รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 10 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,550 4,983 37 1,182.82 9 5,566 0 40.30 0.72 7.00 493.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,821 4,216 44 1,365.97 14 5,676 1.66 128.99 2.27 9.27 685.84
เขื่อนแม่งัด      265 224 103 39 90.36 34 308 0 0.28 0.09 0.18 9.37
เขื่อนกิ่วลม      106 66 55 52 51.58 49 555 0.51 34.28 6.18 0.61 35.28
เขื่อนแม่กวง      263 114 69 26 55.38 21 186 0.05 6.08 3.27 0.04 9.11
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 134 73 43 66.42 39 236 0 0.04 0.02 0.51 26.75
เขื่อนแควน้อย      939 440 356 38 312.80 33 1,402 0 18.88 1.35 1.12 89.17
เขื่อนแม่มอก      110 42 30 27 13.72 12 244 0 2.02 0.83 0.02 4.47
รวมภาคเหนือ      24,825 14,390 9,884 40 3,139.05 13 14,173 2.22 230.87 1.63 18.75 1,352.99
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 746 950 48 850.40 43 2,276 0 28.50 1.25 6.04 387.47
เขื่อนลำตะคอง      314 206 118 38 95.44 30 263 0 1.72 0.65 0.04 22.28
เขื่อนลำพระเพลิง      155 60 16 10 14.24 9 165 0.02 0.62 0.37 0 3.64
เขื่อนน้ำอูน      520 281 223 43 177.75 34 454 0 6.15 1.35 0.53 55.51
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 670 395 16 -185.73 -8 2,493 0.24 14.35 0.58 0.50 33.15
เขื่อนสิรินธร      1,966 948 1,351 69 519.44 26 1,677 0 41.32 2.46 3.09 141.88
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 80 40 24 2.79 2 160 0.01 1.56 0.97 0 4.35
เขื่อนห้วยหลวง      136 42 43 32 36.29 27 163 0 1.12 0.69 0.11 11.08
เขื่อนลำนางรอง      121 38 20 16 16.27 13 49 0.04 0.89 1.81 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 57 35 25 28.43 20 94 0.02 0.57 0.61 0.13 8.64
เขื่อนน้ำพุง      165 100 77 47 69.09 42 135 0.01 3.33 2.47 0.20 6.63
เขื่อนลำแซะ      275 134 63 23 56.18 20 197 0.19 4.07 2.07 0.38 16.43
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,363 3,331 40 1,866.32 22 8,126 0.53 104.20 1.28 11.02 691.42
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 325 167 17 163.88 17 2,322 0 0 0 0.43 35.42
เขื่อนกระเสียว      299 66 57 19 17.12 6 331 0 0 0 0.02 1.84
เขื่อนทับเสลา      160 40 34 21 16.87 11 133 0 0 0 0.08 2.81
เขื่อนเจ้าพระยา      13.47/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 431 258 18 197.87 14 2,786 0.00 0.00 0.00 0.53 40.07
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,285 13,917 78 3,651.87 21 4,651 0 177.92 3.83 18.00 1,036.38
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,257 5,681 64 2,668.87 30 5,500 0.28 51.10 0.93 20.08 1,232.63
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,542 19,598 74 6,320.74 24 10,151 0.28 229.02 2.26 38.08 2,269.01
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 64 30 26 18.19 16 50 0 2.97 5.93 0.30 21.76
เขื่อนหนองปลาไหล      164 118 28 17 14.91 9 211 0.01 7.14 3.38 0.25 16.31
เขื่อนคลองสียัด      420 183 65 15 35.06 8 289 0 0.16 0.06 0.25 39.08
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 94 73 33 68.65 31 310 0.01 0.40 0.13 1.52 85.99
เขื่อนประแสร์      295 171 72 24 51.88 18 276 0 0 0 0.68 45.97
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 184 133 45 113.07 38 355 0.01 1.66 0.47 0.78 80.34
รวมภาคตะวันออก      1,515 815 401 26 301.76 20 1,491 0.03 12.33 0.83 3.78 289.45
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 477 340 48 275.09 39 901 0.33 44.88 4.98 1.90 133.79
เขื่อนปราณบุรี      391 284 197 50 179.81 46 458 0 8.54 1.86 0.19 68.98
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,318 3,344 59 1,992.49 35 2,662 3.03 149.05 5.60 11.73 515.55
เขื่อนบางลาง      1,454 1,127 1,050 72 773.39 53 1,575 1.30 188.54 11.97 2.49 197.16
รวมภาคใต้      8,194 6,206 4,931 60 3,220.78 39 5,596 4.66 391.01 6.99 16.31 915.48
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,746 38,403 54 15,046.52 21 42,323 7.72 967.43 2.29 88.47 5,558.42
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ