รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 27 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,168 4,826 36 1,026.11 8 5,566 0 44.18 0.79 7.00 612.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,453 4,040 42 1,190.12 13 5,676 1.96 158.72 2.80 10.96 877.66
เขื่อนแม่งัด      265 199 77 29 64.96 25 308 0 0.28 0.09 0.13 12.15
เขื่อนกิ่วลม      106 63 57 54 53.72 51 555 0.45 44.52 8.02 0.50 43.39
เขื่อนแม่กวง      263 101 66 25 52.36 20 186 0.05 7.10 3.82 0.04 12.34
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 117 61 36 54.84 32 236 0 0.04 0.02 0.49 34.34
เขื่อนแควน้อย      939 376 336 36 292.88 31 1,402 0 18.88 1.35 1.12 108.22
เขื่อนแม่มอก      110 38 28 25 11.70 11 244 0 7.67 3.14 0.07 11.89
รวมภาคเหนือ      24,825 13,515 9,492 38 2,746.69 11 14,173 2.46 281.39 1.99 20.31 1,711.99
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 624 835 42 734.56 37 2,276 0.19 34.78 1.53 4.88 483.85
เขื่อนลำตะคอง      314 195 112 36 89.01 28 263 0 3.06 1.16 0.52 26.88
เขื่อนลำพระเพลิง      155 50 14 9 12.94 8 165 0 0.80 0.48 0 4.75
เขื่อนน้ำอูน      520 253 206 40 160.75 31 454 0 6.78 1.49 1.23 71.41
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 630 379 16 -202.02 -8 2,493 0.06 23.35 0.94 0.30 39.82
เขื่อนสิรินธร      1,966 911 1,245 63 414.05 21 1,677 3.64 57.87 3.45 3.07 194.83
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 39 24 1.61 1 160 0.01 1.87 1.17 0 5.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 39 40 30 33.87 25 163 0 1.63 1.00 0.11 12.95
เขื่อนลำนางรอง      121 38 19 16 15.85 13 49 0 1.23 2.52 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 55 32 22 24.69 18 94 0 0.62 0.65 0.13 10.80
เขื่อนน้ำพุง      165 88 73 44 64.79 39 135 0.09 4.17 3.09 0.40 10.07
เขื่อนลำแซะ      275 124 57 21 49.82 18 197 0 4.17 2.12 0.19 20.10
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,084 3,050 36 1,601.94 19 8,126 3.99 140.33 1.73 10.83 881.55
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 274 165 17 162.34 17 2,322 0 11.57 0.50 0.44 42.86
เขื่อนกระเสียว      299 55 56 19 15.52 5 331 0 0 0 0.02 2.47
เขื่อนทับเสลา      160 39 34 21 16.71 10 133 0 0 0 0 2.97
เขื่อนเจ้าพระยา      13.34/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 368 255 18 194.57 14 2,786 0.00 11.57 0.42 0.46 48.30
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,963 13,589 77 3,323.45 19 4,651 1.71 209.10 4.50 17.11 1,335.29
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,896 5,320 60 2,308.35 26 5,500 0 56.16 1.02 17.08 1,551.04
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,858 18,909 71 5,631.80 21 10,151 1.71 265.26 2.61 34.19 2,886.33
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 59 29 25 17.13 15 50 0.16 6.76 13.51 0.23 25.96
เขื่อนหนองปลาไหล      164 110 25 15 11.30 7 211 0.05 9.61 4.55 0.23 20.33
เขื่อนคลองสียัด      420 157 60 14 30.01 7 289 0 0.21 0.07 0.20 43.16
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 77 62 28 57.58 26 310 0.04 2.29 0.74 0.24 98.57
เขื่อนประแสร์      295 159 63 22 43.46 15 276 0 0.21 0.08 1.16 59.68
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 160 122 41 102.89 35 355 0.01 3.43 0.97 0.50 90.99
รวมภาคตะวันออก      1,515 722 362 24 262.37 17 1,491 0.26 22.51 1.51 2.56 338.69
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 423 315 44 249.88 35 901 0.56 55.21 6.13 2.07 166.79
เขื่อนปราณบุรี      391 260 180 46 162.55 42 458 0.16 10.46 2.28 1.32 85.74
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,175 3,192 57 1,840.41 33 2,662 1.68 205.77 7.73 8.87 715.32
เขื่อนบางลาง      1,454 1,105 1,040 72 763.80 53 1,575 1.76 216.31 13.73 2.03 231.48
รวมภาคใต้      8,194 5,963 4,727 58 3,016.64 37 5,596 4.16 487.75 8.72 14.29 1,199.33
รวมทั้งประเทศ 70,926 44,511 36,794 52 13,454.01 19 42,323 12.58 1,208.81 2.86 82.64 7,066.19
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ