รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 29 มกราคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,452 5,334 40 1,533.92 11 5,566 0.15 22.01 0.40 7.00 206.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,746 4,568 48 1,717.68 18 5,676 0.86 67.90 1.20 9.13 306.60
เขื่อนแม่งัด      265 262 139 53 126.84 48 308 0 0.28 0.09 0 3.89
เขื่อนกิ่วลม      106 89 54 51 50.59 48 555 0.49 11.74 2.12 0.49 13.70
เขื่อนแม่กวง      263 138 73 28 59.26 23 186 0.07 3.17 1.71 0.04 3.54
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 153 96 57 90.00 53 236 0 0.02 0.01 0.45 7.96
เขื่อนแควน้อย      939 568 391 42 347.66 37 1,402 0.66 7.90 0.56 1.12 43.23
เขื่อนแม่มอก      110 45 32 29 16.04 15 244 0.02 0.71 0.29 0.02 1.96
รวมภาคเหนือ      24,825 16,452 10,687 43 3,941.99 16 14,173 2.25 113.73 0.80 18.25 586.88
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 994 1,240 63 1,139.92 58 2,276 0 16.81 0.74 5.55 149.50
เขื่อนลำตะคอง      314 232 140 44 116.84 37 263 0.04 1.16 0.44 0.26 10.92
เขื่อนลำพระเพลิง      155 73 20 13 18.23 12 165 0 0.17 0.10 0.01 1.53
เขื่อนน้ำอูน      520 344 255 49 209.80 40 454 0 2.58 0.57 1.19 24.01
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 732 453 19 -127.58 -5 2,493 0.10 3.30 0.13 0.50 13.15
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,084 1,611 82 779.29 40 1,677 0 8.18 0.49 1.50 15.49
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 105 44 27 6.70 4 160 0.01 0.47 0.30 0 1.20
เขื่อนห้วยหลวง      136 52 53 39 46.56 34 163 0 0 0 0.11 3.89
เขื่อนลำนางรอง      121 38 22 18 18.18 15 49 0 0.36 0.73 0 0
เขื่อนมูลบน      141 65 46 32 38.55 27 94 0 0.10 0.11 0.09 2.26
เขื่อนน้ำพุง      165 113 86 52 78.30 47 135 0.07 1.47 1.09 0 0.26
เขื่อนลำแซะ      275 152 70 26 63.15 23 197 0.01 0.10 0.05 0.27 9.34
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,985 4,038 48 2,515.52 30 8,126 0.23 34.70 0.43 9.48 231.55
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 466 198 21 195.04 20 2,322 0 0 0 0.35 16.73
เขื่อนกระเสียว      299 69 60 20 19.55 7 331 0 0 0 0.02 0.77
เขื่อนทับเสลา      160 41 36 22 18.82 12 133 0 0 0 0 0.86
เขื่อนเจ้าพระยา      13.81/5.58 * 75 **
รวมภาคกลาง      1,419 576 293 21 233.41 16 2,786 0.00 0.00 0.00 0.37 18.36
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,935 14,633 82 4,368.40 25 4,651 1.84 87.39 1.88 13.94 380.43
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,969 6,553 74 3,541.32 40 5,500 0.62 35.30 0.64 16.06 431.51
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,904 21,187 80 7,909.72 30 10,151 2.46 122.69 1.21 30.00 811.94
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 76 45 38 32.93 28 50 0 1.53 3.06 0.34 9.27
เขื่อนหนองปลาไหล      164 137 39 24 25.47 16 211 0.25 3.67 1.74 0.21 7.43
เขื่อนคลองสียัด      420 255 80 19 49.81 12 289 0 0 0 1.15 26.72
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 138 124 55 119.50 53 310 0 0.11 0.04 0.19 36.77
เขื่อนประแสร์      295 204 104 35 84.37 29 276 0 0 0 0.53 14.38
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 241 181 61 161.58 55 355 0.01 0.97 0.27 1.20 34.46
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,051 573 38 473.66 31 1,491 0.26 6.28 0.42 3.62 129.03
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 579 402 57 337.17 47 901 0.49 18.41 2.04 1.38 51.04
เขื่อนปราณบุรี      391 323 246 63 228.42 58 458 0.39 3.90 0.85 1.32 23.95
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,592 3,598 64 2,246.68 40 2,662 3.26 59.17 2.22 7.01 191.17
เขื่อนบางลาง      1,454 1,138 1,058 73 781.67 54 1,575 1.80 79.53 5.05 3.52 86.54
รวมภาคใต้      8,194 6,631 5,304 65 3,593.94 44 5,596 5.94 161.01 2.88 13.23 352.70
รวมทั้งประเทศ 70,926 51,600 42,083 59 18,668.24 26 42,323 11.14 438.41 1.04 74.95 2,130.46
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ