รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 เมษายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,826 4,641 34 841.15 6 5,566 0 48.11 0.86 7.00 745.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,153 3,851 40 1,000.99 11 5,676 0.90 196.81 3.47 11.01 1,088.04
เขื่อนแม่งัด      265 159 52 20 39.79 15 308 0 0.28 0.09 0.13 14.64
เขื่อนกิ่วลม      106 62 52 49 48.60 46 555 0.21 50.66 9.13 0.12 54.65
เขื่อนแม่กวง      263 85 61 23 46.85 18 186 0.03 8.26 4.44 0.04 18.12
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 93 54 32 47.77 28 236 0 0.04 0.02 0.21 38.64
เขื่อนแควน้อย      939 300 310 33 266.98 28 1,402 0.01 19.12 1.36 1.56 131.97
เขื่อนแม่มอก      110 37 26 24 10.35 9 244 0.02 8.08 3.31 0.02 12.94
รวมภาคเหนือ      24,825 12,715 9,047 36 2,302.48 9 14,173 1.17 331.36 2.34 20.09 2,104.58
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 516 726 37 626.16 32 2,276 0 35.22 1.55 3.02 562.73
เขื่อนลำตะคอง      314 185 106 34 83.72 27 263 0 3.93 1.49 0.17 29.90
เขื่อนลำพระเพลิง      155 37 13 9 12.00 8 165 0.01 0.95 0.58 0 5.56
เขื่อนน้ำอูน      520 241 196 38 151.25 29 454 0 8.23 1.81 0 76.81
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 606 360 15 -221.19 -9 2,493 1.22 30.79 1.24 0.30 45.52
เขื่อนสิรินธร      1,966 889 1,147 58 316.07 16 1,677 0.29 66.40 3.96 3.45 255.89
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 78 39 24 1.97 1 160 0.01 2.46 1.54 0 5.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 34 35 26 28.55 21 163 0 1.63 1.00 0.15 16.63
เขื่อนลำนางรอง      121 37 19 16 15.99 13 49 0.01 1.78 3.64 0.06 0.41
เขื่อนมูลบน      141 51 30 21 22.98 16 94 0.30 1.11 1.19 0.04 11.84
เขื่อนน้ำพุง      165 77 69 42 61.02 37 135 0.38 6.13 4.54 0.31 13.33
เขื่อนลำแซะ      275 116 49 18 42.20 15 197 0 4.67 2.37 0.51 25.52
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,867 2,791 33 1,361.91 16 8,126 2.22 163.30 2.01 8.01 1,049.87
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 225 149 16 146.17 15 2,322 0 12.32 0.53 0.44 52.04
เขื่อนกระเสียว      299 55 55 18 14.80 5 331 0.21 0.72 0.22 0.02 3.13
เขื่อนทับเสลา      160 39 33 20 15.70 10 133 0 0 0 0 3.98
เขื่อนเจ้าพระยา      13.57/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 318 237 17 176.67 12 2,786 0.21 13.04 0.47 0.46 59.15
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,596 13,213 74 2,947.81 17 4,651 3.84 246.19 5.29 18.99 1,667.19
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,448 4,925 56 1,913.22 22 5,500 0 57.17 1.04 18.95 1,897.48
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,044 18,138 68 4,861.03 18 10,151 3.84 303.36 2.99 37.94 3,564.67
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 55 27 23 14.45 12 50 0.04 9.46 18.92 0.26 31.33
เขื่อนหนองปลาไหล      164 103 22 14 8.76 5 211 0.27 11.74 5.56 0.23 24.70
เขื่อนคลองสียัด      420 131 56 13 25.87 6 289 0 0.23 0.08 0.12 46.13
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 56 46 21 41.72 19 310 0.04 2.97 0.96 0.18 113.67
เขื่อนประแสร์      295 150 42 14 22.24 8 276 0 0.62 0.22 0.94 79.54
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 132 111 38 91.96 31 355 0 4.45 1.25 0.52 101.70
รวมภาคตะวันออก      1,515 628 305 20 205.00 14 1,491 0.35 29.47 1.98 2.25 397.07
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 374 290 41 225.20 32 901 1.95 72.66 8.06 2.07 206.19
เขื่อนปราณบุรี      391 248 158 40 140.58 36 458 0.34 11.35 2.48 0.14 103.79
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,048 3,065 54 1,713.49 30 2,662 0.59 255.09 9.58 10.15 882.20
เขื่อนบางลาง      1,454 1,055 1,022 70 745.22 51 1,575 1.32 240.03 15.24 2.05 270.47
รวมภาคใต้      8,194 5,725 4,535 55 2,824.49 34 5,596 4.20 579.13 10.35 14.41 1,462.65
รวมทั้งประเทศ 70,926 42,298 35,053 49 11,731.58 17 42,323 11.99 1,419.66 3.35 83.16 8,637.99
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ