รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 25 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,205 4,843 36 1,042.90 8 5,566 0 44.18 0.79 7.00 598.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,489 4,060 43 1,209.75 13 5,676 2.03 154.71 2.73 11.07 855.63
เขื่อนแม่งัด      265 201 80 30 67.95 26 308 0 0.28 0.09 0.14 11.88
เขื่อนกิ่วลม      106 64 57 54 53.88 51 555 0.43 43.61 7.86 0.54 42.32
เขื่อนแม่กวง      263 103 66 25 52.43 20 186 0.04 7.01 3.77 0.04 12.26
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 118 62 37 56.19 33 236 0 0.04 0.02 0.49 33.37
เขื่อนแควน้อย      939 389 338 36 295.28 31 1,402 0 18.88 1.35 1.12 105.98
เขื่อนแม่มอก      110 39 28 25 11.97 11 244 0.07 7.67 3.14 0.07 11.74
รวมภาคเหนือ      24,825 13,609 9,535 38 2,790.35 11 14,173 2.57 276.38 1.95 20.47 1,671.18
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 639 846 43 745.62 38 2,276 0 34.42 1.51 5.04 474.07
เขื่อนลำตะคอง      314 196 113 36 90.58 29 263 0.03 3.06 1.16 0.52 25.84
เขื่อนลำพระเพลิง      155 50 14 9 12.96 8 165 0 0.79 0.48 0 4.75
เขื่อนน้ำอูน      520 256 208 40 163.25 31 454 0 6.36 1.40 1.24 68.94
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 633 381 16 -199.72 -8 2,493 0 23.15 0.93 0.40 39.15
เขื่อนสิรินธร      1,966 912 1,254 64 422.81 22 1,677 0 54.23 3.23 3.14 188.64
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 39 24 1.55 1 160 0.07 1.86 1.16 0 5.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 39 41 30 34.28 25 163 0.51 1.63 1.00 0.11 12.73
เขื่อนลำนางรอง      121 38 19 16 15.92 13 49 0.03 1.19 2.43 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 55 32 23 25.05 18 94 0 0.62 0.65 0.13 10.54
เขื่อนน้ำพุง      165 89 74 45 65.69 40 135 0.10 4.08 3.02 0.40 9.26
เขื่อนลำแซะ      275 125 58 21 50.62 18 197 0 4.17 2.12 0.19 19.73
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,111 3,079 37 1,628.33 19 8,126 0.74 135.56 1.67 11.17 859.74
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 279 167 17 163.88 17 2,322 0 11.57 0.50 0.43 41.99
เขื่อนกระเสียว      299 55 56 19 15.64 5 331 0 0 0 0.02 2.43
เขื่อนทับเสลา      160 39 34 21 16.71 10 133 0 0 0 0 2.97
เขื่อนเจ้าพระยา      13.4/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 373 256 18 196.23 14 2,786 0.00 11.57 0.42 0.45 47.39
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,004 13,624 77 3,358.90 19 4,651 1.03 203.80 4.38 16.94 1,301.27
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,942 5,358 60 2,345.75 26 5,500 0 56.16 1.02 17.00 1,518.20
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,946 18,982 71 5,704.65 21 10,151 1.03 259.96 2.56 33.94 2,819.47
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 60 29 25 17.20 15 50 0.23 6.36 12.72 0.23 25.50
เขื่อนหนองปลาไหล      164 109 25 15 11.71 7 211 0 9.40 4.46 0.23 19.86
เขื่อนคลองสียัด      420 161 61 14 30.53 7 289 0 0.21 0.07 0.20 42.76
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 78 63 28 58.01 26 310 0.04 2.21 0.71 0.77 98.65
เขื่อนประแสร์      295 158 66 22 45.56 15 276 0 0.21 0.08 1.15 57.35
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 162 124 42 104.00 35 355 0.01 3.40 0.96 0.50 89.99
รวมภาคตะวันออก      1,515 728 367 24 267.01 18 1,491 0.28 21.79 1.46 3.08 334.11
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 429 318 45 253.22 36 901 0.55 54.09 6.00 2.07 162.65
เขื่อนปราณบุรี      391 263 183 47 165.04 42 458 0.15 10.15 2.22 1.32 83.10
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,193 3,209 57 1,857.11 33 2,662 1.64 202.67 7.61 10.15 696.54
เขื่อนบางลาง      1,454 1,110 1,041 72 764.25 53 1,575 3.95 212.38 13.48 1.94 227.46
รวมภาคใต้      8,194 5,995 4,750 58 3,039.62 37 5,596 6.29 479.29 8.56 15.48 1,169.75
รวมทั้งประเทศ 70,926 44,761 36,969 52 13,626.19 19 42,323 10.91 1,184.55 2.80 84.59 6,901.64
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ