รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 12 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,503 4,966 37 1,165.73 9 5,566 0 40.30 0.72 7.00 507.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,772 4,196 44 1,345.79 14 5,676 1.09 131.83 2.32 12.04 707.23
เขื่อนแม่งัด      265 222 101 38 88.36 33 308 0 0.28 0.09 0.18 9.72
เขื่อนกิ่วลม      106 70 55 51 50.98 48 555 0.46 35.29 6.36 0.86 36.89
เขื่อนแม่กวง      263 112 69 26 55.31 21 186 0.05 6.18 3.33 0.04 9.18
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 129 71 42 64.87 38 236 0 0.04 0.02 0 27.26
เขื่อนแควน้อย      939 436 353 38 310.40 33 1,402 0 18.88 1.35 1.12 91.41
เขื่อนแม่มอก      110 42 30 27 13.72 12 244 0.02 2.07 0.85 0.02 4.52
รวมภาคเหนือ      24,825 14,285 9,840 40 3,095.16 12 14,173 1.62 234.87 1.66 21.26 1,393.21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 732 935 47 834.78 42 2,276 0 28.50 1.25 6.00 399.49
เขื่อนลำตะคอง      314 204 118 37 94.85 30 263 0 1.72 0.65 0.04 22.37
เขื่อนลำพระเพลิง      155 59 16 10 14.13 9 165 0 0.63 0.38 0.07 3.71
เขื่อนน้ำอูน      520 277 222 43 176.75 34 454 0 6.15 1.35 0.53 56.58
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 665 392 16 -189.26 -8 2,493 0 14.49 0.58 0.40 33.95
เขื่อนสิรินธร      1,966 943 1,339 68 507.97 26 1,677 1.68 43.00 2.56 3.09 148.00
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 80 40 24 2.70 2 160 0.01 1.57 0.98 0 4.35
เขื่อนห้วยหลวง      136 42 42 31 35.89 26 163 0 1.12 0.69 0.11 11.30
เขื่อนลำนางรอง      121 38 20 16 16.20 13 49 0 0.92 1.88 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 57 35 25 28.08 20 94 0.01 0.61 0.65 0.13 8.89
เขื่อนน้ำพุง      165 99 77 47 68.96 42 135 0.08 3.41 2.53 0 6.63
เขื่อนลำแซะ      275 133 62 23 55.23 20 197 0.02 4.12 2.09 0.38 17.19
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,328 3,297 39 1,835.54 22 8,126 1.80 106.24 1.31 10.75 712.82
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 318 165 17 162.34 17 2,322 0 0 0 0.44 36.29
เขื่อนกระเสียว      299 66 57 19 16.68 6 331 0 0 0 0.35 2.21
เขื่อนทับเสลา      160 40 34 21 16.71 10 133 0 0 0 0.08 2.97
เขื่อนเจ้าพระยา      13.57/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 424 256 18 195.73 14 2,786 0.00 0.00 0.00 0.87 41.47
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,247 13,877 78 3,612.34 20 4,651 1.61 179.53 3.86 18.02 1,072.35
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,213 5,633 64 2,621.14 30 5,500 0 51.10 0.93 19.92 1,272.68
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,460 19,510 73 6,233.48 23 10,151 1.61 230.63 2.27 37.94 2,345.03
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 63 30 25 17.65 15 50 0.09 3.05 6.10 0.28 22.32
เขื่อนหนองปลาไหล      164 116 28 17 14.11 9 211 0.23 7.45 3.53 0.24 16.79
เขื่อนคลองสียัด      420 180 64 15 34.44 8 289 0 0.16 0.06 0.25 39.58
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 91 72 32 67.88 30 310 0.01 0.41 0.13 0.37 86.73
เขื่อนประแสร์      295 169 72 24 51.82 18 276 0 0 0 0.34 46.64
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 181 131 44 111.45 38 355 0 1.68 0.47 0.71 81.82
รวมภาคตะวันออก      1,515 800 397 26 297.35 20 1,491 0.33 12.75 0.86 2.19 293.88
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 470 337 47 271.92 38 901 0.34 45.83 5.09 1.90 137.59
เขื่อนปราณบุรี      391 282 197 50 179.37 46 458 0.05 8.64 1.89 0.19 69.35
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,301 3,328 59 1,976.71 35 2,662 1.53 155.31 5.83 10.20 536.53
เขื่อนบางลาง      1,454 1,125 1,050 72 773.85 53 1,575 4.03 193.38 12.28 2.02 201.18
รวมภาคใต้      8,194 6,179 4,912 60 3,201.85 39 5,596 5.95 403.16 7.20 14.31 944.65
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,475 38,212 54 14,859.11 21 42,323 11.31 987.65 2.33 87.32 5,731.06
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ