รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 2 มกราคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,991 5,528 41 1,727.87 13 5,566 0 0 0 7.00 17.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,359 4,799 50 1,949.05 20 5,676 3.44 6.76 0.12 15.66 31.27
เขื่อนแม่งัด      265 266 151 57 139.25 53 308 0.05 0.10 0.03 0.16 0.32
เขื่อนกิ่วลม      106 90 55 52 51.89 49 555 0.28 0.76 0.14 0.70 1.40
เขื่อนแม่กวง      263 147 75 28 60.75 23 186 0.10 0.28 0.15 0.04 0.07
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 179 106 63 100.19 59 236 0.02 0.02 0.01 0.19 0.39
เขื่อนแควน้อย      939 648 434 46 390.58 42 1,402 0 0 0 1.12 2.24
เขื่อนแม่มอก      110 46 34 31 17.80 16 244 0 0 0 0.02 0.05
รวมภาคเหนือ      24,825 17,726 11,182 45 4,437.38 18 14,173 3.89 7.92 0.06 24.89 52.74
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,139 1,404 71 1,303.72 66 2,276 1.17 2.40 0.11 5.93 10.65
เขื่อนลำตะคอง      314 247 154 49 131.36 42 263 0 0.16 0.06 0.26 0.52
เขื่อนลำพระเพลิง      155 75 22 14 20.84 13 165 0.02 0.02 0.01 0 0.02
เขื่อนน้ำอูน      520 398 276 53 230.70 44 454 0 0 0 0.65 1.18
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 770 491 20 -90.35 -4 2,493 0.10 0.10 0 0.55 1.10
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,202 1,707 87 875.58 45 1,677 0 0.02 0 0 0
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 122 45 27 7.86 5 160 0.01 0.02 0.01 0 0
เขื่อนห้วยหลวง      136 59 59 44 52.53 39 163 0 0 0 0.11 0.22
เขื่อนลำนางรอง      121 39 23 19 19.39 16 49 0 0 0 0 0
เขื่อนมูลบน      141 69 49 35 42.00 30 94 0.05 0.05 0.06 0.02 0.02
เขื่อนน้ำพุง      165 118 88 53 80.02 49 135 0 0.07 0.05 0 0
เขื่อนลำแซะ      275 163 85 31 77.98 28 197 0 0 0 0.16 0.16
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,401 4,402 53 2,841.98 34 8,126 1.35 2.84 0.03 7.68 13.87
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 552 226 24 223.17 23 2,322 0 0 0 1.04 2.08
เขื่อนกระเสียว      299 71 61 20 21.02 7 331 0 0 0 0.02 0.04
เขื่อนทับเสลา      160 42 37 23 19.60 12 133 0 0 0 0.08 0.08
เขื่อนเจ้าพระยา      14.15/5.71 * 85 **
รวมภาคกลาง      1,419 665 324 23 263.79 19 2,786 0.00 0.00 0.00 1.14 2.20
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,191 14,982 84 4,716.45 27 4,651 2.42 3.97 0.09 12.00 23.66
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,246 6,959 79 3,946.68 45 5,500 0.61 0.85 0.02 13.22 26.19
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,438 21,940 82 8,663.13 33 10,151 3.03 4.82 0.05 25.22 49.85
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 83 53 45 40.91 35 50 0 0 0 0.20 0.39
เขื่อนหนองปลาไหล      164 150 56 34 42.51 26 211 0 0.14 0.07 0.28 0.55
เขื่อนคลองสียัด      420 307 108 26 78.31 19 289 0 0 0 0.14 0.29
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 175 158 70 152.98 68 310 0 0.01 0 1.13 2.27
เขื่อนประแสร์      295 232 121 41 101.11 34 276 0 0 0 0.48 0.64
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 262 214 73 194.88 66 355 0.07 0.13 0.04 1.15 2.30
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,209 710 47 610.70 40 1,491 0.07 0.28 0.02 3.38 6.44
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 614 442 62 376.57 53 901 1.17 2.33 0.26 2.16 4.32
เขื่อนปราณบุรี      391 353 269 69 251.12 64 458 0 0.27 0.06 0.19 0.37
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,701 3,734 66 2,382.81 42 2,662 1.26 2.78 0.10 5.08 9.09
เขื่อนบางลาง      1,454 1,076 1,070 74 794.18 55 1,575 2.13 6.11 0.39 2.00 4.03
รวมภาคใต้      8,194 6,745 5,515 67 3,804.68 46 5,596 4.56 11.49 0.21 9.43 17.81
รวมทั้งประเทศ 70,926 54,184 44,074 62 20,621.66 29 42,323 12.90 27.35 0.06 71.74 142.91
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ