รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 14 มกราคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,754 5,451 40 1,650.70 12 5,566 0.10 18.46 0.33 7.00 101.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,118 4,711 50 1,861.44 20 5,676 2.65 35.91 0.63 9.28 140.36
เขื่อนแม่งัด      265 269 147 56 135.01 51 308 0 0.27 0.09 0.14 2.06
เขื่อนกิ่วลม      106 94 53 50 49.14 46 555 0.18 4.54 0.82 0.45 7.95
เขื่อนแม่กวง      263 144 75 29 61.38 23 186 0.10 1.76 0.95 0.04 0.52
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 158 103 60 96.30 57 236 0 0.02 0.01 0.31 3.17
เขื่อนแควน้อย      939 625 413 44 370.48 39 1,402 0.07 0.07 0.01 1.12 15.68
เขื่อนแม่มอก      110 45 33 30 17.16 16 244 0 0.16 0.07 0.07 0.61
รวมภาคเหนือ      24,825 17,208 10,986 44 4,241.61 17 14,173 3.10 61.19 0.43 18.41 271.35
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,082 1,329 67 1,228.65 62 2,276 0 7.05 0.31 5.58 72.13
เขื่อนลำตะคอง      314 242 147 47 124.32 40 263 0 0.60 0.23 0.52 5.61
เขื่อนลำพระเพลิง      155 74 22 14 20.10 13 165 0.02 0.10 0.06 0 0.40
เขื่อนน้ำอูน      520 374 266 51 220.53 42 454 0 0 0 1.20 13.08
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 757 474 20 -106.55 -4 2,493 0.07 0.91 0.04 0.50 5.65
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,147 1,668 85 836.14 43 1,677 2.05 8.15 0.49 0 6.60
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 117 45 27 8.03 5 160 0.01 0.30 0.19 0 0
เขื่อนห้วยหลวง      136 56 56 42 49.80 37 163 0 0 0 0.11 2.06
เขื่อนลำนางรอง      121 39 22 19 19.04 16 49 0.02 0.23 0.47 0 0
เขื่อนมูลบน      141 68 48 34 40.78 29 94 0 0.05 0.06 0.05 0.53
เขื่อนน้ำพุง      165 116 87 53 79.30 48 135 0.07 0.72 0.53 0 0.08
เขื่อนลำแซะ      275 159 80 29 72.77 26 197 0 0.09 0.05 0.45 3.21
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,232 4,243 51 2,699.46 32 8,126 2.24 18.20 0.22 8.41 109.35
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 513 214 22 210.85 22 2,322 0 0 0 0.44 8.31
เขื่อนกระเสียว      299 70 60 20 20.48 7 331 0 0 0 0.02 0.25
เขื่อนทับเสลา      160 42 36 22 18.82 12 133 0 0 0 0 0.86
เขื่อนเจ้าพระยา      13.3/5.83 * 95 **
รวมภาคกลาง      1,419 625 310 22 250.15 18 2,786 0.00 0.00 0.00 0.46 9.42
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,085 14,842 84 4,577.35 26 4,651 0.89 41.59 0.89 12.02 171.67
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,132 6,797 77 3,785.46 43 5,500 0.76 17.07 0.31 13.20 191.09
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,217 21,640 81 8,362.81 31 10,151 1.65 58.66 0.58 25.22 362.76
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 80 49 42 37.43 32 50 0 0.47 0.93 0.33 4.13
เขื่อนหนองปลาไหล      164 144 48 29 34.08 21 211 0.28 1.74 0.83 0.18 3.64
เขื่อนคลองสียัด      420 283 101 24 70.96 17 289 0 0 0 1.43 6.69
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 152 142 63 137.51 61 310 0 0.05 0.01 1.64 19.26
เขื่อนประแสร์      295 220 114 39 94.03 32 276 0 0 0 0.47 6.29
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 253 200 68 180.16 61 355 0.05 0.54 0.15 1.19 16.54
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,132 654 43 554.17 37 1,491 0.33 2.80 0.19 5.24 56.55
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 601 432 61 366.52 52 901 1.04 16.20 1.80 2.16 26.61
เขื่อนปราณบุรี      391 340 266 68 248.22 63 458 0.27 0.59 0.13 0.19 2.62
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,679 3,674 65 2,322.71 41 2,662 1.81 28.79 1.08 6.99 90.53
เขื่อนบางลาง      1,454 1,121 1,079 74 803.04 55 1,575 2.26 45.75 2.90 3.54 33.29
รวมภาคใต้      8,194 6,741 5,451 67 3,740.49 46 5,596 5.38 91.33 1.63 12.88 153.05
รวมทั้งประเทศ 70,926 53,156 43,284 61 19,848.69 28 42,323 12.70 232.18 0.55 70.62 962.48
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ