รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 7 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,617 5,011 37 1,211.39 9 5,566 5.20 40.30 0.72 7.00 472.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,891 4,240 45 1,389.60 15 5,676 3.30 122.27 2.15 9.24 657.95
เขื่อนแม่งัด      265 227 106 40 93.43 35 308 0 0.28 0.09 0.07 9.09
เขื่อนกิ่วลม      106 61 55 52 51.89 49 555 0.46 32.87 5.92 0.56 33.55
เขื่อนแม่กวง      263 115 69 26 55.44 21 186 0.05 5.89 3.17 0.04 8.99
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 143 75 44 68.38 40 236 0 0.04 0.02 0.41 25.37
เขื่อนแควน้อย      939 449 359 38 316.40 34 1,402 0 18.88 1.35 1.12 85.81
เขื่อนแม่มอก      110 42 30 27 13.80 13 244 0 1.98 0.81 0.02 4.40
รวมภาคเหนือ      24,825 14,545 9,945 40 3,200.33 13 14,173 9.01 222.51 1.57 18.46 1,297.16
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 766 972 49 872.08 44 2,276 6.43 27.91 1.23 5.79 369.86
เขื่อนลำตะคอง      314 208 119 38 96.53 31 263 0.07 1.72 0.65 0.35 22.15
เขื่อนลำพระเพลิง      155 60 16 10 14.21 9 165 0.04 0.58 0.35 0.01 3.63
เขื่อนน้ำอูน      520 285 223 43 178.25 34 454 0.19 5.80 1.28 0.19 54.63
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 676 401 17 -179.79 -7 2,493 0 14.11 0.57 0.50 31.65
เขื่อนสิรินธร      1,966 956 1,369 70 537.91 27 1,677 1.62 39.68 2.37 3.09 132.60
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 81 40 24 3.17 2 160 0 1.51 0.94 0.09 4.17
เขื่อนห้วยหลวง      136 44 44 32 37.10 27 163 0.17 1.12 0.69 0.28 10.40
เขื่อนลำนางรอง      121 38 20 16 16.35 13 49 0 0.82 1.68 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 58 36 26 28.97 21 94 0 0.54 0.57 0.13 8.25
เขื่อนน้ำพุง      165 103 78 47 69.89 42 135 0.28 3.30 2.44 0.20 6.03
เขื่อนลำแซะ      275 136 64 23 57.20 21 197 0.24 3.62 1.84 0.38 15.30
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,410 3,382 40 1,911.66 23 8,126 9.04 100.71 1.24 11.01 659.03
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 341 169 18 166.19 17 2,322 0 0 0 0.43 34.11
เขื่อนกระเสียว      299 66 57 19 17.27 6 331 0 0 0 0.02 1.79
เขื่อนทับเสลา      160 40 34 21 17.10 11 133 0 0 0 0.08 2.58
เขื่อนเจ้าพระยา      13.29/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 447 261 18 200.56 14 2,786 0.00 0.00 0.00 0.53 38.48
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,342 13,978 79 3,713.11 21 4,651 3.16 170.79 3.67 18.05 982.46
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,321 5,744 65 2,731.89 31 5,500 0 47.53 0.86 20.05 1,172.33
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,663 19,722 74 6,445.00 24 10,151 3.16 218.32 2.15 38.10 2,154.79
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 65 31 27 19.28 16 50 0 2.97 5.93 0.29 20.87
เขื่อนหนองปลาไหล      164 120 29 18 15.65 10 211 0 6.92 3.28 0.29 15.42
เขื่อนคลองสียัด      420 190 66 16 35.92 9 289 0 0.10 0.03 0.25 38.34
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 98 78 35 73.27 33 310 0.01 0.38 0.12 1.54 81.41
เขื่อนประแสร์      295 173 73 25 53.45 18 276 0 0 0 1.00 43.33
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 189 135 46 115.63 39 355 0.01 1.64 0.46 0.81 77.98
รวมภาคตะวันออก      1,515 835 413 27 313.20 21 1,491 0.02 12.01 0.81 4.18 277.35
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 488 345 49 279.74 39 901 0.61 43.32 4.81 1.90 128.09
เขื่อนปราณบุรี      391 285 199 51 181.13 46 458 0 8.49 1.85 0.19 68.41
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,341 3,370 60 2,018.88 36 2,662 5.22 139.53 5.24 9.98 481.22
เขื่อนบางลาง      1,454 1,129 1,052 72 775.22 53 1,575 2.21 183.10 11.63 2.03 190.43
รวมภาคใต้      8,194 6,243 4,965 61 3,254.97 40 5,596 8.04 374.44 6.69 14.10 868.15
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,143 38,688 55 15,325.72 22 42,323 29.27 927.99 2.19 86.38 5,294.96
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ