รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 31 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,085 4,793 36 992.64 7 5,566 0 48.11 0.86 7.00 640.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,382 4,001 42 1,151.08 12 5,676 2.17 166.99 2.94 11.11 921.78
เขื่อนแม่งัด      265 192 70 27 58.02 22 308 0 0.28 0.09 0.13 12.67
เขื่อนกิ่วลม      106 64 57 54 53.77 51 555 0.71 47.08 8.48 0.71 45.89
เขื่อนแม่กวง      263 97 66 25 52.25 20 186 0.04 7.32 3.94 0.04 12.49
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 114 58 34 52.01 31 236 0 0.04 0.02 0.56 36.50
เขื่อนแควน้อย      939 363 331 35 287.84 31 1,402 0 18.88 1.35 1.12 112.70
เขื่อนแม่มอก      110 38 28 25 11.61 11 244 0.02 7.74 3.17 0.02 11.98
รวมภาคเหนือ      24,825 13,336 9,404 38 2,659.22 11 14,173 2.94 296.44 2.09 20.69 1,794.01
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 598 807 41 707.22 36 2,276 0 34.98 1.54 4.81 503.21
เขื่อนลำตะคอง      314 192 109 35 86.76 28 263 0.15 3.28 1.25 0.04 28.47
เขื่อนลำพระเพลิง      155 49 14 9 12.62 8 165 0 0.82 0.50 0.26 5.01
เขื่อนน้ำอูน      520 246 201 39 155.75 30 454 0 6.78 1.49 1.22 75.29
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 630 376 15 -205.45 -8 2,493 0.07 24.76 0.99 0.30 41.02
เขื่อนสิรินธร      1,966 902 1,224 62 392.31 20 1,677 0 61.02 3.64 3.20 207.53
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 39 24 1.61 1 160 0.01 1.93 1.21 0 5.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 38 40 29 33.23 25 163 0 1.63 1.00 0.11 13.39
เขื่อนลำนางรอง      121 37 19 16 15.78 13 49 0.04 1.40 2.86 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 54 31 22 23.83 17 94 0.05 0.67 0.71 0.06 11.23
เขื่อนน้ำพุง      165 85 72 44 64.16 39 135 0.07 4.31 3.19 0 10.48
เขื่อนลำแซะ      275 122 55 20 48.23 18 197 0 4.17 2.12 0.18 20.84
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,033 2,987 36 1,541.50 18 8,126 0.39 145.75 1.79 10.18 922.56
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 265 162 17 159.26 17 2,322 0 11.57 0.50 0.43 44.60
เขื่อนกระเสียว      299 55 55 18 15.28 5 331 0 0 0 0.02 2.54
เขื่อนทับเสลา      160 39 34 21 16.71 10 133 0 0 0 0 2.97
เขื่อนเจ้าพระยา      13.32/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 358 251 18 191.25 13 2,786 0.00 11.57 0.42 0.45 50.11
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,891 13,507 76 3,242.13 18 4,651 0.38 214.35 4.61 17.01 1,403.27
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,804 5,243 59 2,231.18 25 5,500 0 57.17 1.04 17.06 1,619.27
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,695 18,750 70 5,473.31 21 10,151 0.38 271.52 2.67 34.07 3,022.54
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 58 29 25 16.81 14 50 0.25 7.41 14.82 0.25 26.94
เขื่อนหนองปลาไหล      164 107 24 15 10.37 6 211 0.09 9.84 4.66 0.23 21.26
เขื่อนคลองสียัด      420 152 59 14 28.96 7 289 0 0.21 0.07 0.20 43.97
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 73 57 25 52.55 23 310 0.02 2.40 0.78 1.27 102.57
เขื่อนประแสร์      295 159 60 20 40.07 14 276 0 0.21 0.08 0.63 62.68
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 154 120 41 100.66 34 355 0.01 3.48 0.98 0.50 92.99
รวมภาคตะวันออก      1,515 704 349 23 249.42 16 1,491 0.37 23.55 1.58 3.08 350.41
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 413 308 43 243.27 34 901 0.58 57.49 6.38 2.07 175.09
เขื่อนปราณบุรี      391 254 174 45 156.79 40 458 0 10.94 2.39 1.32 91.01
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,145 3,164 56 1,812.25 32 2,662 2.79 217.15 8.16 9.95 752.84
เขื่อนบางลาง      1,454 1,092 1,036 71 759.70 52 1,575 1.74 221.08 14.04 2.02 239.65
รวมภาคใต้      8,194 5,905 4,682 57 2,972.01 36 5,596 5.11 506.66 9.05 15.36 1,258.59
รวมทั้งประเทศ 70,926 44,032 36,424 51 13,086.71 18 42,323 9.19 1,255.49 2.97 83.83 7,398.22
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ