รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 11 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,526 4,974 37 1,174.27 9 5,566 0 40.30 0.72 7.00 500.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,796 4,208 44 1,357.55 14 5,676 1.75 130.74 2.30 9.35 695.19
เขื่อนแม่งัด      265 223 102 38 89.36 34 308 0 0.28 0.09 0.18 9.54
เขื่อนกิ่วลม      106 68 55 52 51.37 48 555 0.55 34.83 6.28 0.76 36.04
เขื่อนแม่กวง      263 113 69 26 55.38 21 186 0.05 6.13 3.30 0.04 9.14
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 131 72 42 65.60 39 236 0 0.04 0.02 0.51 27.26
เขื่อนแควน้อย      939 438 355 38 311.60 33 1,402 0 18.88 1.35 1.12 90.29
เขื่อนแม่มอก      110 42 30 27 13.72 12 244 0.02 2.04 0.84 0.02 4.50
รวมภาคเหนือ      24,825 14,336 9,864 40 3,118.85 13 14,173 2.37 233.24 1.65 18.98 1,371.96
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 739 943 48 842.58 43 2,276 0 28.50 1.25 6.02 393.49
เขื่อนลำตะคอง      314 205 118 37 95.10 30 263 0 1.72 0.65 0.04 22.32
เขื่อนลำพระเพลิง      155 59 16 10 14.24 9 165 0.02 0.63 0.38 0 3.65
เขื่อนน้ำอูน      520 280 222 43 177.25 34 454 0 6.15 1.35 0.53 56.04
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 665 394 16 -186.91 -8 2,493 0.14 14.49 0.58 0.40 33.55
เขื่อนสิรินธร      1,966 945 1,344 68 512.55 26 1,677 0 41.32 2.46 3.03 144.91
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 80 40 24 2.70 2 160 0 1.56 0.97 0 4.35
เขื่อนห้วยหลวง      136 42 43 31 36.05 27 163 0 1.12 0.69 0.11 11.19
เขื่อนลำนางรอง      121 38 20 16 16.27 13 49 0.03 0.92 1.88 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 57 35 25 28.26 20 94 0.02 0.59 0.63 0.13 8.76
เขื่อนน้ำพุง      165 99 77 47 68.96 42 135 0 3.33 2.47 0 6.63
เขื่อนลำแซะ      275 134 63 23 55.70 20 197 0.03 4.10 2.08 0.38 16.81
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,342 3,313 40 1,662.75 20 8,126 0.24 104.43 1.29 10.64 702.06
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 321 166 17 163.11 17 2,322 0 0 0 0.43 35.85
เขื่อนกระเสียว      299 66 57 19 17.07 6 331 0 0 0 0.02 1.86
เขื่อนทับเสลา      160 40 34 21 16.79 10 133 0 0 0 0.08 2.89
เขื่อนเจ้าพระยา      13.53/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 427 257 18 196.97 14 2,786 0.00 0.00 0.00 0.53 40.60
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,266 13,895 78 3,630.30 20 4,651 0 177.92 3.83 17.95 1,054.33
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,235 5,657 64 2,644.97 30 5,500 0 51.10 0.93 20.13 1,252.76
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,501 19,552 73 6,275.27 24 10,151 0.00 229.02 2.26 38.08 2,307.09
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 64 30 26 17.85 15 50 0 2.97 5.93 0.29 22.04
เขื่อนหนองปลาไหล      164 117 28 17 14.44 9 211 0.08 7.22 3.42 0.24 16.55
เขื่อนคลองสียัด      420 181 65 15 34.75 8 289 0 0.16 0.06 0.25 39.33
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 93 73 32 68.26 30 310 0.01 0.40 0.13 0.37 86.36
เขื่อนประแสร์      295 170 72 24 51.85 18 276 0 0 0 0.33 46.30
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 183 132 45 112.23 38 355 0.01 1.68 0.47 0.78 81.11
รวมภาคตะวันออก      1,515 807 399 26 299.38 20 1,491 0.10 12.43 0.83 2.26 291.69
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 473 339 48 273.65 39 901 0.62 45.50 5.05 1.90 135.69
เขื่อนปราณบุรี      391 284 197 50 179.59 46 458 0.05 8.59 1.87 0.19 69.16
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,311 3,337 59 1,985.91 35 2,662 4.73 153.78 5.78 10.78 526.33
เขื่อนบางลาง      1,454 1,126 1,048 72 772.02 53 1,575 0.81 189.35 12.02 2.00 199.16
รวมภาคใต้      8,194 6,194 4,922 60 3,211.17 39 5,596 6.21 397.22 7.10 14.87 930.34
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,608 38,307 54 14,764.39 21 42,323 8.92 976.34 2.31 85.36 5,643.74
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ