รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,941 5,134 38 1,333.97 10 5,566 0 32.52 0.58 7.00 367.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,184 4,366 46 1,516.08 16 5,676 1.68 96.44 1.70 9.49 518.04
เขื่อนแม่งัด      265 241 120 45 108.01 41 308 0 0.28 0.09 0.17 6.90
เขื่อนกิ่วลม      106 72 55 52 51.79 49 555 0.20 23.42 4.22 0.31 24.19
เขื่อนแม่กวง      263 125 70 27 56.39 21 186 0.09 4.86 2.61 0.04 7.22
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 147 85 50 78.98 46 236 0 0.04 0.02 0.32 18.03
เขื่อนแควน้อย      939 484 372 40 329.36 35 1,402 0.46 16.99 1.21 1.12 69.01
เขื่อนแม่มอก      110 43 31 28 14.76 13 244 0 1.12 0.46 0.02 2.93
รวมภาคเหนือ      24,825 15,238 10,234 41 3,489.34 14 14,173 2.43 175.67 1.24 18.47 1,013.32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 855 1,080 55 979.94 49 2,276 0 18.00 0.79 6.16 277.84
เขื่อนลำตะคอง      314 217 128 41 105.07 33 263 0 1.50 0.57 0.69 17.30
เขื่อนลำพระเพลิง      155 64 16 11 14.90 10 165 0 0.24 0.14 0.19 2.97
เขื่อนน้ำอูน      520 308 233 45 188.25 36 454 0 2.58 0.57 1.23 43.63
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 704 426 18 -155.46 -6 2,493 0.15 11.13 0.45 0.50 24.15
เขื่อนสิรินธร      1,966 997 1,462 74 630.17 32 1,677 0 28.08 1.67 3.10 86.26
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 90 42 26 4.82 3 160 0 1.10 0.69 0.64 3.05
เขื่อนห้วยหลวง      136 46 47 35 40.19 30 163 0 0 0 0.11 7.91
เขื่อนลำนางรอง      121 38 20 17 16.84 14 49 0 0.62 1.27 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 61 40 28 32.62 23 94 0 0.33 0.36 0.13 6.29
เขื่อนน้ำพุง      165 108 80 49 72.31 44 135 0 2.29 1.70 0.20 4.22
เขื่อนลำแซะ      275 143 67 24 60.35 22 197 0 1.90 0.96 0.20 11.94
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,630 3,641 44 2,145.46 26 8,126 0.15 67.77 0.83 13.15 485.92
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 390 181 19 177.74 19 2,322 0 0 0 0.87 24.55
เขื่อนกระเสียว      299 68 58 20 18.32 6 331 0 0 0 0.02 1.19
เขื่อนทับเสลา      160 40 35 22 17.65 11 133 0 0 0 0 2.03
เขื่อนเจ้าพระยา      13.23/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 498 274 19 213.71 15 2,786 0.00 0.00 0.00 0.89 27.77
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,596 14,232 80 3,967.08 22 4,651 0.70 137.32 2.95 16.94 745.42
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,616 6,106 69 3,094.04 35 5,500 0 46.80 0.85 20.05 842.71
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,212 20,338 76 7,061.12 27 10,151 0.70 184.12 1.81 36.99 1,588.13
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 69 38 32 25.68 22 50 0.05 2.92 5.84 0.34 16.85
เขื่อนหนองปลาไหล      164 129 31 19 17.26 11 211 0 5.38 2.55 0.24 12.86
เขื่อนคลองสียัด      420 217 70 17 40.12 10 289 0 0.05 0.02 0.12 34.99
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 115 96 43 91.16 41 310 0.01 0.30 0.10 0.42 63.78
เขื่อนประแสร์      295 184 87 29 66.94 23 276 0 0 0 1.03 29.46
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 211 152 51 132.07 45 355 0.01 1.37 0.38 1.21 62.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 925 473 31 373.23 25 1,491 0.07 10.02 0.67 3.36 220.26
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 529 366 52 301.45 42 901 0.67 33.22 3.69 1.99 98.72
เขื่อนปราณบุรี      391 304 219 56 201.28 51 458 0.23 7.62 1.66 1.32 49.76
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,447 3,473 62 2,121.60 38 2,662 2.07 101.34 3.81 6.98 347.71
เขื่อนบางลาง      1,454 1,139 1,055 73 778.44 54 1,575 2.23 152.60 9.69 2.07 159.25
รวมภาคใต้      8,194 6,419 5,113 62 3,402.77 42 5,596 5.20 294.78 5.27 12.36 655.44
รวมทั้งประเทศ 70,926 48,921 40,073 56 16,685.63 24 42,323 8.55 732.36 1.73 85.22 3,990.84
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ