รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,827 5,092 38 1,291.94 10 5,566 0 34.64 0.62 7.00 402.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,079 4,323 45 1,473.06 15 5,676 1.59 104.15 1.83 9.34 564.62
เขื่อนแม่งัด      265 236 115 44 103.25 39 308 0 0.28 0.09 0.18 7.78
เขื่อนกิ่วลม      106 66 55 52 51.79 49 555 0.66 26.27 4.73 0.66 27.04
เขื่อนแม่กวง      263 122 70 27 56.41 21 186 0.06 5.26 2.83 0.04 7.40
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 145 82 48 75.63 44 236 0 0.04 0.02 0.51 20.45
เขื่อนแควน้อย      939 470 368 39 324.56 35 1,402 0.20 18.46 1.32 1.12 74.61
เขื่อนแม่มอก      110 43 30 28 14.44 13 244 0.11 1.29 0.53 0.12 3.25
รวมภาคเหนือ      24,825 14,989 10,136 41 3,391.08 14 14,173 2.62 190.39 1.34 18.97 1,107.15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 823 1,039 52 938.58 47 2,276 0 18.00 0.79 6.13 308.43
เขื่อนลำตะคอง      314 214 123 39 100.73 32 263 0 1.50 0.57 0.52 20.07
เขื่อนลำพระเพลิง      155 60 16 10 14.73 10 165 0.02 0.29 0.18 0.01 3.11
เขื่อนน้ำอูน      520 300 227 44 182.25 35 454 0 2.58 0.57 1.22 48.76
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 693 419 17 -161.64 -7 2,493 0 12.97 0.52 0.50 26.65
เขื่อนสิรินธร      1,966 982 1,426 73 594.25 30 1,677 0 30.42 1.81 3.05 101.53
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 90 41 25 3.67 2 160 0.02 1.42 0.89 0.01 3.99
เขื่อนห้วยหลวง      136 46 46 34 38.98 29 163 0 0 0 0.11 8.46
เขื่อนลำนางรอง      121 38 20 17 16.70 14 49 0.03 0.71 1.45 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 60 38 27 30.84 22 94 0 0.33 0.36 0.13 6.94
เขื่อนน้ำพุง      165 107 80 48 71.64 43 135 0.04 2.68 1.99 0.10 4.52
เขื่อนลำแซะ      275 140 66 24 59.12 22 197 0 2.22 1.12 0.19 12.91
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,553 3,540 42 2,051.49 25 8,126 0.11 73.12 0.90 11.97 545.73
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 374 177 18 173.89 18 2,322 0 0 0 0.87 28.89
เขื่อนกระเสียว      299 67 58 19 18.09 6 331 0 0 0 0.02 1.28
เขื่อนทับเสลา      160 40 35 22 17.65 11 133 0 0 0 0 2.03
เขื่อนเจ้าพระยา      13.4/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 480 270 19 209.63 15 2,786 0.00 0.00 0.00 0.89 32.20
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,500 14,145 80 3,879.68 22 4,651 2.25 147.59 3.17 12.96 826.12
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,511 5,991 68 2,979.03 34 5,500 0 46.80 0.85 25.07 948.42
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,011 20,136 76 6,858.71 26 10,151 2.25 194.39 1.91 38.03 1,774.54
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 68 36 31 23.86 20 50 0 2.97 5.93 0.06 17.97
เขื่อนหนองปลาไหล      164 127 30 18 16.31 10 211 0 5.61 2.66 0.17 13.78
เขื่อนคลองสียัด      420 208 69 16 38.95 9 289 0 0.05 0.02 0.25 35.86
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 108 88 39 83.51 37 310 0.01 0.33 0.11 0.43 71.34
เขื่อนประแสร์      295 180 82 28 62.12 21 276 0 0 0 0.96 33.78
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 203 145 49 125.86 43 355 0.03 1.49 0.42 1.20 68.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 893 450 30 350.61 23 1,491 0.04 10.45 0.70 3.07 241.05
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 517 359 51 294.00 41 901 0.72 36.43 4.04 1.99 108.65
เขื่อนปราณบุรี      391 296 212 54 194.34 50 458 0.02 7.88 1.72 1.32 56.36
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,407 3,444 61 2,092.07 37 2,662 2.28 110.06 4.13 9.85 383.60
เขื่อนบางลาง      1,454 1,136 1,055 73 778.90 54 1,575 2.62 164.05 10.42 1.99 169.43
รวมภาคใต้      8,194 6,356 5,070 62 3,359.31 41 5,596 5.64 318.42 5.69 15.15 718.04
รวมทั้งประเทศ 70,926 48,282 39,602 56 16,220.83 23 42,323 10.66 786.77 1.86 88.08 4,418.71
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ