รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,991 5,151 38 1,351.43 10 5,566 0 32.52 0.58 7.00 353.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,227 4,383 46 1,533.37 16 5,676 1.51 93.31 1.64 9.34 499.28
เขื่อนแม่งัด      265 243 122 46 110.00 42 308 0 0.28 0.09 0.16 6.66
เขื่อนกิ่วลม      106 74 55 52 51.89 49 555 0.23 22.96 4.14 0.12 23.62
เขื่อนแม่กวง      263 125 70 27 56.38 21 186 0.05 4.67 2.51 0.37 7.12
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 149 86 50 79.40 47 236 0 0.04 0.02 0 17.71
เขื่อนแควน้อย      939 489 374 40 331.04 35 1,402 0.22 16.32 1.16 1.12 66.77
เขื่อนแม่มอก      110 43 31 28 14.92 14 244 0 1.09 0.45 0.02 2.88
รวมภาคเหนือ      24,825 15,341 10,273 41 3,528.43 14 14,173 2.01 171.19 1.21 18.13 977.04
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 867 1,097 55 996.70 50 2,276 0 18.00 0.79 6.21 265.49
เขื่อนลำตะคอง      314 218 130 41 107.22 34 263 0 1.50 0.57 0.60 15.92
เขื่อนลำพระเพลิง      155 66 17 11 15.66 10 165 0 0.24 0.14 0.03 2.52
เขื่อนน้ำอูน      520 311 236 45 191.25 37 454 0 2.58 0.57 1.24 41.16
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 707 428 18 -152.98 -6 2,493 0.14 10.83 0.43 0.50 23.15
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,008 1,474 75 642.26 33 1,677 1.03 27.03 1.61 3.02 80.12
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 90 42 26 5.47 3 160 0.01 1.09 0.68 0 2.41
เขื่อนห้วยหลวง      136 47 47 35 40.59 30 163 0 0 0 0.11 7.69
เขื่อนลำนางรอง      121 38 20 17 16.98 14 49 0 0.62 1.27 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 62 40 29 33.29 24 94 0 0.33 0.36 0.13 6.02
เขื่อนน้ำพุง      165 109 81 49 72.86 44 135 0 2.15 1.59 0.20 3.82
เขื่อนลำแซะ      275 144 68 25 60.84 22 197 0.04 1.80 0.91 0.15 11.55
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,666 3,681 44 2,183.12 26 8,126 1.22 66.17 0.81 12.19 460.21
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 397 182 19 179.28 19 2,322 0 0 0 0.26 22.81
เขื่อนกระเสียว      299 68 58 20 18.41 6 331 0 0 0 0.02 1.16
เขื่อนทับเสลา      160 40 35 22 17.65 11 133 0 0 0 0 2.03
เขื่อนเจ้าพระยา      13.47/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 505 275 19 215.34 15 2,786 0.00 0.00 0.00 0.28 26.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,631 14,276 80 4,010.92 23 4,651 2.88 136.62 2.94 16.89 711.52
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,655 6,150 69 3,137.91 35 5,500 0 46.80 0.85 20.09 802.61
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,286 20,426 77 7,148.83 27 10,151 2.88 183.42 1.81 36.98 1,514.13
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 70 38 33 26.35 23 50 0.06 2.87 5.73 0.34 16.16
เขื่อนหนองปลาไหล      164 130 31 19 17.89 11 211 0.06 5.38 2.55 0.24 12.37
เขื่อนคลองสียัด      420 219 70 17 40.49 10 289 0 0.05 0.02 0.12 34.74
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 116 97 43 92.03 41 310 0.01 0.28 0.09 0.42 62.94
เขื่อนประแสร์      295 186 89 30 69.26 23 276 0 0 0 0.99 27.34
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 214 154 52 134.60 46 355 0.04 1.36 0.38 1.20 59.91
รวมภาคตะวันออก      1,515 934 480 32 380.62 25 1,491 0.17 9.94 0.67 3.31 213.46
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 534 369 52 304.00 43 901 0.65 31.89 3.54 1.98 94.75
เขื่อนปราณบุรี      391 307 221 57 203.86 52 458 0 7.39 1.61 1.32 47.12
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,463 3,484 62 2,132.37 38 2,662 2.69 97.41 3.66 6.26 333.96
เขื่อนบางลาง      1,454 1,139 1,056 73 779.83 54 1,575 3.11 147.80 9.38 3.41 153.40
รวมภาคใต้      8,194 6,443 5,130 63 3,420.06 42 5,596 6.45 284.49 5.08 12.97 629.23
รวมทั้งประเทศ 70,926 49,175 40,266 57 16,876.40 24 42,323 12.73 715.21 1.69 83.86 3,820.07
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ