รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 29 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,132 4,811 36 1,010.75 8 5,566 0 48.11 0.86 7.00 626.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,418 4,021 42 1,170.56 12 5,676 2.08 162.74 2.87 11.05 899.64
เขื่อนแม่งัด      265 196 73 28 60.72 23 308 0 0.28 0.09 0.13 12.41
เขื่อนกิ่วลม      106 64 57 54 53.77 51 555 0.61 45.66 8.23 0.61 44.47
เขื่อนแม่กวง      263 99 66 25 52.31 20 186 0.06 7.22 3.88 0.04 12.42
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 116 60 35 53.49 31 236 0 0.04 0.02 0.54 35.40
เขื่อนแควน้อย      939 371 333 36 290.48 31 1,402 0 18.88 1.35 1.12 110.46
เขื่อนแม่มอก      110 38 28 25 11.61 11 244 0 7.69 3.15 0.02 11.93
รวมภาคเหนือ      24,825 13,434 9,449 38 2,703.69 11 14,173 2.75 290.62 2.05 20.51 1,752.73
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 611 822 42 721.74 36 2,276 0 34.98 1.54 4.85 493.57
เขื่อนลำตะคอง      314 194 110 35 87.45 28 263 0 3.06 1.16 0.52 27.91
เขื่อนลำพระเพลิง      155 50 14 9 12.92 8 165 0 0.81 0.49 0 4.75
เขื่อนน้ำอูน      520 250 203 39 158.25 30 454 0 6.78 1.49 0.72 72.85
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 633 378 16 -203.17 -8 2,493 0.06 24.62 0.99 0.30 40.42
เขื่อนสิรินธร      1,966 909 1,235 63 403.15 21 1,677 1.57 59.44 3.54 3.18 201.15
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 39 24 1.61 1 160 0.04 1.91 1.20 0 5.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 39 40 30 33.55 25 163 0 1.63 1.00 0.11 13.17
เขื่อนลำนางรอง      121 37 19 16 15.78 13 49 0.04 1.27 2.60 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 54 31 22 24.16 17 94 0 0.62 0.65 0.12 11.05
เขื่อนน้ำพุง      165 87 72 44 64.16 39 135 0 4.17 3.09 0 10.48
เขื่อนลำแซะ      275 123 56 20 49.03 18 197 0 4.17 2.12 0.18 20.47
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,065 3,019 36 1,571.80 19 8,126 1.71 143.46 1.77 9.98 901.91
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 269 164 17 160.80 17 2,322 0 11.57 0.50 0.44 43.74
เขื่อนกระเสียว      299 55 55 19 15.40 5 331 0 0 0 0.02 2.50
เขื่อนทับเสลา      160 39 34 21 16.71 10 133 0 0 0 0 2.97
เขื่อนเจ้าพระยา      13.28/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 363 253 18 192.91 14 2,786 0.00 11.57 0.42 0.46 49.21
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,921 13,546 76 3,280.99 18 4,651 0 213.14 4.58 16.96 1,369.31
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,850 5,283 60 2,271.10 26 5,500 0 57.17 1.04 17.05 1,585.17
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,771 18,829 71 5,552.09 21 10,151 0.00 270.31 2.66 34.01 2,954.48
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 59 29 25 16.88 14 50 0.05 6.98 13.96 0.25 26.45
เขื่อนหนองปลาไหล      164 108 24 15 10.77 7 211 0.03 9.66 4.58 0.23 20.80
เขื่อนคลองสียัด      420 155 59 14 29.48 7 289 0 0.21 0.07 0.20 43.57
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 76 60 27 55.07 25 310 0.02 2.35 0.76 0.20 100.04
เขื่อนประแสร์      295 158 62 21 41.52 14 276 0 0.21 0.08 0.73 61.42
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 157 121 41 101.77 35 355 0.01 3.45 0.97 0.50 91.99
รวมภาคตะวันออก      1,515 713 355 23 255.49 17 1,491 0.11 22.86 1.53 2.11 344.27
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 419 312 44 246.56 35 901 0.29 56.34 6.25 2.07 170.94
เขื่อนปราณบุรี      391 257 178 45 160.08 41 458 0.16 10.78 2.35 1.32 88.38
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,160 3,175 56 1,823.75 32 2,662 3.37 212.14 7.97 10.55 737.34
เขื่อนบางลาง      1,454 1,098 1,038 71 761.52 52 1,575 0.87 218.47 13.87 2.06 235.57
รวมภาคใต้      8,194 5,935 4,702 57 2,991.91 37 5,596 4.69 497.73 8.89 16.00 1,232.23
รวมทั้งประเทศ 70,926 44,280 36,607 52 13,267.89 19 42,323 9.26 1,236.55 2.92 83.07 7,234.83
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ