รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 30 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,108 4,801 36 1,000.99 7 5,566 0 48.11 0.86 7.00 633.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,400 4,011 42 1,160.81 12 5,676 2.08 164.82 2.90 11.03 910.67
เขื่อนแม่งัด      265 194 71 27 59.16 22 308 0 0.28 0.09 0.13 12.54
เขื่อนกิ่วลม      106 64 57 54 53.77 51 555 0.71 46.37 8.35 0.71 45.18
เขื่อนแม่กวง      263 98 66 25 52.29 20 186 0.06 7.28 3.92 0.04 12.46
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 115 59 35 52.75 31 236 0 0.04 0.02 0.53 35.93
เขื่อนแควน้อย      939 368 332 35 289.04 31 1,402 0 18.88 1.35 1.12 111.58
เขื่อนแม่มอก      110 38 28 25 11.61 11 244 0.02 7.72 3.16 0.02 11.96
รวมภาคเหนือ      24,825 13,385 9,425 38 2,680.42 11 14,173 2.87 293.50 2.07 20.58 1,773.32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 604 814 41 714.46 36 2,276 0 34.98 1.54 4.83 498.40
เขื่อนลำตะคอง      314 193 110 35 86.82 28 263 0.07 3.12 1.19 0.52 28.43
เขื่อนลำพระเพลิง      155 49 14 9 12.92 8 165 0.01 0.82 0.50 0 4.75
เขื่อนน้ำอูน      520 248 202 39 157.25 30 454 0 6.78 1.49 1.22 74.07
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 632 377 16 -204.31 -8 2,493 0.07 24.69 0.99 0.30 40.72
เขื่อนสิรินธร      1,966 909 1,230 63 398.81 20 1,677 1.58 61.02 3.64 3.18 204.33
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 39 24 1.61 1 160 0.01 1.92 1.20 0 5.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 38 40 29 33.39 25 163 0 1.63 1.00 0.11 13.28
เขื่อนลำนางรอง      121 37 19 16 15.78 13 49 0.04 1.36 2.77 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 54 31 22 23.90 17 94 0 0.62 0.65 0.12 11.17
เขื่อนน้ำพุง      165 86 72 44 64.16 39 135 0.07 4.24 3.14 0 10.48
เขื่อนลำแซะ      275 123 56 20 48.71 18 197 0 4.17 2.12 0.18 20.65
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,052 3,004 36 1,557.81 19 8,126 1.85 145.35 1.79 10.46 912.37
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 267 163 17 160.03 17 2,322 0 11.57 0.50 0.43 44.17
เขื่อนกระเสียว      299 55 55 19 15.34 5 331 0 0 0 0.02 2.52
เขื่อนทับเสลา      160 39 34 21 16.71 10 133 0 0 0 0 2.97
เขื่อนเจ้าพระยา      13.31/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 361 252 18 192.08 14 2,786 0.00 11.57 0.42 0.45 49.66
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,906 13,525 76 3,259.78 18 4,651 0.83 213.97 4.60 16.95 1,386.26
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,826 5,263 59 2,251.12 25 5,500 0 57.17 1.04 17.04 1,602.21
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,732 18,788 71 5,510.90 21 10,151 0.83 271.14 2.67 33.99 2,988.47
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 59 29 25 16.81 14 50 0.18 7.16 14.32 0.24 26.69
เขื่อนหนองปลาไหล      164 108 24 15 10.57 6 211 0.10 9.75 4.62 0.23 21.03
เขื่อนคลองสียัด      420 153 60 14 29.92 7 289 0 0.21 0.07 0.20 43.77
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 74 58 26 53.82 24 310 0.03 2.38 0.77 1.27 101.30
เขื่อนประแสร์      295 159 61 21 40.79 14 276 0 0.21 0.08 0.63 62.05
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 155 121 41 101.22 34 355 0.01 3.47 0.98 0.50 92.49
รวมภาคตะวันออก      1,515 709 353 23 253.13 17 1,491 0.32 23.18 1.55 3.07 347.33
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 417 310 44 244.91 34 901 0.57 56.91 6.32 2.07 173.01
เขื่อนปราณบุรี      391 255 176 45 158.84 41 458 0.15 10.94 2.39 1.32 89.70
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,153 3,171 56 1,819.92 32 2,662 2.22 214.36 8.05 5.55 742.89
เขื่อนบางลาง      1,454 1,095 1,036 71 760.16 52 1,575 0.87 219.34 13.93 2.06 237.63
รวมภาคใต้      8,194 5,920 4,694 57 2,983.83 36 5,596 3.81 501.55 8.96 11.00 1,243.23
รวมทั้งประเทศ 70,926 44,159 36,516 51 13,178.17 19 42,323 9.68 1,246.29 2.94 79.55 7,314.38
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ