รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 26 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,183 4,835 36 1,034.50 8 5,566 0 44.18 0.79 7.00 605.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,471 4,050 43 1,199.92 13 5,676 2.05 156.76 2.76 11.07 866.70
เขื่อนแม่งัด      265 200 79 30 66.80 25 308 0 0.28 0.09 0.13 12.01
เขื่อนกิ่วลม      106 63 57 54 53.77 51 555 0.46 44.07 7.94 0.56 42.88
เขื่อนแม่กวง      263 102 66 25 52.38 20 186 0.04 7.04 3.79 0.04 12.30
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 118 62 36 55.52 33 236 0 0.04 0.02 0.49 33.86
เขื่อนแควน้อย      939 383 337 36 294.08 31 1,402 0 18.88 1.35 1.12 107.10
เขื่อนแม่มอก      110 39 28 25 11.79 11 244 0 7.67 3.14 0.07 11.81
รวมภาคเหนือ      24,825 13,558 9,514 38 2,768.76 11 14,173 2.55 278.92 1.97 20.48 1,691.66
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 630 840 42 740.08 37 2,276 0.17 34.59 1.52 4.90 478.97
เขื่อนลำตะคอง      314 195 112 36 89.78 29 263 0 3.06 1.16 0.52 26.36
เขื่อนลำพระเพลิง      155 50 14 9 12.96 8 165 0.01 0.80 0.48 0 4.75
เขื่อนน้ำอูน      520 254 207 40 162.25 31 454 0.42 6.78 1.49 1.24 70.18
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 633 380 16 -200.87 -8 2,493 0.14 23.29 0.93 0.37 39.52
เขื่อนสิรินธร      1,966 911 1,248 63 416.24 21 1,677 0 54.23 3.23 3.12 191.76
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 39 24 1.61 1 160 0.01 1.86 1.16 0 5.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 39 41 30 34.12 25 163 0 1.63 1.00 0.11 12.84
เขื่อนลำนางรอง      121 38 19 16 15.92 13 49 0.04 1.23 2.52 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 55 32 23 24.87 18 94 0 0.62 0.65 0.13 10.67
เขื่อนน้ำพุง      165 89 73 44 65.18 40 135 0 4.08 3.02 0.41 9.67
เขื่อนลำแซะ      275 125 57 21 50.30 18 197 0 4.17 2.12 0.19 19.91
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,097 3,063 37 1,613.31 19 8,126 0.79 136.34 1.68 10.99 870.72
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 276 166 17 163.11 17 2,322 0 11.57 0.50 0.43 42.42
เขื่อนกระเสียว      299 55 56 19 15.58 5 331 0 0 0 0.02 2.45
เขื่อนทับเสลา      160 39 34 21 16.71 10 133 0 0 0 0 2.97
เขื่อนเจ้าพระยา      13.37/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 370 255 18 195.40 14 2,786 0.00 11.57 0.42 0.45 47.84
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,985 13,606 77 3,341.17 19 4,651 3.59 207.39 4.46 16.91 1,318.18
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,917 5,340 60 2,328.47 26 5,500 0 56.16 1.02 15.76 1,533.96
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,902 18,947 71 5,669.64 21 10,151 3.59 263.55 2.60 32.67 2,852.14
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 60 29 25 17.20 15 50 0.23 6.60 13.19 0.23 25.74
เขื่อนหนองปลาไหล      164 110 25 15 11.57 7 211 0.15 9.55 4.53 0.23 20.10
เขื่อนคลองสียัด      420 159 60 14 30.27 7 289 0 0.21 0.07 0.20 42.96
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 77 62 28 57.79 26 310 0.04 2.25 0.73 0.24 98.33
เขื่อนประแสร์      295 158 65 22 44.73 15 276 0 0.21 0.08 1.17 58.52
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 161 123 42 103.44 35 355 0.01 3.42 0.96 0.50 90.49
รวมภาคตะวันออก      1,515 725 365 24 265.00 17 1,491 0.43 22.24 1.49 2.57 336.14
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 426 317 45 251.55 35 901 0.56 54.65 6.07 2.07 164.72
เขื่อนปราณบุรี      391 262 181 46 163.79 42 458 0.15 10.30 2.25 1.32 84.42
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,184 3,200 57 1,848.11 33 2,662 1.42 204.09 7.67 9.91 706.45
เขื่อนบางลาง      1,454 1,108 1,041 72 764.25 53 1,575 2.17 214.55 13.62 1.99 229.45
รวมภาคใต้      8,194 5,980 4,738 58 3,027.70 37 5,596 4.30 483.59 8.64 15.29 1,185.04
รวมทั้งประเทศ 70,926 44,632 36,881 52 13,539.81 19 42,323 11.66 1,196.21 2.83 82.45 6,983.54
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ