รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 18 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,342 4,910 36 1,110.42 8 5,566 0 44.18 0.79 7.00 549.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,626 4,129 43 1,279.01 13 5,676 1.99 140.46 2.47 11.15 777.75
เขื่อนแม่งัด      265 213 89 34 77.08 29 308 0 0.28 0.09 0.17 10.76
เขื่อนกิ่วลม      106 71 55 52 51.89 49 555 0.77 39.41 7.10 0.35 40.10
เขื่อนแม่กวง      263 106 67 25 52.73 20 186 0.14 6.65 3.57 0.69 11.91
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 120 67 39 60.48 36 236 0 0.04 0.02 0.53 30.39
เขื่อนแควน้อย      939 422 346 37 303.20 32 1,402 0 18.88 1.35 1.12 98.14
เขื่อนแม่มอก      110 42 29 26 12.68 12 244 0.76 6.61 2.71 1.00 10.11
รวมภาคเหนือ      24,825 13,942 9,692 39 2,947.49 12 14,173 3.66 256.51 1.81 22.01 1,528.16
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 693 893 45 792.50 40 2,276 0 30.47 1.34 5.93 435.04
เขื่อนลำตะคอง      314 200 117 37 93.85 30 263 0.29 2.44 0.93 0.35 23.15
เขื่อนลำพระเพลิง      155 52 14 9 13.06 8 165 0 0.69 0.42 0.02 4.64
เขื่อนน้ำอูน      520 268 217 42 172.25 33 454 0 6.36 1.40 1.22 61.22
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 650 385 16 -196.26 -8 2,493 0.15 16.41 0.66 0.40 36.35
เขื่อนสิรินธร      1,966 928 1,303 66 471.69 24 1,677 1.68 52.53 3.13 3.11 166.59
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 39 24 2.36 1 160 0.02 1.72 1.07 0.32 4.84
เขื่อนห้วยหลวง      136 41 42 31 34.92 26 163 0 1.12 0.69 0.11 11.96
เขื่อนลำนางรอง      121 38 19 16 15.99 13 49 0 1.01 2.07 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 56 34 24 26.74 19 94 0 0.61 0.65 0.13 9.66
เขื่อนน้ำพุง      165 94 76 46 68.43 41 135 0 3.73 2.76 0.30 6.93
เขื่อนลำแซะ      275 129 60 22 53.16 19 197 0 4.17 2.12 0.16 18.42
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,227 3,199 38 1,744.95 21 8,126 2.14 121.26 1.49 12.05 779.16
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 298 172 18 169.27 18 2,322 0.01 11.57 0.50 0.44 38.93
เขื่อนกระเสียว      299 60 56 19 16.38 5 331 0 0 0 0.02 2.31
เขื่อนทับเสลา      160 39 34 21 16.71 10 133 0 0 0 0 2.97
เขื่อนเจ้าพระยา      13.38/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 398 262 18 202.36 14 2,786 0.01 11.57 0.42 0.46 44.21
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,129 13,763 78 3,497.74 20 4,651 3.11 194.02 4.17 15.98 1,178.41
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,084 5,497 62 2,485.30 28 5,500 3.61 54.71 0.99 20.05 1,392.87
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,213 19,260 72 5,983.04 22 10,151 6.72 248.73 2.45 36.03 2,571.28
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 61 30 25 17.52 15 50 0.07 5.05 10.10 0.27 24.10
เขื่อนหนองปลาไหล      164 112 27 17 13.58 8 211 0.34 8.73 4.14 0.24 18.21
เขื่อนคลองสียัด      420 171 63 15 32.64 8 289 0 0.21 0.07 0.25 41.07
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 85 68 30 62.99 28 310 0.18 1.94 0.63 0.16 92.98
เขื่อนประแสร์      295 163 70 24 50.31 17 276 0 0.21 0.08 0.82 50.33
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 173 128 43 108.41 37 355 0.07 3.33 0.94 0.71 86.07
รวมภาคตะวันออก      1,515 765 385 25 285.45 19 1,491 0.66 19.47 1.31 2.45 312.76
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 450 328 46 263.35 37 901 0.64 49.64 5.51 1.90 148.99
เขื่อนปราณบุรี      391 274 192 49 174.82 45 458 0 9.75 2.13 1.32 73.87
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,252 3,262 58 1,910.11 34 2,662 5.52 183.19 6.88 14.10 627.63
เขื่อนบางลาง      1,454 1,119 1,046 72 769.27 53 1,575 1.74 202.07 12.83 2.02 213.38
รวมภาคใต้      8,194 6,095 4,828 59 3,117.55 38 5,596 7.90 444.65 7.95 19.34 1,063.87
รวมทั้งประเทศ 70,926 45,641 37,627 53 14,280.84 20 42,323 21.09 1,102.19 2.60 92.34 6,299.44
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ