รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 6 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,640 5,014 37 1,214.26 9 5,566 0 35.10 0.63 7.00 465.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,913 4,246 45 1,396.37 15 5,676 1.66 118.97 2.10 9.31 648.71
เขื่อนแม่งัด      265 228 107 40 94.66 36 308 0 0.28 0.09 0.18 9.02
เขื่อนกิ่วลม      106 61 56 52 51.99 49 555 0.56 32.41 5.84 0.56 32.99
เขื่อนแม่กวง      263 115 69 26 55.47 21 186 0.06 5.84 3.14 0.04 8.95
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 143 75 44 68.95 41 236 0 0.04 0.02 0.41 24.96
เขื่อนแควน้อย      939 451 360 38 316.88 34 1,402 0 18.88 1.35 1.12 84.69
เขื่อนแม่มอก      110 42 30 27 13.88 13 244 0.02 1.98 0.81 0.02 4.38
รวมภาคเหนือ      24,825 14,595 9,957 40 3,212.46 13 14,173 2.30 213.50 1.51 18.64 1,278.70
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 773 972 49 872.08 44 2,276 1.08 21.48 0.94 6.22 364.07
เขื่อนลำตะคอง      314 209 119 38 96.63 31 263 0 1.65 0.63 0.04 21.80
เขื่อนลำพระเพลิง      155 60 16 10 14.24 9 165 0 0.54 0.33 0.01 3.62
เขื่อนน้ำอูน      520 287 223 43 178.25 34 454 0.68 5.61 1.24 0.18 54.44
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 680 404 17 -177.40 -7 2,493 0 14.11 0.57 0.50 31.15
เขื่อนสิรินธร      1,966 959 1,374 70 542.55 28 1,677 0 38.06 2.27 3.10 129.51
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 82 40 25 3.32 2 160 0 1.51 0.94 0.09 4.08
เขื่อนห้วยหลวง      136 44 44 32 37.26 27 163 0.40 0.95 0.58 0.28 10.12
เขื่อนลำนางรอง      121 38 20 16 16.35 13 49 0 0.82 1.68 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 59 36 26 29.15 21 94 0 0.54 0.57 0.13 8.12
เขื่อนน้ำพุง      165 103 78 47 69.89 42 135 0.14 3.02 2.24 0.20 5.83
เขื่อนลำแซะ      275 136 64 23 57.38 21 197 0.17 3.38 1.72 0.38 14.92
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,429 3,390 41 1,739.70 21 8,126 2.47 91.67 1.13 11.13 648.02
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 347 170 18 166.96 17 2,322 0 0 0 0.43 33.68
เขื่อนกระเสียว      299 67 57 19 17.32 6 331 0 0 0 0.02 1.77
เขื่อนทับเสลา      160 40 34 21 17.18 11 133 0 0 0 0.08 2.50
เขื่อนเจ้าพระยา      13.29/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 453 261 18 201.46 14 2,786 0.00 0.00 0.00 0.53 37.95
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,365 13,996 79 3,731.15 21 4,651 3.94 167.63 3.60 17.98 964.41
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,343 5,768 65 2,756.02 31 5,500 0 47.53 0.86 20.10 1,152.28
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,709 19,764 74 6,487.17 24 10,151 3.94 215.16 2.12 38.08 2,116.69
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 66 32 27 19.77 17 50 0 2.97 5.93 0.26 20.58
เขื่อนหนองปลาไหล      164 121 29 18 15.99 10 211 0.10 6.92 3.28 0.16 15.13
เขื่อนคลองสียัด      420 192 66 16 36.23 9 289 0 0.10 0.03 0.25 38.09
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 99 79 35 74.82 33 310 0.01 0.38 0.12 0.41 79.88
เขื่อนประแสร์      295 174 74 25 54.17 18 276 0 0 0 1.23 42.33
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 190 136 46 116.51 39 355 0.01 1.63 0.46 0.81 77.17
รวมภาคตะวันออก      1,515 841 417 28 317.49 21 1,491 0.12 12.00 0.80 3.12 273.18
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 491 346 49 281.19 40 901 0.61 42.71 4.74 1.90 126.19
เขื่อนปราณบุรี      391 285 200 51 182.45 47 458 0.30 8.49 1.85 1.32 68.23
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,351 3,376 60 2,024.17 36 2,662 3.93 134.31 5.05 10.02 471.24
เขื่อนบางลาง      1,454 1,130 1,052 72 775.22 53 1,575 3.65 180.89 11.49 2.10 188.40
รวมภาคใต้      8,194 6,257 4,973 61 3,263.03 40 5,596 8.49 366.40 6.55 15.34 854.06
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,284 38,764 55 15,221.31 21 42,323 17.32 898.73 2.12 86.84 5,208.60
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ