รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,037 5,170 38 1,370.38 10 5,566 0 32.52 0.58 7.00 339.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,267 4,401 46 1,550.70 16 5,676 1.53 90.30 1.59 9.38 480.61
เขื่อนแม่งัด      265 245 124 47 111.84 42 308 0 0.28 0.09 0.09 6.34
เขื่อนกิ่วลม      106 75 55 52 51.37 48 555 0.54 22.19 4.00 0.12 23.38
เขื่อนแม่กวง      263 127 72 27 57.53 22 186 0.06 4.58 2.46 0.83 5.95
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 149 86 51 79.73 47 236 0 0.04 0.02 0.55 17.59
เขื่อนแควน้อย      939 494 376 40 333.35 36 1,402 0.10 16.10 1.15 1.12 64.52
เขื่อนแม่มอก      110 43 30 28 14.58 13 244 0.02 1.09 0.45 0.02 2.83
รวมภาคเหนือ      24,825 15,437 10,314 42 3,569.48 14 14,173 2.25 167.10 1.18 19.11 940.22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 874 1,111 56 1,011.48 51 2,276 0.13 17.26 0.76 5.40 253.06
เขื่อนลำตะคอง      314 219 131 42 108.77 35 263 0.03 1.50 0.57 0.43 14.82
เขื่อนลำพระเพลิง      155 68 18 12 16.48 11 165 0.01 0.24 0.14 0.03 2.35
เขื่อนน้ำอูน      520 313 239 46 193.75 37 454 0 2.58 0.57 1.19 38.68
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 704 431 18 -150.48 -6 2,493 0.14 10.55 0.42 0.50 22.15
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,014 1,491 76 659.30 34 1,677 0 26.00 1.55 2.99 74.05
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 90 42 26 5.47 3 160 0.01 1.07 0.67 0 2.41
เขื่อนห้วยหลวง      136 47 48 35 41.00 30 163 0 0 0 0.11 7.47
เขื่อนลำนางรอง      121 38 21 17 17.12 14 49 0.04 0.62 1.27 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 62 41 29 33.90 24 94 0.01 0.33 0.36 0.15 5.75
เขื่อนน้ำพุง      165 109 82 49 73.54 45 135 0 2.15 1.59 0.20 3.42
เขื่อนลำแซะ      275 145 68 25 61.22 22 197 0.05 1.71 0.87 0.15 11.26
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,683 3,722 44 2,222.03 27 8,126 0.42 64.01 0.79 11.15 435.78
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 404 184 19 180.82 19 2,322 0 0 0 0.26 22.29
เขื่อนกระเสียว      299 68 59 20 18.50 6 331 0 0 0 0.02 1.12
เขื่อนทับเสลา      160 40 35 22 17.73 11 133 0 0 0 0.08 1.95
เขื่อนเจ้าพระยา      13.57/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 512 277 20 217.05 15 2,786 0.00 0.00 0.00 0.36 25.36
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,658 14,316 81 4,051.17 23 4,651 2.77 133.74 2.88 16.93 677.65
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,695 6,200 70 3,188.28 36 5,500 0 46.80 0.85 20.02 762.46
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,353 20,516 77 7,239.45 27 10,151 2.77 180.54 1.78 36.95 1,440.11
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 70 39 33 26.54 23 50 0.06 2.37 4.73 0.35 15.47
เขื่อนหนองปลาไหล      164 131 32 20 18.45 11 211 0 5.32 2.52 0.25 11.88
เขื่อนคลองสียัด      420 222 71 17 41.06 10 289 0 0 0 0.38 34.24
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 119 99 44 94.25 42 310 0.01 0.27 0.09 1.74 60.75
เขื่อนประแสร์      295 188 91 31 71.27 24 276 0 0 0 0.62 25.53
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 217 157 53 137.07 46 355 0.03 1.29 0.36 1.19 57.51
รวมภาคตะวันออก      1,515 946 488 32 388.64 26 1,491 0.10 9.25 0.62 4.53 205.38
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 538 372 52 307.38 43 901 0.32 30.61 3.40 1.99 90.78
เขื่อนปราณบุรี      391 310 224 57 206.70 53 458 0.21 7.39 1.61 1.32 44.49
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,474 3,488 62 2,136.42 38 2,662 1.87 87.05 3.27 5.44 320.51
เขื่อนบางลาง      1,454 1,140 1,055 73 778.90 54 1,575 1.26 140.51 8.92 2.02 147.35
รวมภาคใต้      8,194 6,462 5,140 63 3,429.40 42 5,596 3.66 265.56 4.75 10.77 603.13
รวมทั้งประเทศ 70,926 49,392 40,458 57 17,066.05 24 42,323 9.20 686.46 1.62 82.87 3,649.98
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ