รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 5 มีนาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,665 5,023 37 1,222.85 9 5,566 0 35.10 0.63 7.00 458.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,936 4,255 45 1,404.85 15 5,676 1.71 117.31 2.07 9.37 639.40
เขื่อนแม่งัด      265 229 108 41 95.77 36 308 0 0.28 0.09 0.18 8.84
เขื่อนกิ่วลม      106 61 56 52 51.99 49 555 0.61 31.85 5.74 0.56 32.43
เขื่อนแม่กวง      263 116 69 26 55.49 21 186 0.08 5.78 3.11 0.04 8.92
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 144 76 45 69.52 41 236 0 0.04 0.02 0.41 24.55
เขื่อนแควน้อย      939 454 361 38 317.60 34 1,402 0 18.88 1.35 1.12 83.57
เขื่อนแม่มอก      110 42 30 27 13.88 13 244 0 1.95 0.80 0.02 4.36
รวมภาคเหนือ      24,825 14,647 9,977 40 3,231.95 13 14,173 2.40 211.19 1.49 18.70 1,260.07
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 780 978 49 878.04 44 2,276 1.18 20.40 0.90 6.23 357.85
เขื่อนลำตะคอง      314 209 120 38 97.01 31 263 0 1.65 0.63 0.05 21.76
เขื่อนลำพระเพลิง      155 60 16 10 14.24 9 165 0.08 0.54 0.33 0.01 3.61
เขื่อนน้ำอูน      520 289 223 43 177.75 34 454 0.18 4.93 1.09 0.18 54.26
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 681 406 17 -175.01 -7 2,493 0 14.11 0.57 0.50 30.65
เขื่อนสิรินธร      1,966 961 1,381 70 549.53 28 1,677 0 38.06 2.27 3.10 126.41
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 83 41 25 3.60 2 160 0 1.51 0.94 0 3.99
เขื่อนห้วยหลวง      136 44 44 32 37.18 27 163 0.34 0.55 0.33 0.28 9.84
เขื่อนลำนางรอง      121 38 20 16 16.42 14 49 0.03 0.82 1.68 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 59 36 26 29.33 21 94 0.19 0.54 0.57 0.13 7.99
เขื่อนน้ำพุง      165 104 78 47 70.02 42 135 0.01 2.88 2.13 0.20 5.63
เขื่อนลำแซะ      275 137 65 23 57.55 21 197 0.29 3.21 1.63 0.38 14.54
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,445 3,406 41 1,930.67 23 8,126 2.30 89.20 1.10 11.06 636.89
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 350 171 18 167.73 17 2,322 0 0 0 0.44 33.25
เขื่อนกระเสียว      299 67 57 19 17.37 6 331 0 0 0 0.02 1.75
เขื่อนทับเสลา      160 40 34 21 17.26 11 133 0 0 0 0.08 2.42
เขื่อนเจ้าพระยา      13.32/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 457 262 18 202.36 14 2,786 0.00 0.00 0.00 0.54 37.42
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,385 14,014 79 3,749.21 21 4,651 0 163.69 3.52 17.99 946.43
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,362 5,792 65 2,780.20 31 5,500 0.08 47.53 0.86 20.09 1,132.18
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,747 19,806 74 6,529.41 25 10,151 0.08 211.22 2.08 38.08 2,078.61
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 66 32 28 20.26 17 50 0 2.97 5.93 0.26 20.32
เขื่อนหนองปลาไหล      164 121 30 18 16.07 10 211 0.06 6.82 3.23 0 14.97
เขื่อนคลองสียัด      420 194 67 16 36.54 9 289 0.05 0.10 0.03 0.25 37.84
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 99 80 36 75.24 34 310 0 0.37 0.12 0.41 79.46
เขื่อนประแสร์      295 175 75 25 55.17 19 276 0 0 0 0.98 41.10
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 192 137 46 117.38 40 355 0 1.63 0.46 0.81 76.36
รวมภาคตะวันออก      1,515 847 420 28 320.66 21 1,491 0.11 11.89 0.80 2.71 270.05
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 495 348 49 282.65 40 901 0.60 42.10 4.67 1.90 124.29
เขื่อนปราณบุรี      391 287 201 51 183.56 47 458 0.07 8.19 1.79 1.32 66.91
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,358 3,382 60 2,030.80 36 2,662 2.69 130.38 4.90 10.13 461.22
เขื่อนบางลาง      1,454 1,131 1,050 72 773.85 53 1,575 1.35 177.24 11.25 2.08 186.30
รวมภาคใต้      8,194 6,270 4,981 61 3,270.86 40 5,596 4.71 357.91 6.40 15.43 838.72
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,413 38,853 55 15,485.91 22 42,323 9.60 881.41 2.08 86.52 5,121.76
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ