รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 28 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,153 4,822 36 1,021.92 8 5,566 3.93 48.11 0.86 7.00 619.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,435 4,030 42 1,180.33 12 5,676 1.94 160.66 2.83 10.93 888.59
เขื่อนแม่งัด      265 197 75 28 62.67 24 308 0 0.28 0.09 0.13 12.28
เขื่อนกิ่วลม      106 64 57 54 53.77 51 555 0.53 45.05 8.12 0.48 43.86
เขื่อนแม่กวง      263 100 66 25 52.34 20 186 0.07 7.17 3.85 0.04 12.38
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 117 60 36 54.17 32 236 0 0.04 0.02 0.52 34.86
เขื่อนแควน้อย      939 373 335 36 291.68 31 1,402 0 18.88 1.35 1.12 109.34
เขื่อนแม่มอก      110 38 28 25 11.70 11 244 0.02 7.69 3.15 0.02 11.91
รวมภาคเหนือ      24,825 13,477 9,473 38 2,728.58 11 14,173 6.49 287.88 2.03 20.24 1,732.22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 617 829 42 729.06 37 2,276 0.20 34.98 1.54 4.87 488.72
เขื่อนลำตะคอง      314 194 111 35 88.16 28 263 0 3.06 1.16 0.52 27.40
เขื่อนลำพระเพลิง      155 50 14 9 12.94 8 165 0.01 0.81 0.49 0 4.75
เขื่อนน้ำอูน      520 251 204 39 159.25 31 454 0 6.78 1.49 0.72 72.13
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 633 379 16 -202.02 -8 2,493 1.21 24.56 0.99 0.30 40.12
เขื่อนสิรินธร      1,966 907 1,239 63 407.50 21 1,677 0 57.87 3.45 3.14 197.97
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 39 24 1.58 1 160 0 1.87 1.17 0 5.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 39 40 30 33.71 25 163 0 1.63 1.00 0.11 13.06
เขื่อนลำนางรอง      121 38 19 16 15.85 13 49 0 1.23 2.52 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 54 31 22 24.43 17 94 0 0.62 0.65 0.12 10.92
เขื่อนน้ำพุง      165 87 72 44 64.28 39 135 0 4.17 3.09 0.41 10.48
เขื่อนลำแซะ      275 124 57 21 49.51 18 197 0 4.17 2.12 0.18 20.28
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,073 3,035 36 1,586.27 19 8,126 1.42 141.75 1.74 10.37 891.92
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 272 165 17 161.57 17 2,322 0 11.57 0.50 0.44 43.30
เขื่อนกระเสียว      299 55 55 19 15.46 5 331 0 0 0 0.02 2.49
เขื่อนทับเสลา      160 39 34 21 16.71 10 133 0 0 0 0 2.97
เขื่อนเจ้าพระยา      13.31/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 365 254 18 193.74 14 2,786 0.00 11.57 0.42 0.46 48.76
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,944 13,571 76 3,305.75 19 4,651 4.04 213.14 4.58 17.06 1,352.35
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,874 5,303 60 2,291.14 26 5,500 1.01 57.17 1.04 17.08 1,568.12
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,818 18,874 71 5,596.89 21 10,151 5.05 270.31 2.66 34.14 2,920.47
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 59 29 25 17.07 15 50 0.17 6.93 13.86 0.24 26.20
เขื่อนหนองปลาไหล      164 109 25 15 11.04 7 211 0.02 9.63 4.56 0.23 20.56
เขื่อนคลองสียัด      420 156 60 14 29.74 7 289 0 0.21 0.07 0.20 43.37
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 77 61 27 56.33 25 310 0.04 2.33 0.75 1.27 99.84
เขื่อนประแสร์      295 158 62 21 42.35 14 276 0 0.21 0.08 1.01 60.69
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 158 122 41 102.33 35 355 0.01 3.44 0.97 0.50 91.49
รวมภาคตะวันออก      1,515 718 358 24 258.86 17 1,491 0.24 22.75 1.53 3.45 342.15
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 421 314 44 248.50 35 901 0.84 56.05 6.22 2.07 168.87
เขื่อนปราณบุรี      391 258 179 46 161.32 41 458 0.16 10.62 2.32 1.32 87.06
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,168 3,183 56 1,831.43 32 2,662 3.00 208.77 7.84 11.47 726.79
เขื่อนบางลาง      1,454 1,102 1,039 71 762.89 52 1,575 1.29 217.60 13.82 2.03 233.51
รวมภาคใต้      8,194 5,948 4,715 58 3,004.14 37 5,596 5.29 493.04 8.81 16.89 1,216.23
รวมทั้งประเทศ 70,926 44,401 36,709 52 13,368.48 19 42,323 18.49 1,227.30 2.90 85.55 7,151.75
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ