รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 28 เมษายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,595 4,536 34 735.61 5 5,566 3.99 66.85 1.20 7.00 836.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,906 3,724 39 873.83 9 5,676 3.73 222.01 3.91 10.49 1,228.30
เขื่อนแม่งัด      265 135 45 17 32.94 12 308 0.48 1.20 0.39 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 60 47 44 43.43 41 555 0.91 61.05 11.00 0.71 70.20
เขื่อนแม่กวง      263 75 62 23 47.62 18 186 0.52 10.15 5.46 0.04 18.63
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 78 48 28 42.01 25 236 0.11 0.51 0.21 0.44 44.11
เขื่อนแควน้อย      939 264 290 31 246.92 26 1,402 0.29 19.98 1.43 1.56 152.25
เขื่อนแม่มอก      110 36 26 23 9.90 9 244 0.07 8.45 3.46 0.07 13.45
รวมภาคเหนือ      24,825 12,149 8,777 35 2,032.26 8 14,173 10.10 390.20 2.75 20.31 2,378.96
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 467 689 35 588.90 30 2,276 1.18 39.42 1.73 0.45 584.83
เขื่อนลำตะคอง      314 180 99 32 76.55 24 263 0 4.06 1.54 0.43 35.52
เขื่อนลำพระเพลิง      155 34 13 9 11.89 8 165 0.01 1.76 1.07 0 6.46
เขื่อนน้ำอูน      520 237 194 37 148.75 29 454 0 10.39 2.29 0.26 77.79
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 588 350 14 -231.06 -10 2,493 0.19 38.98 1.56 0.36 49.68
เขื่อนสิรินธร      1,966 867 1,088 55 256.93 13 1,677 0 75.71 4.51 1.46 298.34
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 78 38 23 1.04 1 160 0.07 3.20 2.00 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 31 33 24 26.38 19 163 0 1.89 1.16 0.11 18.06
เขื่อนลำนางรอง      121 37 19 16 15.71 13 49 0.03 2.22 4.53 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 48 29 20 21.59 15 94 0 1.73 1.84 0.15 12.98
เขื่อนน้ำพุง      165 70 62 37 53.71 33 135 0.03 6.56 4.86 0.31 19.34
เขื่อนลำแซะ      275 112 43 16 35.71 13 197 0.07 5.24 2.66 0.14 31.49
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,750 2,657 32 1,237.16 15 8,126 1.58 191.16 2.35 3.67 1,142.33
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 195 135 14 131.54 14 2,322 0 12.88 0.55 0.86 60.76
เขื่อนกระเสียว      299 60 54 18 14.34 5 331 0.07 1.09 0.33 0.02 3.46
เขื่อนทับเสลา      160 38 33 20 15.70 10 133 0 0 0 0 3.98
เขื่อนเจ้าพระยา      13.46/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 293 222 16 161.58 11 2,786 0.07 13.97 0.50 0.88 68.20
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,360 12,940 73 2,674.83 15 4,651 0 261.28 5.62 17.93 1,902.71
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,164 4,678 53 1,665.85 19 5,500 11.24 74.53 1.36 18.07 2,133.15
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,524 17,618 66 4,340.68 16 10,151 11.24 335.81 3.31 36.00 4,035.86
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 52 24 21 12.01 10 50 0.32 10.57 21.13 0.32 34.82
เขื่อนหนองปลาไหล      164 97 24 15 10.77 7 211 0.68 16.24 7.70 0.16 27.19
เขื่อนคลองสียัด      420 114 53 13 23.48 6 289 0.06 0.29 0.10 0.13 47.79
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 42 37 17 32.69 15 310 0.40 4.11 1.33 1.14 123.63
เขื่อนประแสร์      295 137 29 10 9.03 3 276 0.01 0.72 0.26 0.95 91.91
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 114 104 35 84.20 29 355 0 6.65 1.87 0.49 110.83
รวมภาคตะวันออก      1,515 557 272 18 172.18 11 1,491 1.47 38.58 2.59 3.19 436.17
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 342 277 39 212.12 30 901 2.04 86.58 9.61 1.90 231.24
เขื่อนปราณบุรี      391 229 143 37 125.11 32 458 0.67 13.97 3.05 1.32 120.94
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,941 3,006 53 1,654.78 29 2,662 1.31 307.83 11.56 7.05 987.36
เขื่อนบางลาง      1,454 1,013 1,005 69 729.09 50 1,575 0.60 262.35 16.66 4.01 306.71
รวมภาคใต้      8,194 5,525 4,432 54 2,721.10 33 5,596 4.62 670.73 11.99 14.28 1,646.25
รวมทั้งประเทศ 70,926 40,798 33,976 48 10,664.96 15 42,323 29.08 1,640.45 3.88 78.33 9,707.77
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ