รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 26 เมษายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,636 4,548 34 747.71 6 5,566 1.35 62.86 1.13 7.00 822.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,951 3,739 39 889.15 9 5,676 5.36 214.44 3.78 10.61 1,207.19
เขื่อนแม่งัด      265 138 44 17 32.03 12 308 0.01 0.29 0.09 0.07 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 62 46 43 42.60 40 555 0.91 58.81 10.60 0.70 68.78
เขื่อนแม่กวง      263 77 61 23 46.55 18 186 0.14 8.91 4.79 0.04 18.56
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 79 49 29 42.50 25 236 0 0.04 0.02 0.52 43.15
เขื่อนแควน้อย      939 270 293 31 249.78 27 1,402 0.07 19.68 1.40 1.56 149.13
เขื่อนแม่มอก      110 36 26 24 9.99 9 244 0.12 8.38 3.43 0.12 13.30
รวมภาคเหนือ      24,825 12,248 8,805 35 2,060.31 8 14,173 7.96 373.41 2.63 20.62 2,338.13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 472 691 35 590.57 30 2,276 0 38.24 1.68 0.45 583.93
เขื่อนลำตะคอง      314 181 100 32 77.79 25 263 0 4.06 1.54 0.43 34.65
เขื่อนลำพระเพลิง      155 36 13 9 11.89 8 165 0 1.74 1.05 0 6.46
เขื่อนน้ำอูน      520 236 195 37 149.75 29 454 0 10.39 2.29 0.24 77.28
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 591 352 14 -228.88 -9 2,493 0.19 38.60 1.55 0.36 48.96
เขื่อนสิรินธร      1,966 870 1,098 56 266.98 14 1,677 0.48 75.71 4.51 3.55 293.34
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 78 38 23 0.98 1 160 0.07 3.12 1.95 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 32 33 25 26.78 20 163 0 1.89 1.16 0.11 17.84
เขื่อนลำนางรอง      121 37 19 16 15.78 13 49 0 2.19 4.48 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 48 30 21 22.59 16 94 0 1.73 1.84 0.22 12.65
เขื่อนน้ำพุง      165 70 62 38 54.41 33 135 0.03 6.50 4.81 0.31 18.72
เขื่อนลำแซะ      275 114 43 16 36.12 13 197 0.04 5.05 2.56 0.50 31.04
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,765 2,675 32 1,253.64 15 8,126 0.81 189.22 2.33 6.17 1,132.71
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 199 138 14 134.62 14 2,322 0 12.88 0.55 0.87 59.02
เขื่อนกระเสียว      299 60 54 18 14.14 5 331 0 0.81 0.25 0 3.45
เขื่อนทับเสลา      160 38 33 20 15.70 10 133 0 0 0 0 3.98
เขื่อนเจ้าพระยา      13.4/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 298 224 16 164.46 12 2,786 0.00 13.69 0.49 0.87 66.45
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,393 12,981 73 2,716.06 15 4,651 3.66 259.23 5.57 18.01 1,866.73
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,209 4,702 53 1,689.69 19 5,500 0 60.23 1.10 18.09 2,097.22
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,602 17,683 66 4,405.75 17 10,151 3.66 319.46 3.15 36.10 3,963.95
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 53 24 21 12.01 10 50 0.27 9.96 19.91 0.27 34.21
เขื่อนหนองปลาไหล      164 98 23 14 9.43 6 211 0.27 14.59 6.91 0.16 26.87
เขื่อนคลองสียัด      420 116 54 13 23.80 6 289 0 0.23 0.08 0.13 47.53
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 45 39 17 34.55 15 310 0.05 3.65 1.18 1.14 121.35
เขื่อนประแสร์      295 139 31 11 11.06 4 276 0.01 0.71 0.26 0.96 90.00
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 117 105 36 85.33 29 355 0 6.64 1.87 0.51 109.82
รวมภาคตะวันออก      1,515 568 276 18 176.18 12 1,491 0.60 35.78 2.40 3.17 429.78
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 346 278 39 212.64 30 901 0.70 83.02 9.21 1.90 227.44
เขื่อนปราณบุรี      391 231 145 37 127.11 33 458 0.11 13.18 2.88 1.32 118.30
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,957 3,015 53 1,663.48 30 2,662 3.92 304.07 11.42 7.17 975.86
เขื่อนบางลาง      1,454 1,020 1,011 70 734.90 51 1,575 2.39 259.84 16.50 4.01 298.72
รวมภาคใต้      8,194 5,555 4,449 54 2,738.13 33 5,596 7.12 660.11 11.80 14.40 1,620.32
รวมทั้งประเทศ 70,926 41,037 34,112 48 10,798.47 15 42,323 20.15 1,591.67 3.76 81.33 9,551.34
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ