รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 4 เมษายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,019 4,751 35 951.02 7 5,566 0 48.11 0.86 7.00 668.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,324 3,962 42 1,112.33 12 5,676 2.46 176.36 3.11 11.20 966.34
เขื่อนแม่งัด      265 183 65 24 52.45 20 308 0 0.28 0.09 0.13 13.20
เขื่อนกิ่วลม      106 61 56 53 52.79 50 555 0.21 49.00 8.83 0.77 48.79
เขื่อนแม่กวง      263 93 66 25 52.08 20 186 0.03 7.50 4.03 0.04 12.65
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 112 57 33 50.46 30 236 0 0.04 0.02 0.01 37.43
เขื่อนแควน้อย      939 345 325 35 282.39 30 1,402 0 18.88 1.35 1.12 117.18
เขื่อนแม่มอก      110 38 27 25 11.25 10 244 0 7.79 3.19 0.02 12.08
รวมภาคเหนือ      24,825 13,174 9,310 38 2,564.77 10 14,173 2.70 307.96 2.17 20.29 1,875.67
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 575 786 40 685.66 35 2,276 0 35.22 1.55 4.13 520.87
เขื่อนลำตะคอง      314 191 109 35 86.36 27 263 0 3.49 1.33 0.04 28.65
เขื่อนลำพระเพลิง      155 48 13 9 12.04 8 165 0.04 0.86 0.52 0 5.56
เขื่อนน้ำอูน      520 245 198 38 153.25 29 454 0 6.78 1.49 0.23 76.12
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 622 371 15 -210.00 -9 2,493 0.10 25.13 1.01 0.30 42.22
เขื่อนสิรินธร      1,966 895 1,202 61 370.82 19 1,677 0 61.11 3.64 3.15 220.10
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 39 24 1.61 1 160 0.01 1.97 1.23 0 5.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 37 39 29 32.50 24 163 0 1.63 1.00 0.11 13.83
เขื่อนลำนางรอง      121 37 19 16 15.64 13 49 0 1.47 2.99 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 53 31 22 23.52 17 94 0 0.73 0.77 0.04 11.39
เขื่อนน้ำพุง      165 83 72 44 64.03 39 135 0.07 4.52 3.35 0 10.48
เขื่อนลำแซะ      275 120 53 19 46.49 17 197 0.07 4.24 2.15 0.36 22.04
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,984 2,932 35 1,491.92 18 8,126 0.29 147.15 1.81 8.36 957.35
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 252 157 16 153.87 16 2,322 0 11.57 0.50 0.44 47.22
เขื่อนกระเสียว      299 54 55 18 14.72 5 331 0 0 0 0.35 2.94
เขื่อนทับเสลา      160 39 33 21 16.40 10 133 0 0 0 0.08 3.28
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,419 346 245 17 184.99 13 2,786 0.00 11.57 0.42 0.87 53.44
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,816 13,426 76 3,161.13 18 4,651 3.92 218.27 4.69 17.04 1,467.32
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,705 5,158 58 2,146.28 24 5,500 0 57.17 1.04 17.18 1,691.64
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,521 18,584 70 5,307.41 20 10,151 3.92 275.44 2.71 34.22 3,158.96
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 58 28 24 16.32 14 50 0.21 8.09 16.17 0.30 28.10
เขื่อนหนองปลาไหล      164 106 23 14 9.64 6 211 0.06 10.16 4.82 0.23 22.18
เขื่อนคลองสียัด      420 147 58 14 28.20 7 289 0 0.21 0.07 0.13 44.49
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 69 55 25 50.70 23 310 0.04 2.53 0.82 1.24 104.48
เขื่อนประแสร์      295 158 57 19 37.02 13 276 0 0.21 0.08 0.74 65.35
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 148 118 40 98.42 33 355 0 3.66 1.03 0.50 95.13
รวมภาคตะวันออก      1,515 686 340 22 240.30 16 1,491 0.31 24.86 1.67 3.14 359.73
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 401 302 43 236.73 33 901 0.59 59.82 6.64 2.07 183.38
เขื่อนปราณบุรี      391 253 168 43 149.92 38 458 0 10.94 2.39 1.32 96.29
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,120 3,134 56 1,782.95 32 2,662 3.06 229.07 8.61 8.93 792.09
เขื่อนบางลาง      1,454 1,087 1,033 71 756.98 52 1,575 2.27 227.22 14.43 2.09 247.79
รวมภาคใต้      8,194 5,861 4,637 57 2,926.58 36 5,596 5.92 527.05 9.42 14.41 1,319.55
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,570 36,048 51 12,715.97 18 42,323 13.14 1,294.03 3.06 81.29 7,724.70
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ