รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 22 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,270 4,872 36 1,072.37 8 5,566 0 44.18 0.79 7.00 577.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,548 4,089 43 1,239.33 13 5,676 1.95 148.72 2.62 11.04 822.46
เขื่อนแม่งัด      265 206 84 32 71.57 27 308 0 0.28 0.09 0.17 11.44
เขื่อนกิ่วลม      106 67 57 54 53.35 50 555 0.60 42.10 7.59 0.18 41.33
เขื่อนแม่กวง      263 104 67 25 52.56 20 186 0.07 6.89 3.70 0.04 12.15
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 119 64 38 58.02 34 236 0 0.04 0.02 0.40 32.04
เขื่อนแควน้อย      939 405 341 36 298.40 32 1,402 0 18.88 1.35 1.12 102.62
เขื่อนแม่มอก      110 41 28 26 12.24 11 244 0.03 7.59 3.11 0.12 11.47
รวมภาคเหนือ      24,825 13,760 9,603 39 2,857.84 12 14,173 2.65 268.68 1.90 20.07 1,610.51
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 664 868 44 767.97 39 2,276 1.04 34.42 1.51 5.84 458.51
เขื่อนลำตะคอง      314 199 115 37 92.50 29 263 0.13 3.03 1.15 0.35 24.50
เขื่อนลำพระเพลิง      155 49 14 9 13.00 8 165 0.02 0.78 0.47 0.03 4.74
เขื่อนน้ำอูน      520 261 212 41 167.25 32 454 0 6.36 1.40 0.74 65.20
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 640 386 16 -195.10 -8 2,493 2.48 22.84 0.92 0.40 37.95
เขื่อนสิรินธร      1,966 919 1,276 65 444.88 23 1,677 0 54.23 3.23 3.12 179.14
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 80 38 23 1.46 1 160 0.01 1.75 1.09 0 5.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 40 41 30 34.28 25 163 0 1.12 0.69 0.11 12.40
เขื่อนลำนางรอง      121 38 19 16 15.92 13 49 0 1.12 2.28 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 55 33 23 25.76 18 94 0 0.62 0.65 0.13 10.17
เขื่อนน้ำพุง      165 92 75 46 67.12 41 135 0.12 3.98 2.95 0.31 8.16
เขื่อนลำแซะ      275 126 59 21 51.73 19 197 0 4.17 2.12 0.19 19.17
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,163 3,137 37 1,681.87 20 8,126 3.80 134.42 1.65 11.22 826.03
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 285 169 18 166.19 17 2,322 0 11.57 0.50 0.44 40.69
เขื่อนกระเสียว      299 56 56 19 15.82 5 331 0 0 0 0.02 2.38
เขื่อนทับเสลา      160 39 34 21 16.71 10 133 0 0 0 0 2.97
เขื่อนเจ้าพระยา      13.41/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 381 259 18 198.72 14 2,786 0.00 11.57 0.42 0.46 46.04
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,061 13,681 77 3,415.75 19 4,651 0 198.95 4.28 17.99 1,250.44
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,013 5,416 61 2,403.62 27 5,500 0 55.39 1.01 18.09 1,467.16
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,073 19,096 72 5,819.37 22 10,151 0.00 254.34 2.51 36.08 2,717.60
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 60 29 25 17.20 15 50 0.23 5.66 11.31 0 24.80
เขื่อนหนองปลาไหล      164 110 26 16 12.44 8 211 0.12 9.21 4.37 0.24 19.16
เขื่อนคลองสียัด      420 166 61 15 31.41 7 289 0 0.21 0.07 0.25 42.06
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 82 65 29 60.47 27 310 0.05 2.10 0.68 1.15 95.58
เขื่อนประแสร์      295 160 68 23 47.91 16 276 0 0.21 0.08 1.07 54.00
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 167 125 42 105.69 36 355 0.01 3.37 0.95 0.50 88.49
รวมภาคตะวันออก      1,515 745 375 25 275.12 18 1,491 0.41 20.76 1.39 3.21 324.09
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 437 323 45 257.70 36 901 0.65 52.23 5.80 1.90 156.60
เขื่อนปราณบุรี      391 268 187 48 169.01 43 458 0 9.86 2.15 1.32 79.14
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,213 3,229 57 1,877.74 33 2,662 4.13 197.13 7.41 10.08 671.91
เขื่อนบางลาง      1,454 1,114 1,040 72 763.80 53 1,575 0.88 205.44 13.04 2.07 221.52
รวมภาคใต้      8,194 6,031 4,779 58 3,068.25 37 5,596 5.66 464.66 8.30 15.37 1,129.17
รวมทั้งประเทศ 70,926 45,153 37,248 53 13,901.17 20 42,323 12.52 1,154.43 2.73 86.41 6,653.44
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ