รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 14 เมษายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,842 4,651 35 850.70 6 5,566 0 48.11 0.86 7.00 738.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,169 3,862 41 1,012.01 11 5,676 0.98 195.91 3.45 11.11 1,077.03
เขื่อนแม่งัด      265 161 53 20 40.61 15 308 0 0.28 0.09 0.13 14.51
เขื่อนกิ่วลม      106 60 52 49 48.51 46 555 0.21 50.45 9.09 0.12 54.53
เขื่อนแม่กวง      263 86 61 23 46.91 18 186 0.04 8.23 4.43 0.13 18.08
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 96 54 32 48.05 28 236 0 0.04 0.02 0.18 38.44
เขื่อนแควน้อย      939 304 312 33 268.59 29 1,402 0.23 19.11 1.36 1.56 130.41
เขื่อนแม่มอก      110 37 26 24 10.35 9 244 0.02 8.06 3.30 0.02 12.91
รวมภาคเหนือ      24,825 12,755 9,071 37 2,325.73 9 14,173 1.48 330.19 2.33 20.25 2,084.49
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 521 731 37 631.32 32 2,276 0 35.22 1.55 3.30 559.71
เขื่อนลำตะคอง      314 186 107 34 84.12 27 263 0 3.93 1.49 0.17 29.73
เขื่อนลำพระเพลิง      155 37 13 9 12.00 8 165 0.01 0.94 0.57 0 5.56
เขื่อนน้ำอูน      520 241 197 38 151.75 29 454 0.20 8.23 1.81 0 76.81
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 609 361 15 -220.08 -9 2,493 0.11 29.57 1.19 0.30 45.22
เขื่อนสิรินธร      1,966 886 1,152 59 320.22 16 1,677 0.31 66.11 3.94 3.49 252.44
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 39 24 1.97 1 160 0.04 2.45 1.53 0 5.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 34 35 26 28.80 21 163 0 1.63 1.00 0.22 16.48
เขื่อนลำนางรอง      121 37 20 16 16.06 13 49 0.09 1.77 3.61 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 51 30 21 22.75 16 94 0 0.81 0.86 0.04 11.80
เขื่อนน้ำพุง      165 78 69 42 61.39 37 135 0 5.75 4.26 0.20 13.02
เขื่อนลำแซะ      275 116 50 18 42.99 16 197 0.09 4.67 2.37 0.51 25.01
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,874 2,804 34 1,373.37 16 8,126 0.85 161.08 1.98 8.23 1,041.87
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 227 150 16 146.94 15 2,322 0 12.32 0.53 0.44 51.60
เขื่อนกระเสียว      299 55 55 18 14.64 5 331 0.51 0.51 0.15 0.02 3.11
เขื่อนทับเสลา      160 39 33 20 15.70 10 133 0 0 0 0 3.98
เขื่อนเจ้าพระยา      13.58/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 321 237 17 177.28 12 2,786 0.51 12.83 0.46 0.46 58.69
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,611 13,234 75 2,968.70 17 4,651 2.30 242.35 5.21 19.11 1,648.20
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,471 4,947 56 1,935.12 22 5,500 0 57.17 1.04 19.19 1,878.53
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,082 18,181 68 4,903.82 18 10,151 2.30 299.52 2.95 38.30 3,526.73
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 56 27 23 14.67 13 50 0.06 9.42 18.85 0.28 31.07
เขื่อนหนองปลาไหล      164 104 22 14 8.70 5 211 0.31 11.47 5.44 0.23 24.47
เขื่อนคลองสียัด      420 132 56 13 26.05 6 289 0 0.23 0.08 0.12 46.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 58 46 21 41.88 19 310 0.05 2.93 0.95 1.18 113.49
เขื่อนประแสร์      295 151 43 15 23.27 8 276 0.02 0.62 0.22 1.17 78.60
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 134 112 38 92.54 31 355 0 4.45 1.25 0.52 101.18
รวมภาคตะวันออก      1,515 633 307 20 207.11 14 1,491 0.44 29.12 1.95 3.50 394.81
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 377 290 41 225.47 32 901 3.80 70.71 7.85 2.07 204.12
เขื่อนปราณบุรี      391 249 158 40 140.39 36 458 0 11.02 2.41 0.14 103.65
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,054 3,075 55 1,723.54 31 2,662 0.91 254.50 9.56 7.97 872.05
เขื่อนบางลาง      1,454 1,057 1,022 70 746.13 51 1,575 1.82 238.71 15.16 2.10 268.42
รวมภาคใต้      8,194 5,737 4,546 55 2,835.53 35 5,596 6.53 574.94 10.27 12.28 1,448.24
รวมทั้งประเทศ 70,926 42,403 35,145 50 11,822.84 17 42,323 12.11 1,407.68 3.33 83.02 8,554.83
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ