รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 8 เมษายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,947 4,712 35 912.38 7 5,566 0 48.11 0.86 7.00 696.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,261 3,924 41 1,073.87 11 5,676 2.44 185.87 3.27 11.11 1,010.63
เขื่อนแม่งัด      265 175 60 22 47.33 18 308 0 0.28 0.09 0.13 13.72
เขื่อนกิ่วลม      106 58 54 51 50.23 47 555 0.20 49.58 8.93 0.78 51.93
เขื่อนแม่กวง      263 91 65 25 51.03 19 186 0.06 7.72 4.15 0.95 13.72
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 109 56 33 49.91 29 236 0 0.04 0.02 0.06 37.49
เขื่อนแควน้อย      939 329 320 34 276.87 29 1,402 0 18.88 1.35 1.12 121.67
เขื่อนแม่มอก      110 37 27 24 10.89 10 244 0.03 7.84 3.21 0.12 12.27
รวมภาคเหนือ      24,825 13,008 9,217 37 2,472.51 10 14,173 2.73 318.32 2.25 21.27 1,958.01
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 555 764 39 664.40 34 2,276 0 35.22 1.55 4.08 537.26
เขื่อนลำตะคอง      314 188 108 34 85.54 27 263 0 3.61 1.37 0.04 28.82
เขื่อนลำพระเพลิง      155 44 13 9 12.00 8 165 0 0.87 0.53 0 5.56
เขื่อนน้ำอูน      520 244 198 38 152.75 29 454 0.21 7.47 1.65 0 76.81
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 619 369 15 -212.25 -9 2,493 0.10 27.79 1.11 0.30 43.42
เขื่อนสิรินธร      1,966 896 1,179 60 347.46 18 1,677 0 63.43 3.78 3.11 233.16
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 78 39 24 1.76 1 160 0.01 2.16 1.35 0 5.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 35 38 28 31.54 23 163 0 1.63 1.00 0.27 14.43
เขื่อนลำนางรอง      121 37 19 16 15.57 13 49 0.04 1.58 3.23 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 52 30 21 23.21 16 94 0.01 0.78 0.83 0.04 11.56
เขื่อนน้ำพุง      165 83 71 43 63.27 38 135 0 4.59 3.40 0.36 10.84
เขื่อนลำแซะ      275 119 52 19 44.74 16 197 0 4.24 2.15 0.18 23.12
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,950 2,881 34 1,442.24 17 8,126 0.37 153.37 1.89 8.38 991.07
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 241 154 16 150.79 16 2,322 0 11.57 0.50 0.44 48.98
เขื่อนกระเสียว      299 55 54 18 14.48 5 331 0 0 0 0.02 3.01
เขื่อนทับเสลา      160 39 33 21 16.09 10 133 0 0 0 0.08 3.59
เขื่อนเจ้าพระยา      13.43/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 334 241 17 181.36 13 2,786 0.00 11.57 0.42 0.54 55.58
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,727 13,356 75 3,090.95 17 4,651 3.76 232.69 5.00 14.98 1,536.20
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,612 5,077 57 2,065.04 23 5,500 0 57.17 1.04 21.00 1,766.54
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,339 18,433 69 5,155.99 19 10,151 3.76 289.86 2.86 35.98 3,302.74
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 57 28 24 15.97 14 50 0.22 8.96 17.93 0.30 29.33
เขื่อนหนองปลาไหล      164 106 23 14 9.30 6 211 0.04 10.81 5.12 0.23 23.10
เขื่อนคลองสียัด      420 141 57 14 27.30 7 289 0 0.21 0.07 1.18 48.15
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 63 51 23 46.84 21 310 0.04 2.67 0.86 0.23 108.38
เขื่อนประแสร์      295 155 52 18 31.98 11 276 0 0.25 0.09 1.44 70.08
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 143 115 39 95.83 32 355 0 3.66 1.03 0.83 97.46
รวมภาคตะวันออก      1,515 665 327 22 227.22 15 1,491 0.30 26.56 1.78 4.21 376.50
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 391 295 42 230.26 32 901 0.61 62.23 6.91 2.07 191.68
เขื่อนปราณบุรี      391 253 162 41 144.45 37 458 0.04 10.99 2.40 1.32 101.57
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,105 3,109 55 1,757.60 31 2,662 1.85 238.23 8.95 7.68 824.64
เขื่อนบางลาง      1,454 1,074 1,029 71 752.90 52 1,575 1.68 232.18 14.74 1.96 256.14
รวมภาคใต้      8,194 5,823 4,596 56 2,885.21 35 5,596 4.18 543.63 9.71 13.03 1,374.03
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,118 35,695 50 12,364.53 17 42,323 11.34 1,343.31 3.17 83.41 8,057.93
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ