รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,263 5,264 39 1,464.29 11 5,566 0 26.01 0.47 7.00 262.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,515 4,497 47 1,646.87 17 5,676 1.22 75.64 1.33 9.19 379.03
เขื่อนแม่งัด      265 256 134 51 121.66 46 308 0 0.28 0.09 0.16 4.92
เขื่อนกิ่วลม      106 82 54 50 49.96 47 555 0.49 15.97 2.88 0.67 18.58
เขื่อนแม่กวง      263 134 73 28 59.30 23 186 0.09 3.80 2.04 0.04 3.84
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 151 92 54 85.74 50 236 0 0.04 0.02 0.43 11.90
เขื่อนแควน้อย      939 534 386 41 343.07 37 1,402 0.65 12.80 0.91 1.12 52.19
เขื่อนแม่มอก      110 44 32 29 15.64 14 244 0.04 0.85 0.35 0.12 2.25
รวมภาคเหนือ      24,825 15,979 10,531 42 3,786.53 15 14,173 2.49 135.39 0.96 18.73 734.71
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 941 1,187 60 1,086.84 55 2,276 0.04 16.87 0.74 5.47 193.51
เขื่อนลำตะคอง      314 226 137 44 114.22 36 263 0.12 1.36 0.52 0.04 11.75
เขื่อนลำพระเพลิง      155 72 19 12 17.48 11 165 0 0.20 0.12 0 1.85
เขื่อนน้ำอูน      520 331 246 47 200.76 39 454 0 2.58 0.57 1.16 32.39
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 720 442 18 -139.13 -6 2,493 1.40 6.54 0.26 0.50 17.15
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,060 1,557 79 726.11 37 1,677 0.72 17.94 1.07 3.01 40.78
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 98 43 27 6.46 4 160 0.32 0.86 0.54 0.55 1.75
เขื่อนห้วยหลวง      136 49 51 37 43.93 32 163 0 0 0 0.33 5.64
เขื่อนลำนางรอง      121 38 21 17 17.62 15 49 0 0.44 0.90 0.08 0.25
เขื่อนมูลบน      141 64 44 31 36.94 26 94 0.07 0.17 0.18 0.23 3.14
เขื่อนน้ำพุง      165 111 84 51 76.04 46 135 0.14 1.89 1.40 0.20 1.92
เขื่อนลำแซะ      275 149 69 25 62.45 23 197 0.03 0.73 0.37 0.12 9.97
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,859 3,900 47 2,388.85 29 8,126 2.84 49.58 0.61 11.69 320.10
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 435 192 20 189.29 20 2,322 0 0 0 0.26 18.90
เขื่อนกระเสียว      299 69 59 20 19.19 6 331 0 0 0 0.02 0.92
เขื่อนทับเสลา      160 41 36 22 18.59 12 133 0 0 0 0.07 1.09
เขื่อนเจ้าพระยา      13.35/5.78 * 90 **
รวมภาคกลาง      1,419 544 287 20 227.07 16 2,786 0.00 0.00 0.00 0.35 20.91
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,826 14,511 82 4,246.15 24 4,651 0.88 106.09 2.28 16.98 495.13
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,868 6,414 72 3,401.91 38 5,500 0 40.13 0.73 18.19 562.08
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,693 20,925 79 7,648.06 29 10,151 0.88 146.22 1.44 35.17 1,057.21
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 73 41 35 29.29 25 50 0 1.53 3.06 0.35 11.93
เขื่อนหนองปลาไหล      164 135 35 22 21.77 13 211 0.14 4.49 2.13 0.25 9.14
เขื่อนคลองสียัด      420 242 76 18 45.85 11 289 0 0 0 0.38 30.11
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 130 114 51 109.52 49 310 0.01 0.21 0.07 0.57 46.98
เขื่อนประแสร์      295 196 99 34 79.47 27 276 0 0 0 0.59 18.48
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 232 171 58 151.00 51 355 0.01 1.04 0.29 1.21 44.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,007 536 35 436.90 29 1,491 0.16 7.27 0.49 3.35 160.96
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 565 390 55 325.23 46 901 0.69 23.38 2.59 2.16 67.54
เขื่อนปราณบุรี      391 319 236 60 218.25 56 458 0 5.51 1.20 1.32 34.50
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,542 3,553 63 2,201.52 39 2,662 2.69 73.09 2.75 11.76 246.70
เขื่อนบางลาง      1,454 1,141 1,042 72 765.62 53 1,575 0.98 92.73 5.89 3.56 114.61
รวมภาคใต้      8,194 6,566 5,221 64 3,510.62 43 5,596 4.36 194.71 3.48 18.80 463.35
รวมทั้งประเทศ 70,926 50,650 41,401 58 17,998.03 25 42,323 10.73 533.17 1.26 88.09 2,757.24
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ