07 2,258.25
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,256 17,365 65 4,088.09 15 10,151 3.14 370.52 3.65 35.10 4,286.83
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 51 24 20 11.56 10 50 0 12.07 24.13 0.25 36.70
เขื่อนหนองปลาไหล      164 91 25 15 11.17 7 211 0.10 18.11 8.58 0.22 28.61
เขื่อนคลองสียัด      420 106 53 13 22.57 5 289 0 0.65 0.22 0.13 48.69
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 38 36 16 31.46 14 310 0.01 4.28 1.38 0.20 124.86
เขื่อนประแสร์      295 131 25 8 4.58 2 276 0 0.83 0.30 0.30 96.04
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 106 99 33 79.15 27 355 0 6.84 1.93 0.95 115.65
รวมภาคตะวันออก      1,515 524 260 17 160.49 11 1,491 0.11 42.78 2.87 2.05 450.55
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 329 266 37 201.14 28 901 0.84 94.13 10.45 2.76 249.73
เขื่อนปราณบุรี      391 218 135 34 116.94 30 458 0.17 15.50 3.38 1.32 130.17
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,897 2,961 53 1,608.97 29 2,662 3.28 325.04 12.21 9.07 1,047.43
เขื่อนบางลาง      1,454 985 992 68 715.77 49 1,575 3.16 278.50 17.68 4.39 335.15
รวมภาคใต้      8,194 5,429 4,353 53 2,642.82 32 5,596 7.45 713.17 12.74 17.54 1,762.48
รวมทั้งประเทศ 70,926 39,993 33,448 47 10,142.67 14 42,323 19.30 1,783.21 4.21 84.74 10,283.10
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ