รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,294 4,882 36 1,082.22 8 5,566 0 44.18 0.79 7.00 570.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,568 4,099 43 1,249.22 13 5,676 2.18 146.77 2.59 11.28 811.42
เขื่อนแม่งัด      265 207 85 32 72.95 28 308 0 0.28 0.09 0.17 11.27
เขื่อนกิ่วลม      106 68 56 53 52.94 50 555 0.73 41.51 7.48 0.35 41.15
เขื่อนแม่กวง      263 104 67 25 52.58 20 186 0.04 6.82 3.67 0.04 12.11
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 120 65 38 58.63 34 236 0 0.04 0.02 0.40 31.64
เขื่อนแควน้อย      939 410 342 36 299.36 32 1,402 0 18.88 1.35 1.12 101.50
เขื่อนแม่มอก      110 41 28 26 12.33 11 244 0.03 7.56 3.10 0.12 11.35
รวมภาคเหนือ      24,825 13,812 9,625 39 2,880.23 12 14,173 2.98 266.04 1.88 20.48 1,590.44
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 673 874 44 773.60 39 2,276 2.91 33.38 1.47 5.85 452.67
เขื่อนลำตะคอง      314 199 116 37 92.86 30 263 0.10 2.89 1.10 0.34 24.16
เขื่อนลำพระเพลิง      155 49 14 9 13.02 8 165 0.02 0.76 0.46 0.03 4.71
เขื่อนน้ำอูน      520 263 213 41 168.25 32 454 0 6.36 1.40 0.75 64.45
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 641 385 16 -196.26 -8 2,493 2.47 20.36 0.82 0.40 37.55
เขื่อนสิรินธร      1,966 921 1,283 65 451.55 23 1,677 0 54.23 3.23 3.16 176.02
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 80 38 23 1.46 1 160 0.01 1.74 1.08 0 5.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 40 41 30 34.44 25 163 0 1.12 0.69 0.11 12.29
เขื่อนลำนางรอง      121 38 19 16 15.99 13 49 0.03 1.12 2.28 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 56 33 23 26.03 18 94 0 0.62 0.65 0.13 10.04
เขื่อนน้ำพุง      165 92 75 46 67.38 41 135 0.13 3.86 2.86 0.32 7.85
เขื่อนลำแซะ      275 127 59 21 52.05 19 197 0 4.17 2.12 0.19 18.98
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,179 3,151 38 1,696.63 20 8,126 5.67 130.61 1.61 11.28 814.81
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 288 170 18 166.96 17 2,322 0 11.57 0.50 0.44 40.25
เขื่อนกระเสียว      299 57 56 19 15.88 5 331 0 0 0 0.02 2.36
เขื่อนทับเสลา      160 39 34 21 16.71 10 133 0 0 0 0 2.97
เขื่อนเจ้าพระยา      13.4/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 385 260 18 199.55 14 2,786 0.00 11.57 0.42 0.46 45.58
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,076 13,702 77 3,437.11 19 4,651 0.99 198.95 4.28 17.98 1,232.45
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,034 5,436 61 2,423.97 27 5,500 0 55.39 1.01 18.08 1,449.07
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,110 19,138 72 5,861.08 22 10,151 0.99 254.34 2.51 36.06 2,681.52
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 60 29 25 17.20 15 50 0.23 5.42 10.84 0.23 24.80
เขื่อนหนองปลาไหล      164 111 26 16 12.71 8 211 0.11 9.09 4.31 0.24 18.92
เขื่อนคลองสียัด      420 167 62 15 31.72 8 289 0 0.21 0.07 0.25 41.81
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 83 66 30 61.58 27 310 0.04 2.05 0.66 1.15 94.44
เขื่อนประแสร์      295 161 69 23 48.65 16 276 0 0.21 0.08 0.87 52.93
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 168 126 43 106.25 36 355 0.01 3.36 0.95 0.50 87.99
รวมภาคตะวันออก      1,515 750 378 25 278.11 18 1,491 0.39 20.34 1.36 3.24 320.89
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 440 324 46 259.11 36 901 0.93 51.58 5.72 1.90 154.70
เขื่อนปราณบุรี      391 269 188 48 170.49 44 458 0.10 9.86 2.15 1.32 77.82
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,220 3,236 57 1,884.20 33 2,662 2.73 193.00 7.25 9.98 661.83
เขื่อนบางลาง      1,454 1,115 1,041 72 765.16 53 1,575 0.38 204.56 12.99 2.02 219.45
รวมภาคใต้      8,194 6,045 4,789 58 3,078.96 38 5,596 4.14 459.00 8.20 15.22 1,113.80
รวมทั้งประเทศ 70,926 45,281 37,341 53 13,994.56 20 42,323 14.17 1,141.90 2.70 86.74 6,567.04
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ